Kungl. Maj:ts Kungörelse (1969:5) om skatteavdrag i vissa fall från artistersättning

SFS nr
1969:5
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1969-01-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:328
Upphävd
1991-01-01

1 § I fråga om inkomst, som utgör ersättning för artistisk verksamhet
vid tillställning eller ljudupptagning eller ersättning för sådan
verksamhet för ljudradio eller television, utgår preliminär A-skatt,
även om inkomsten icke utgör den skattskyldiges huvudsakliga inkomst
av tjänst enligt 3 § 2 mom. uppbördslagen den 5 juni 1953 (nr 272).
Detsamma gäller inkomst som utgör royalty eller liknande ersättning
och härrör av verksamhet som nyss nämnts.

Bestämmelserna om ersättning för artistisk verksamhet gäller även
ersättning till professionell idrottsman. (Jämför 1974:771 ö.b. p. 3)

2 § Bestämmelserna i 1 § gäller icke, om bevillningsavgift utgår
enligt lagen den 23 oktober 1908 (nr 128) om bevillningsavgifter för
särskilda förmåner och rättigheter.

Utges ersättning som avses i 1 § av fysisk person eller dödsbo, utgår
preliminär A-skatt endast om ersättningen utgör omkostnad i rörelse.

Riksskatteverket får medge att preliminär A-skatt icke skall utgå för
ersättning som tillkommer viss juridisk person. Kungörelse
(1971:780). (Jämför 1974:855 ö.b.)

3 § Fråga om artistisk verksamhet föreligger bedömes med hänsyn till
verksamhetens karaktär och omfattning samt omständigheterna i övrigt.
Hit hänföres bl.a. utövande av musik, sång, skådespeleri, recitation
och dans.

4 § Avdrag för preliminär A-skatt enligt denna kungörelse göres med 40
procent av det utbetalade beloppet, om ej mottagaren visar att annan
beräkningsgrund bestämts för avdraget. Skatteavdrag utgår icke på
särskilt beräknad reseersättning, såvitt den avser kostnaden för
själva resan.

Avdrag göres icke från ersättning som, sedan särskild reseersättning
enligt första stycket frånräknats, understiger 200 kronor. I fråga om
ersättning som skall fördelas på flera avses härvid vad som tillkommer
var och en av dem. Öretal som uppkommer vid beräkning av skatteavdrag
jämnas till närmast högre hela krontal. Den som utbetalar ersättningen
skall lämna kvitto på varje skatteavdrag. Kungörelse (1969:283).

5 § Den som har gjort skatteavdrag enligt 4 § skall inbetala det
innehållna beloppet till artistskattekontot. Inbetalningen göres med
särskilt inbetalningskort senast fjorton dagar efter det att avdraget
gjorts. Inbetalning vid samma tillfälle för flera skattskyldiga får
göras i en post om samtidigt särskild förteckning insändes till
länsskattemyndigheten i Örebro län. Föreligger särskilda skäl, får
riksskatteverket bestämma annan tid och ordning för inbetalningen.

På inbetalningskortet eller förteckningen skall anges ersättningens
storlek, dagen för utbetalningen och mottagarens namn samt i övrigt
lämnas uppgifter enligt fastställt formulär. Lag (1986:1345).

6 § Inbetalas icke innehållen skatt inom föreskriven tid, skall inom
tid som gäller för inbetalningen skriftligt meddelande lämnas till
länsskattemyndigheten i Örebro län om storleken av den innehållna
skatt som sålunda hade bort inbetalas. Vid underlåtenhet att lämna
meddelande inom föreskriven tid påförs förseningsavgift enligt 54 § 3
mom. uppbördslagen (1953:272). Lag (1986:1345).

7 § Vid tillämpning av bestämmelserna i 58 § uppbördslagen (1953:272)
i fall som avses i 5 § beräknas restavgift från utgången av den för
inbetalning föreskrivna tiden och tilläggsavgift för varje påbörjad
tidrymd av sex månader utöver den första efter utgången av den månad
under vilken inbetalningen skulle ha skett. Lag (1979:491).

8 § För den som är skyldig att göra skatteavdrag enligt 4 § gäller i
tillämpliga delar vad som föreskrives om arbetsgivare i
uppbördslagen.

Jämkning av skatt enligt 45 § uppbördslagen skall, om ej särskilda
omständigheter föranleder till annat, i första hand avse annan skatt
än preliminär skatt enligt 1 § denna kungörelse. Kungörelse
(1971:780). (Jämför 1974:771 ö.b. p. 3)

9 § Närmare föreskrifter och anvisningar för tillämpningen av denna
kungörelse meddelas av riksskatteverket. Kungörelse (1971:780).

Övergångsbestämmelser

1979:491

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980. Älde bestämmelser gäller
dock fortfarande i fråga om meddelande om skatt som har innehållits
före lagens ikraftträdande.