Kungörelse (1969:380) om värnpliktigas tjänstgöring m.m.

SFS nr
1969:380
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1969-05-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:238
Upphävd
1995-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:377

Inledande bestämmelser

1 § har upphävts genom förordning (1994:377).

2 § Med hemförlovning förstås i denna kungörelse avbrytande av
tjänstgöring som värnpliktig fullgör.

3 § Värnpliktig vid armén, flygvapnet, flottan eller kustartilleriet
fullgör utbildning enligt 27 § 1 mom. värnpliktslagen (1941:967)
vid det förband eller den utbildningsanstalt dit han uttagits för
utbildning, om inte Försvarsmakten av utbildningsskäl bestämmer
annat. Förordning (1994:377).

4 § Värnpliktsverket kan på ansökan av värnpliktig medge att han utan ändrad
uttagning eller tillhörighet får fullgöra utbildning enligt 27 § 1 mom. värn-
pliktslagen vid annat förband eller annan utbildningsanstalt än som
fastställts för honom. Ansökan därom göres hos truppregistreringsmyndigheten.

5 § Om värnpliktigas utbildning finns ytterligare bestämmelser i 27 § 1 mom.
värnpliktslagen (1941:967) och värnpliktsutbildningsförordningen (1980:1035).
Förordning (1981:915).

Inkallelse till tjänstgöring

Tjänstgöring enligt 27 § 1 mom. värnpliktslagen

6 § Värnpliktig inkallas till tjänstgöring genom personlig order som
utfärdas av truppregistreringsmyndigheten och sändes med posten. Order
om inkallelse till sådan mobiliseringsövning som genomföres i form av
mönstringsövning får meddelas på annat sätt än genom försändelse med
posten.

7 § Inkallelseorder får ej utan den värnpliktiges medgivande utfärdas senare
än en månad före inställelsedagen, om ej inkallelsen avser mönstringsövning
eller Försvarsmakten i särskilda fall bestämmer annat.

Är värnpliktigs postadress ej känd eller kommer inkallelseorder tillbaka
som obeställbar, får ordern tillställas honom genom polisens försorg.

Order om inkallelse till annan tjänstgöring än mönstringsövning får ej utan
den värnpliktiges medgivande hävas senare än tre månader före
inställelsedagen, om ej värnpliktsverket bestämmer annat i särskilda fall.
Förordning (1994:377).

8 § Värnpliktsverket eller truppregistreringsmyndighet som värnpliktsverket
bestämmer kan medge att inställelse till tjänstgöring får ske senast åttonde
dagen efter den fastställda inställelsedagen, om den värnpliktige skall
avlägga examen eller tentamen eller har ansökt om att bli antagen som
aspirant vid flottan eller flygvapnet eller är anställd som sjöman enligt
sjömanslagen (1973:282) på svenskt handelsfartyg i när- eller fjärrfart.
Kungörelse (1974:414).

9 § Förvarning om mönstringsövning skall utfärdas senast en månad före
tidigaste inryckningsdag, om ej regeringen bestämmer annat.

I förvarningen skall anges att den värnpliktige kan bli inkallad till
mönstringsövning samt att övningen kommer att genomföras inom en period
av tre angivna kalendermånader och omfatta högst 48 timmar.

I förvarningen skall den värnpliktige erinras om bestämmelserna i 10 §
andra stycket. Förordning (1982:473).

10 § Till mönstringsövning får ej inkallas läkare eller annan
medicinalpersonal eller trafikpersonal vid företag med linjetrafik.

Till mönstringsövning får ej heller inkallas värnpliktig som styrker laga
förfall eller som visar att tjänstgöringen skulle medföra avsevärt avbräck
i påbörjade studier eller vålla väsentlig olägenhet i hans arbete eller
bereda honom eller nära anhörig till honom väsentliga svårigheter. För
sådan värnpliktig skall utfärdad inkallelseorder hävas.

11 § Värnpliktig som ej inställt sig till mönstringsövning skall beredas
tillfälle att senast åtta dagar efter anmodan ange skälen för sitt
uteblivande.

