Cirkulär (1969:495) till statsmyndigheterna med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

SFS nr
1969:495
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1969-09-05
Författningen har upphävts genom
SFS 2013:982
Upphävd
2014-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1975:303

Den i Haag den 15 november 1965 dagtecknade konventionen om delgivning
i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell
natur träder i kraft för Sveriges del den 1 oktober 1969. Uppgift om
vilka främmande stater som är anslutna till konventionen lämnas i
kungörelsen (1965:479) om främmande staters anslutning till vissa av
Sverige biträdda konventioner angående inbördes rättshjälp m.m.

I förhållandet mellan stater som är anslutna till konventionen införes
ett nytt system för översändande av delgivningsframställningar i mål
och ärenden av civil eller kommersiell natur. Enligt konventionen
skall i varje konventionsstat utses ett centralt organ med uppgift att
mottaga utländska delgivningsframställningar och att vidtaga därav
föranledda åtgärder. I Sverige har utrikesdepartementet utsetts till
centralt organ enligt konventionen. Framställning om delgivning i
konventionsstat sändes av ansökande myndighet direkt till
centralorganet i den stat där den som sökes för delgivning är bosatt
eller eljest uppehåller sig. Framställningen avfattas enligt formulär,
vars engelska och franska texter har fastställts i konventionen.

Med anledning av Sveriges tillträde till konventionen har Kungl. Maj:t
funnit gott föreskriva följande.

Önskar domstol att handling i mål eller ärende av civil eller
kommersiell natur skall delges i annan konventionsstat än Danmark,
Finland eller Norge, göres framställning därom till centralorganet i
vederbörande stat. Framställningen avfattas på tryckt blankett enligt
härvid fogade formulär. /n1/ Måste översättare anlitas, betalas
kostnaden härför av domstolen. Betalningen verkställes i den ordning
som är föreskriven beträffande kostnad för domstolsdelgivning som
bestrides av domstol. Motsvarande gäller kostnad för verkställandet av
delgivningen i utlandet. Cirkulär (1975:303).

//n1// Formulären är uteslutna här.

Önskar annan statlig myndighet än domstol att handling i mål eller
ärende av civil eller kommersiell natur skall sändas till utomnordisk
stat för delgivning, skall myndigheten vända sig till
utrikesdepartementet. Cirkulär (1975:303).

Framställning om delgivning i Danmark, Finland eller Norge göres
direkt hos den myndighet i den andra staten som är behörig att
ombesörja delgivningen. Närmare bestämmelser härom finns i cirkuläret
(1975:301) till statsmyndigheterna angående inbördes rättshjälp mellan
Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge genom delgivning och
bevisupptagning. Cirkulär (1975:303).

Närmare anvisningar om förfarandet vid översändande av
delgivningsframställning enligt konventionen meddelas av ministern för
utrikes ärendena.