Kungl. Maj:ts Kungörelse (1969:493) om folkbokföring vid internordisk flyttning

SFS nr
1969:493
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1969-09-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:1256
Upphävd
1991-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Denna kungörelse tillämpas på den som flyttar till Sverige från
Danmark, Finland, Island eller Norge eller från Sverige till något av
dessa länder. Kungörelse (1972:419).

2 § Bestämmelserna i denna kungörelse om pastorsämbete gäller vid
flyttning till eller från Stockholm eller Göteborg den lokala
skattemyndigheten där.

Med lokal registreringsmyndighet i annat nordiskt land än Sverige
avses i denna kungörelse:

I Danmark kommunalstyrelsen genom folkregisterföraren,

i Finland den som för befolkningsregister (kyrkoböcker, civilregister
och dissenterförsamlingarnas medlemslistor),

i Norge registerföraren för folkregister,

i Island nationalregistret.

3 § Vid tillämpning av denna kungörelse avgöres enligt svensk lag
frågan om den, som flyttat från annat nordiskt land till Sverige,
skall anses bosatt här.

Pastorsämbetet skall lämna lokal registreringsmyndighet de
upplysningar som behövs för bedömning av bosättningsfråga i annat
nordiskt land och underrättelse om beslut som fattas i sådan fråga.

Inflyttning

4 § Den som anmäler inflyttning skall inom två veckor efter
inflyttningen lämna pastorsämbetet internordiskt flyttningsbetyg,
utfärdat av lokal registreringsmyndighet i utflyttningslandet, och
blankett till internordiskt flyttningsbevis. Om den anmälande begär
det, skall pastorsämbetet rekvirera nämnda handlingar från den lokala
registreringsmyndigheten i utflyttningslandet. Pastorsämbetet skall
även rekvirera berörda handlingar för den som skall kyrkobokföras utan
att anmälan skett.

5 § Beslutar pastorsämbetet att kyrkobokföra någon som flyttat in,
skall pastorsämbetet sända internordiskt flyttningsbevis till den
registreringsmyndighet som utfärdat det internordiska
flyttningsbetyget.

Finner pastorsämbetet att den som anmält inflyttning rätteligen bör
vara kyrkobokförd i annan församling inom landet, skall de handlingar
som avses i 4 § återställas till den som gjort anmälan med påteckning
om till vilket pastorsämbete han har att anmäla inflyttningen.

Har i annat fall än som avses i andra stycket pastorsämbetet beslutat
att ej kyrkobokföra den som anmält inflyttning, skall beslutet
antecknas på betyget och blanketten till flyttningsbevis. Betyget
återställes till den anmälande och blanketten till flyttningsbevis
sändes till den registreringsmyndighet som utfärdat betyget.

Ändras pastorsämbetets beslut om kyrkobokföring genom beslut eller
utslag av länsrätten eller kammarrätten, skall pastorsämbetet
underrätta registreringsmyndigheten om det. Förordning (1986:1359).

Utflyttning

6 § Den som avser att flytta från landet skall före utresan anmäla
flyttningen till pastorsämbetet i kyrkobokföringsorten. Pastorsämbetet
utfärdar för honom internordiskt flyttningsbetyg med bifogad blankett
till internordiskt flyttningsbevis.

Pastorsämbetet i kyrkobokföringsorten skall även utfärda sådant betyg
med bifogad blankett till bevis på begäran av den som uppger sig redan
ha flyttat ut eller av lokal registreringsmyndighet i
inflyttningslandet.

7 § Avregistrering från kyrkobokföringen på grund av flyttning till
annat nordiskt land får ske endast med stöd av internordiskt
flyttningsbevis. Den flyttande avregistreras som utflyttad den dag som
angetts som inflyttningsdag i beviset.

8 § Har internordiskt flyttningsbevis ej kommit in till pastorsämbetet
inom två månader från utfärdandet av internordiskt flyttningsbetyg,
skall pastorsämbetet begära upplysningar i ärendet hos den lokala
registreringsmyndigheten i inflyttningslandet.

9 § Har pastorsämbetet anledning antaga att någon som är kyrkobokförd
eller upptagen i obefintligregistret har flyttat till annat nordiskt
land utan att flyttningen anmälts, skall pastorsämbetet underrätta den
lokala registreringsmyndigheten i inflyttningslandet om förhållandet.

Tillämpningsföreskrifter

10 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse
meddelas av centrala folkbokförings- och uppbördsnämnden.