12 § Värnpliktig skall vid inställelse till tjänstgöring medföra
inkallelseorder och andra handlingar som värnpliktsverket bestämmer.

Beredskapsövning och tjänstgöring enligt 28 § värnpliktslagen

13 § Bestämmelserna i 6, 7 och 12 §§ gäller i tillämpliga delar i fråga
om inkallelse till beredskapsövning.

14 § Order om inställelse till beredskapsövning eller tjänstgöring enligt
28 § värnpliktslagen kan meddelas genom radioinkallelse eller orderin-
kallelse. Order om inställelse till tjänstgöring enligt 28 § värnpliktslagen
kan också meddelas genom beredskapslarm. Orderinkallelse kan vara post-,
bud- eller teleinkallelse.

Vid allmän mobilisering sker inkallelse genom beredskapslarm, radioinkallelse
eller orderinkallelse. Vid beredskapslarm och radioinkallelse skall
personalen inställa sig ofördröjligen utan att inkallelsen bekräftas genom
orderinkallelse.

15 § Vid orderinkallelse användes krigstjänstgöringsorder med uppgift om tid
och plats för inställelse samt förbandskod, befattningskod och fältpostnummer.

16 § Försvarsmakten får föreskriva att färdighållningsorder
utfärdas som förberedelse för inkallelse till beredskapsövning eller
tjänstgöring enligt 28 § värnpliktslagen. Ordern innebär
meddelande till viss personal att den skall kunna inställa sig med
kort varsel. Förordning (1994:377).

17 § Närmare föreskrifter om radioinkallelse, orderinkallelse och
färdighållningsorder meddelas av Försvarsmakten. Förordning (1994:377).

In- och utryckning

18 § Vid inryckning inkallas värnpliktig direkt till tjänstgöringsplatsen
eller till särskild samlingsplats. Den inkallande myndigheten får befria
honom från skyldighet att komma till samlingsplats, om han därigenom får
kortare väg till tjänstgöringsplatsen eller annat särskilt skäl föreligger.

Utryckning sker från tjänstgöringsplatsen eller från särskild samlingsplats.

Försvarsmakten meddelar närmare föreskrifter om värnpliktigas färd
i samband med in- och utryckning. Förordning (1994:377).

Anstånd m.m.

19 § Bestämmelserna i 20 — 27 §§ avser tjänstgöring enligt 27 § 1 mom.
värnpliktslagen. Vad som sägs om tjänstgöring gäller även tjänstgörings-
omgång eller del av tjänstgöring när tjänstgöringen är uppdelad.

20 § Anstånd med tjänstgöring skall beviljas värnpliktig som är tjänsteman
eller sakkunnig i internationell organisation och på grund av bestämmelse i
internationellt avtal, till vilket Sverige anslutit sig, är eller bör vara
befriad från nationell tjänsteplikt. Anstånd beviljas för den tid som
uppdraget avser.

Ledamot av riksdagen får ej inkallas till tjänstgöring som kan hindra
honom från att utöva sitt uppdrag.

21 § Anstånd med att börja tjänstgöring skall beviljas värnpliktig som

a) är anställd som sjöman enligt sjömanslagen (1973:282) på svenskt
handelsfartyg i när- eller fjärrfart,

b) är elev vid sjömansskola eller sjöbefälsskola eller gör sannolikt att
han under tiden för tjänstgöringen kommer att söka inträde i sådan skola,

c) tillhör samebefolkningen och ej kan avvaras i rörelse där han arbetar
som renskötare.

Förlängt anstånd med grundutbildning för värnpliktig som avses i första
stycket a) och b) beviljas om han varit anställd som sjöman enligt sjömans-
lagen på svenskt handelsfartyg i när- eller fjärrfart eller fullgjort
utbildning vid sjömansskola eller sjöbefälsskola under minst halva den
föregående anståndsperioden. Kungörelse (1974:414).

22 § Anstånd med att börja tjänstgöring eller att fullgöra påbörjad
tjänstgöring kan beviljas värnpliktig som visar att tjänstgöringen
skulle medföra avsevärt avbräck i påbörjade studier eller vålla väsentlig
olägenhet i hans arbete eller bereda honom eller nära anhörig till honom
väsentliga svårigheter.

