Kungörelse (1969:475) om uppbörd av särskilda avgifter genom Tullverkets försorg

SFS nr
1969:475
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1969-06-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:476

1 § Kommun eller allmän inrättning samt ägare eller innehavare
av hamn, flygplats eller godsterminal får anlita Tullverket för
uppbörd av sina avgifter enligt denna kungörelse.
Förordning (1999:476).

2 § Framställning om uppbörd genom Tullverkets försorg görs hos
verket. Kan uppbörden lämpligen förenas med tjänstegöromålen i
Tullverket, får verket träffa överenskommelse om sådan uppbörd.
Verket skall därvid bestämma den ersättning som skall utgå för
arbetet med uppbörden. Ersättningen skall bestämmas så att
staten får skälig gottgörelse för sina kostnader.
Förordning (1999:476).

3 § Uppbörd sker i den ordning Tullverket bestämmer.
Förordning (1999:476).