Förordning (1969:389) med instruktion för koncessionsnämnden för miljöskydd

SFS nr
1969:389
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1969-06-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:624
Upphävd
1988-08-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på
koncessionsnämnden för miljöskydd.

Vid tillämpning av verksstadgan förstås med chefen nämndens ordförande.
Förordning (1976:979).

Uppgifter

2 § Koncessionsnämnden handhar uppgifter som tillkommer nämnden enligt
miljöskyddslagen (1969:387).

Nämnden bereder och avger yttrande till regeringen i ärenden om
tillåtlighetsprövning av industrianläggningar m. m. enligt 4 kap. lagen
(1987:12) om hushållning med naturresurser m. m. Förordning (1987:185).

Organisation

3 § Om nämndens ordförande och övriga ledamöter samt ersättare för dem
föreskrives i miljöskyddslagen (1969:387).

Hos nämnden finns ställföreträdande ordförande, överingenjörer och
sekreterare.

Hos nämnden finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter eller
andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov
och tillgång på medel.

I nämnden finns fyra avdelningar. Förordning (1978:463).

Ärendenas handläggning

4 § Nämndens ordförande planlägger och leder arbetet med ärenden enligt
miljöskyddslagen (1969:387). Den tekniskt sakkunnige ledamoten biträder
ordföranden och kan efter ordförandens bestämmande leda
undersökningsarbete och vara föredragande inför nämnden i sådana
ärenden. Ordföranden kan även uppdra åt någon annan tjänsteman hos
nämnden att vara föredragande. Om handläggningen i övrigt av sådana
ärenden finns bestämmelser i miljöskyddslagen och
miljöskyddsförordningen (1981:574).

Vid handläggningen av ärenden som avses i 2 § andra stycket gäller
bestämmelserna om förfarandet i tillståndsärenden hos koncessionsnämnden
i tillämpliga delar.

I fråga om andra ärenden gäller 5-14 §§. Förordning (1981:573).

5 § I plenum, som består av nämndens ordförande och de fyra övriga
ledamöter som anges i 11 § andra stycket miljöskyddslagen (1969:387)
avgöres

1. viktigare författningsfrågor.

2. viktigare frågor om organisation, arbetsordning eller
tjänsteföreskrifter,

3. frågor om förslag till anslagsframställning hos riksdagen och andra
frågor av större ekonomisk betydelse,

4. frågor om tillsättning av tjänst i lägst lönegrad F 13,

5. frågor om disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan, avstängning
eller läkarundersökning,

6. frågor om annat skiljande från tjänst eller uppdrag än avskedande,

7. andra frågor som ordföranden hänskjuter till plenum. Förordning
(1976:979).

6 § I pleniärenden är nämnden beslutför när samtliga ledamöter är
närvarande.

Är ett pleniärende så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för
behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelanden mellan ordföranden
och ledamöterna. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får
ordföranden besluta ensam i närvaro av föredraganden.

Beslut, som fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa plenum.
Förordning (1986:786).

7 § Ärende, som icke skall avgöras i plenum, avgöres av ordföranden
ensam.

8 § I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt annan
tjänsteman än ordföranden att avgöra ärende eller grupp av ärenden som
ej är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på ordföranden.

9 § När ordföranden är hindrad att utöva sin tjänst, utövas den av hans
ersättare eller den tjänsteman som ordföranden bestämmer.

10 § I ordförandens frånvaro får ej fattas beslut av större vikt, som
kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande vidtagas åtgärd,
som rubbar eller ändrar av nämnden meddelade föreskrifter eller
tillämpade grunder.

Första stycket gäller även vid ledighet på ordförandetjänsten, till dess
regeringen bestämmer annat. Förordning (1976:979).

11 § Ärende avgöres efter föredragning, som ankommer på sekreterare
eller på särskilt förordnad föredragande. I arbetsordning eller genom
särskilt beslut får medges att ärende som handlägges enligt 8 § avgöres
utan föredragning.

Ordföranden får själv övertaga beredning och föredragning av ärende.
Kungörelse (1972:248).

12 § har upphävts genom förordning (1986:786).

13 § Under tjänsteresa eller vid annat tillfälle, när ärende är så
brådskande att föredragande ej kan tillkallas, får ordföranden utan
föredragning meddela beslut som ej kan uppskjutas utan olägenhet.

14 § Ordföranden eller, efter beslut av ordföranden, annan tjänsteman
får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos nämnden.

Tjänstetillsättning

15 § Ordföranden och övriga ledamöter samt ersättare för dem förordnas
för högst sex år, dock att ledamot eller ersättare för ordförande eller
ledamot som tillika är anställd hos nämnden förordnas tills vidare.

Tjänst som ställföreträdande ordförande och tjänst som överingenjör
tillsättes av regeringen efter anmälan av ordföranden.

Övriga tjänster tillsättes och annan personal antages av nämnden.
Förordning (1978:463).

Övriga bestämmelser

16 § Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig
anställning skall gälla för ordföranden, ställföreträdande ordförande
och överingenjör.

Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef för
central förvaltningsmyndighet äger tillämpning på ordföranden.
Förordning (1976:979).

17 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av nämnden i fråga om överingenjör. Förordning
(1976:979).