23 § Anstånd med att börja tjänstgöring eller att fullgöra påbörjad
tjänstgöring beviljas för högst ett år i sänder, om ej annat följer
av 20 §.

Anstånd med att börja grundutbildning får ej beviljas för längre tid än
till det år den värnpliktige fyller 24 år eller, om han är anställd som
sjöman enligt sjömanslagen (1973:282) på svenskt handelsfartyg i när-
eller fjärrfart eller tillhör samebefolkningen, det år han fyller 28 år.

Anstånd med att fullgöra tjänstgöring får ej beviljas för längre tid än
sammanlagt fyra år eller i fråga om värnpliktig som tillhör samebe-
folkningen till det år han fyller 28 år.

Om särskilda skäl föreligger, får anståndet beviljas under längre tid än
som är medgivet i första — tredje styckena. Gk(Kungörelse 1974:414)

24 § Begär värnpliktig, som är anställd som sjöman enligt sjömanslagen
(1973:282) på svenskt handelsfartyg i när- eller fjärrfart eller som
tillhör samebefolkningen och icke börjat sin grundutbildning före det år
han fyller 28 år, fortsatt anstånd med eller befrielse från tjänstgöring,
skall truppregistreringsmyndigheten anmäla detta till värnpliksverket, som
beslutar om han vidare skall inkallas till tjänstgöring enligt 27 § 1 mom.
värnpliktslagen (1941:967). Kungörelse (1974:414).

25 § Ansökan om anstånd göres hos truppregistreringsmyndigheten. Ansökan
skall vara skriftlig samt innefatta sökandens skäl för ansökningen. Vid
ansökningshandlingen fogas de intyg och andra handlingar som han önskar
åberopa.

26 § Behov av anstånd styrkes

1. om sökanden är anställd som sjöman enligt sjömanslagen (1973:282) på
svenskt handelsfartyg i när- eller fjärrfart, genom utdrag ur sjöfartsbok
eller sjömansregister eller genom intyg av arbetsgivare eller fartygsbefäl.

2. om sökanden tillhör samebefolkningen, genom intyg av tjänsteman vid
den länsstyrelse som har hand om rennäringsfrågor,

3. om sökanden åberopar studieskäl, genom intyg av rektor, föreståndare,
studierektor eller annan tjänsteman vid utbildningsanstalt som är väl
förtrogen med sökandens studier,

4. i övrigt genom intyg av person i förtroendeställning eller annan som
är väl förtrogen med sökandens förhållanden. Förordning (1991:55).

27 § har upphävts genom kungörelse (1971:913).

28 § Värnpliktig som visar särskilda skäl för anstånd med beredskapsövning
eller tjänstgöring enligt 28 § värnpliktslagen kan erhålla tjänstledighet
under högst den tid beredskapsövningen omfattar eller i fråga om
tjänstgöring enligt 28 § värnpliktslagen under högst sex månader i sänder.

Prövning av tjänstduglighet

29 § Värnpliktig som inställt sig till tjänstgöring enligt 27 § 1 mom.
värnpliktslagen eller till beredskapsövning utan att ha genomgått prövning
vid inskrivningsförrättning skall så snart det kan ske genomgå sådan
prövning. Beslut med anledning av prövningen skall meddelas utan dröjsmål.

30 § En värnpliktig som i samband med värnpliktsutbildning enligt 27 § 1 mom.
eller beredskapsövning enligt 27 § 2 mom. värnpliktslagen (1941:967) visar
sig ha sin fysiska eller psykiska prestationsförmåga så nedsatt att det kan
leda till befrielse enligt 4 § värnpliktslagen från skyldigheten att
fullgöra värnpliktstjänstgöring eller att hans uttagning eller tillhörighet
ändras, skall genomgå undersökning enligt bestämmelser som meddelas av
värnpliktsverket i samråd med Försvarsmakten och försvarets forsknings-
anstalt. Detsamma gäller den värnpliktige som visar sig löpa särskild risk
för en sådan motsvarande nedsättning av prestationsförmågan.
Förordning (1994:377).

