Kungörelse (1969:399) om förvaltare för avlyst flottled

SFS nr
1969:399
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1969-05-29

1 § Beslut i fråga om återställningsåtgärder av förvaltare, som anges
i 82 a § lagen om flottning i allmän flottled, delges den som beröres
av beslutet, om skäl föreligger till det.

2 § Medel som står till förvaltarens förfogande skall insättas i bank
mot ränta om de ej behöver tagas i anspråk genast.

3 § Förvaltaren skall för varje kalenderår avlämna en skriftlig
redogörelse innehållande, i förekommande fall, dels uppgift om
vidtagna åtgärder under kalenderåret för avveckling av flottleden och
förvaltarens kostnad för avvecklingen, dels uppgift om de
återställningsåtgärder förvaltaren vidtagit under året, dels en
ekonomisk redovisning för året, dels uppgift om förvaltarens
ersättningsanspråk för dennes arbete med återställningsåtgärder.

Redogörelsen inges till länsstyrelsen i det län, där
flottningsstyrelsen har eller har haft sitt säte, före utgången av
januari månad påföljande år.

Redogörelse enligt första stycket inges också när uppdraget
fullgjorts.

4 § Länsstyrelse, som har mottagit redogörelse enligt 3 §, skall
genast efter mottagandet sända en kopia av redogörelsen till
länsstyrelsen inom annat län som beröres av återställningsåtgärderna
och till myndighet eller annan som ställt medel till förfogande.

5 § Sedan länsstyrelsen granskat redogörelse enligt 3 §, beslutar
länsstyrelsen om ersättning till förvaltaren för dennes arbete med
återställningsåtgärder.

I den mån medel står till förvaltarens förfogande får länsstyrelsen på
framställning av förvaltaren besluta om ersättning även vid annan
tidpunkt än som följer av första stycket.

6 § Länsstyrelsen i det län, där flottningsstyrelsen har eller har
haft sitt säte, får ålägga förvaltaren att inkomma med plan över
återställningsåtgärder. Länsstyrelsen får också i övrigt ge närmare
föreskrifter för förvaltarens verksamhet.