Kungörelse (1969:409) med anledning av inrättande av försvarets medicinalkår

SFS nr
1969:409
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1969-05-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:897
Upphävd
1990-02-01

Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att vad Kungl. Maj:t i
författning eller särskilt beslut föreskrivit om fältläkarkåren,
marinläkarkåren eller fältveterinärkåren i stället skall avse försvarets
medicinalkår.