31 § Innan beslut meddelas med anledning av undersökning som
avses i 30 § och som kan föranleda ändring i uttagning eller
tillhörighet, skall yttrande inhämtas från granskningsnämnd.
Granskningsnämnder skall finnas till det antal som
Värnpliktsverket bestämmer efter hörande av Försvarsmakten.
Förordning (1994:377).

32 § Granskningsnämnden består av en ordförande och tre
andra ledamöter. Värnpliktsverket skall utse ledamöterna.
Förordning (1994:377).

33 § Granskningsnämnd sammanträder på kallelse av ordföranden.
Vid sammanträde skall föras protokoll, som justeras av
ordföranden. Till sammanträdet bör kallas värnpliktig som ärendet
rör och någon som för befäl över honom. Förordning (1994:377).

34 § Värnpliktig som vid undersökning i samband med inställelse till
tjänstgöring enligt 28 § värnpliktslagen visar sig ha sjukdom eller skada
som hindrar honom att tjänstgöra kan hemförlovas av chef för mobiliserings-
grupp.

Hemförlovning och beräkning av tjänstgöringstid

35 § Bestämmelserna i 36 — 44 §§ avser tjänstgöring enligt 27 § 1 mom.
värnpliktslagen och beredskapsövning.

36 § I tjänstgöringstiden inräknas tid för övningsuppehåll och
annan tjänstledighet men inte in- och utryckningsdagar. I tid för
mobiliseringsövning inräknas dock tid för in- och utryckning.

Övningsuppehållen får under grundutbildningen uppgå till en
tiondel av utbildningstiden, dock högst 40 dagar.

Ytterligare föreskrifter om övningsuppehåll meddelas av
Försvarsmakten. Förordning (1994:377).

37 § En värnpliktig skall på egen begäran hemförlovas om han, utan att ha
blivit befriad enligt 4 § 1 eller 2 värnpliktslagen (1941:967) från
skyldigheten att fullgöra värnpliktstjänstgöring, en längre tid är
förhindrad att tjänstgöra på grund av sjukdom eller skada som kan ha
orsakats av tjänstgöringen.

Har värnpliktig antagits för aspiranttjänstgöring eller avtalat om fast
anställning vid försvarsmakten eller kan han av särskilda skäl icke
omedelbart placeras i lämplig tjänstgöring, kan värnpliktsverket eller
myndighet som värnpliktsverket bestämmer på ansökan av den värnpliktige
medge att han hemförlovas. Förordning (1989:449).

38 § Är värnpliktig frånvarande från tjänstgöring av annan anledning än
som avses i 27 § 3 mom. D. första stycket värnpliktslagen och överstiger
frånvarotiden eller beräknas den överstiga en tiondel av inkallelsetiden,
skall den värnpliktige hemförlovas, om ej värnpliktsverket bestämmer annat.
Hänsyn skall därvid ej tagas till det dagantal varmed inkallelsetiden
överstiger närmaste jämna tiotal dagar. Omfattar inkallelsetiden flera slag
av tjänstgöring, skall varje slag av tjänstgöring anses som en enhet för
sig.

39 § Hemförlovas värnpliktig enligt 38 § eller på grund av anstånd med att
fullgöra påbörjad tjänstgöring, tillgodoräknas honom tjänstgöringstiden
före avbrottet endast om tiden uppgår till minst en tiondel av inkallelse-
tiden. Tiden före avbrottet får dock ej vara kortare än åtta dagar. Hänsyn
skall ej tagas till det dagantal varmed inkallelsetiden överstiger närmaste
jämna tiotal dagar.

40 § Är värnpliktig frånvarande från tjänstgöring av annan anledning än
som avses i 27 § 3 mom. D. första stycket värnpliktslagen och hemförlovas
han ej enligt 38 §, skall tiden för frånvaron tillgodoräknas honom som
tjänstgöringstid.

41 § Tid för frånvaro på grund av att värnpliktig hållit sig undan eller rymt,
varit anhållen eller häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt räknas i
dagar om 24 timmar. Tiden för frånvaro på grund av undanhållande eller
rymning räknas från den tid då den värnpliktige skulle ha inställt sig eller
olovligen avvikit till den tid då han inställt sig eller blivit inställd
eller återkommit.

