/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1969:39) om fastställande av räntan på vissa lån med statlig kreditgaranti;

SFS nr
1969:39
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1969-03-14

Kungl. Maj:t har funnit gott förordna som följer.

Räntan på lån som avses i kungörelserna den 11 oktober 1946 (nr 676)
angående statlig kreditgaranti för lån åt den, som avlagt akademisk
eller därmed jämförlig examen, den 30 april 1948 (nr 210) angående
statlig kreditgaranti för lån åt den som genomgått polisskola, den 16
juni 1950 (nr 469) angående studielån med statlig kreditgaranti, den 30
juni 1952 (nr 570) angående studielån med statlig kreditgaranti åt s.k.
flyktingstudenter, den 31 maj 1957 (nr 276) med särskilda bestämmelser
om studielån åt flyktingstudenter och den 30 juni 1959 (nr 436) med
särskilda bestämmelser om studielån åt vissa utländska studerande, de
båda sistnämnda kungörelserna i vad de avser studielån med statlig
kreditgaranti, fastställes av centrala studiehjälpsnämnden utan hinder
av vad som sägs i nämnda kungörelser.

Mot beslut enligt denna kungörelse av centrala studiehjälpsnämnden får
talan ej föras.