Tid för frånvaro av annan anledning än som avses i första stycket räknas i
hela kalenderdygn. Dygn då frånvaron börjar och slutar räknas ej. Ej heller
räknas hela kalenderdygn då värnpliktig haft rätt att under fritid eller
ledighet uppehålla sig utanför tjänstgöringsstället. Vid beräkning av antagen
frånvarotid tages hänsyn dock endast till redan bestämd fritid eller ledighet.
Förordning (1976:424).

42 § För värnpliktig vilken tjänstgjort som vapenfri tjänstepliktig skall
tjänstgöringstiden enligt 27 § 1 mom. värnpliktslagen minskas med tid under
vilken han fullgjort tjänstgöring enligt 5 § första stycket lagen den 3 juni
1966 (nr 413) om vapenfri tjänst eller motsvarande tjänstgöring enligt äldre
lag. Tiden för värnpliktstjänstgöringen får dock ej bli kortare än den
tjänstgöringstid som skulle ha återstått för honom enligt lagen om vapenfri
tjänst eller äldre lag. Gk(Kungörelse 1971:913)

43 § Värnpliktsverket kan på ansökan av värnpliktig medge att fullgjord
tjänstgöring ej skall tillgodoräknas honom som tjänstgöringstid.

44 § Värnpliktig som hemförlovats och är skyldig att fullgöra återstående
tjänstgöring skall inkallas så att han kan avsluta tjänstgöringen samtidigt
som övriga värnpliktiga inom sin värnpliktskategori, om ej särskilda skäl
föranleder annat.

Vissa skyldigheter för värnpliktig, truppregistreringsmyndighet och chef
för förband eller utbildningsanstalt

44 a § Ett beslut om hemförlovning som har meddelats av Försvarsmakten får
överklagas hos Värnpliktsverket. Ett beslut som Värnpliktsverket
har meddelat i ett överklagat ärende får inte överklagas.
Förordning (1994:377).

45 § En värnpliktig är skyldig att sända sitt tjänstgöringskort till
Försvarsmakten eller Värnpliktsverket, om myndigheten begär det.
Förordning (1994:377).

46 § Värnpliktig som är född i utlandet och alltjämt är bosatt och vistas
där samt värnpliktig, som till följd av flyttning till utlandet icke längre
är folkbokförd här och vistas utomlands, fullgör skyldighet enligt 34 §
värnpliktslagen på det sätt som värnpliktsverket bestämmer. Förordning
(1991:770).

47 § Truppregistreringsmyndighet skall kontrollera om
postförsändelse som rör militärt ärende kan komma värnpliktig till
handa under uppgiven adress och skall av honom inhämta
upplysningar enligt 35 § värnpliktslagen. Upplysningarna lämnas
enligt formulär som fastställs av Värnpliktsverket efter samråd med
Posten Aktiebolag. Förordning (1994:377).

48 § Truppregistreringsmyndighet skall anmäla underlåtenhet utan laga
förfall att fullgöra skyldighet enligt 34 eller 35 § värnpliktslagen till
åklagarmyndigheten eller polismyndigheten i den ort där den värnpliktige
är folkbokförd och bifoga den utredning som finns i saken. Det åligger
polismyndigheten att på begäran av truppregistreringsmyndigheten tillställa
den värnpliktige försändelse som avses i 35 § värnpliktslagen.
Förordning (1991:770).

49 § Truppregistreringsmyndighet skall lämna skattemyndigheten uppgift om
förhållanden som kan vara av betydelse för värnpliktigs folkbokföring.
Förordning (1991:770).

50 § Får chef för förband eller utbildningsanstalt kännedom om att
värnpliktig är medborgare i främmande stat och har sitt hemvist där,
skall chefen utan dröjsmål anmäla förhållandet till värnpliktsverket
och bifoga erforderlig utredning.

Krigsplacering

51 § Genom krigsplacering placeras försvarsmaktens personal för tjänstgöring
inom försvarsmakten eller ställes personal till förfogande för krigsuppgifter
inom totalförsvaret i övrigt. Inom försvarsmakten krigsplaceras personalen i
befattning vid mobiliseringsenhet eller i mobiliseringsreserv. Utanför
försvarsmakten krigsplaceras försvarsmaktens personal i viss tjänst eller
vid myndighet eller organisation. Förordning (1976:424).

52 § Regeringen krigsplacerar personal i befattning som avses
för generalsperson eller flaggman. Annan personal krigsplaceras av
truppregistreringsmyndigheterna enligt bestämmelser som
regeringen meddelar särskilt. Förordning (1994:377).

53 § Vid krigsplacering skall främst beaktas vederbörandes lämplighet,
bostadsort och kvarstående fredstjänstgöringsskyldighet samt behovet av
kontinuitet inom krigsorganisationen.

54 § Personalen bör krigsplaceras så, att den får kort resa till
mobiliseringsplatsen. Detta bör särskilt beaktas i fråga om personal
som deltager i mobiliseringsförberedelser och personal vid enhet med
kort mobiliseringstid.

Personal som tjänstgjort vid samma förband eller enhet vid krigsförbandsövning
bör bytas ut endast om särskilda skäl föreligger.

55 § För krigsplacering i civil befattning vid Försvarsmakten
bör om möjligt tas i anspråk annan personal än fast anställd militär
personal och bland de värnpliktiga sådana som har begränsad
duglighet till krigstjänst. Förordning (1994:377).

Fast anställd militär personal och personal vid lots- och fyrväsendet

56 § Erhåller någon fast anställning vid försvarsmakten eller i sjöfarts-
verkets regionala eller lokala organisation för lots- och fyrväsendet,
skall anställningsmyndigheten lämna uppgift om anställningen till trupp-
registreringsmyndigheten, om den anställde är inskriven värnpliktig, och
i annat fall till värnpliktskontoret i det militärområde där den anställde
är folkbokförd. Anställningsmyndigheten skall underrätta truppregistrerings-
myndigheten, när anställningen upphör och när fast anställd vid försvars-
makten är tjänstledig för att inneha civil tjänst. Förordning (1991:770).

57 § Värnpliktig som antagits för aspiranttjänstgöring eller avtalat om
fast anställning vid försvarsmakten skall ej inkallas till tjänstgöring
enligt 27 § 1 mom. värnpliktslagen under tiden mellan antagningen eller
avtalet och aspiranttjänstgöringens eller anställningens början.
Förordning (1976:424).

58 § Den som är fast anställd vid försvarsmakten skall ej under
anställningstiden fullgöra tjänstgöring enligt 27 § 1 mom.
värnpliktslagen, om ej annat följer av 62 §. Förordning (1976:424).

59 § När anställningen upphör för den som är fast anställd vid
försvarsmakten och som är värnpliktig, skall han fullgöra utbildning
enligt 27 § 1 mom. värnpliktslagen i den omfattning som anges i 60 och
61 §§. Förordning (1976:424).

60 § Den värnpliktige skall fullgöra grundutbildning enligt 27 § 1 mom.
värnpliktslagen. Tjänstgöringstiden skall därvid minskas med tiden för
fullgjord sådan utbildning och med anställningstiden. Den värnpliktige
tillgodoräknas dock ej tid för anställning som musikelev och ej heller
de sex första månaderna av tid för kontraktsanställning vid flottan
eller flygvapnet. Kungörelse (1971:913).

61 § Den värnpliktige skall fullgöra högst det antal krigsförbandsövningar
och särskilda övningar som anges i bilaga till denna kungörelse. För
värnpliktig som varit fast anställd som fältflygare eller flygnavigatör
gäller särskilda bestämmelser. Kungörelse (1971:913).

62 § Är den som innehar tjänst på aktiv stat vid försvarsmakten värnpliktig
och är han tjänstledig för att inneha civil tjänst, fullgör han repetitions-
utbildning i den omfattning som anges i 61 § som om anställningen upphörde
den dag tjänstledigheten började.

63 § Fast anställd vid försvarsmakten som visar särskilda skäl för anstånd
med tjänstgöring under höjd beredskap kan beviljas tjänstledighet under
högst sex månader i sänder. Förordning (1993:252).

64 § Om tjänstgöringsskyldighet för personal vid lots- och fyrväsendet
gäller särskilda bestämmelser. Kungörelse (1974:414).

Särskilda bestämmelser

65 § Om särskilda skäl ej föranleder annat får värnpliktig, som sökt
vapenfri tjänst och som icke tidigare gjort sådan ansökan, ej åläggas
fullgöra värnpliktstjänstgöring innan ärendet har avgjorts slutligt. Är den
värnpliktige i tjänst, skall han omedelbart hemförlovas, om särskilda skäl
ej föranleder annat. Hemförlovas han ej, skall han beordras att fullgöra
tjänstgöringen. Han får dock icke övas i bruk av vapen eller åläggas att
bära vapen ellerammunition.

Första stycket tillämpas på värnpliktig som närmast efter den 1 juli 1978
ansöker om vapenfri tjänst och som tidigare har gjort sådan ansökan, om den
tidigare ansökningen har avgjorts slutligt före den 1 juli 1978 eller om den
värnpliktige har avslutat grundutbildning efter det att den tidigare ansök-
ningen lämnats utan bifall. Förordning (1978:603).

66 § Om en värnpliktig som är i tjänst förklarar att han inte vill bruka
vapen eller i övrigt fullgöra värnpliktstjänstgöringen, skall han upplysas
om vad som gäller för den som vägrar att fullgöra värnplikten. Han skall
också upplysas om bestämmelserna för vapenfri tjänst, om han inte har en
ansökan om sådan tjänst under prövning. Av upplysningen skall framgå
förutsättningarna för vapenfri tjänst, prövningsförfarandet och
tjänstgöringsområdena.

Om 65 eller 69 § inte skall tillämpas på den värnpliktige, skall han
beordras att fullgöra tjänstgöringen. Innan en sådan order ges, skall den
värnpliktige få betänketid längst till nästa dag. Förordning (1981:1128).

67 § Vägrar eller underlåter värnpliktig att efterkomma order som avses
i 65 eller 66 § och åberopar han sådana skäl att det kan antagas att han
icke kommer att fullgöra tjänstgöringen, skall han omedelbart hemförlovas.
Förordning (1978:603).

68 § Om en värnpliktig hemförlovas enligt 67 § skall myndigheten genast
anmäla förhållandet, förutom till åklagare eller polismyndighet, till
värnpliktsverket och bifoga den utredning som finns i ärendet. Detsamma
gäller om en värnpliktig hemförlovas enligt 38 § på grund av att han har
olovligen avvikit eller uteblivit från tjänstgöringsstället.

Den domstol som avgör ett mål om ansvar för en gärning som föranlett anmälan
enligt första stycket skall, sedan avgörandet vunnit laga kraft, översända
en kopia av domen eller beslutet till värnpliktsverket. Om domstolens val
av påföljd eller andra omständigheter ger anledning att anta att den
värnpliktige inte kommer att fullgöra värnpliktstjänstgöringen, skall
värnpliktsverket överlämna anmälningen och övriga handlingar i ärendet till
regeringen för prövning av frågan om den värnpliktige skall kallas in på
nytt. I avvaktan på regeringens beslut får kallelse till ny tjänstgöring
inte utfärdas. I övriga fall får den värnpliktige kallas in igen.
Förordning (1984:74).

69 § Om en värnpliktig hos Försvarsmakten har förklarat att han på grund
av att han är medlem i sekten Jehovas vittnen inte kommer att fullgöra
värnpliktstjänstgöringen och det med hänsyn till hans medlemskap finns
anledning att anta att han inte kommer att fullgöra någon form av
tjänsteplikt, skall värnpliktsverket besluta att den värnpliktige tills
vidare eller för viss tid inte skall åläggas värnpliktstjänstgöring. Om
den värnpliktige är i tjänst, skall han omedelbart hemförlovas.
Förordning (1994:377).

Tillämpningsföreskrift

70 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas
av värnpliktsverket, om ej annat följer av kungörelsen.