Anvisningar (1969:504) om förfarandet vid översändande av delgivningsframställning enligt Haag-konventionen om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

SFS nr
1969:504
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1969-09-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:251
Upphävd
1988-07-01

Med stöd av Kungl. Maj:ts cirkulär (1969:495) med anledning av
Sveriges tillträde till Haagkonventionen om delgivning i utlandet av
handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur har
ministern för utrikes ärendena meddelat följande anvisningar om
förfarandet vid översändande av delgivningsframställning enligt
konventionen.

Av cirkuläret framgår att framställning från domstol om delgivning i
annan konventionsstat än Danmark och Norge skall göras av domstolen
direkt hos centralorganet i den stat där den som söks för delgivningen
är bosatt eller uppehåller sig. En förteckning över
konventionsstaternas centralorgan är fogad som bilaga 1 till dessa
anvisningar. Det skall anmärkas att konventionen är tillämplig endast
på fall då adressen till den som skall delges är känd.

För delgivningsframställning används blanketterna Dv 812 A och B,
engelsk text, eller Dv 813 A och B, fransk text. Formulär till
blanketterna är fogade som bilaga 2–5 till anvisningarna.
Blanketterna rekvireras hos postverkets centralförråd (adress: Fack,
160 10 Ulvsunda). De uppgifter som skall lämnas på blanketterna får
enligt konventionen avfattas på den anmodade statens språk eller på
engelska eller franska. I regel bör något av sistnämnda två språk
användas.

I framställningen skall anges i vilken form – alternativ a), b) eller
c) på blanketten — delgivningen önskas verkställd. Begäres delgivning
enligt alternativ a), sker den i den form som lagen i den anmodade
staten föreskriver för delgivningar i motsvarande fall (jfr 33 kap.
11 § rättegångsbalken). Fordras personlig delgivning, bör
framställningen avse alternativ b) med angivande att handlingen bör
överlämnas till den sökte personligen genom stämningsman eller annan
behörig person. Sådant formlöst överlämnande av delgivningshandlingen
som åsyftas under c) bör komma till användning endast när formlig
delgivning ej kräves enligt svensk lag.

Vid framställningen skall fogas delgivningshandlingen eller en kopia
av denna. Om framställningen avser delgivning enligt alternativ a)
eller b), kan centralorganet i den anmodade staten kräva att
handlingen avfattas på eller översättes till det officiella språket
eller ett av de officiella språken i den staten. Uppgift om i vilka
fall översättning av delgivningshandlingen kräves lämnas i bilaga 1.
Måste delgivningshandlingen översättas, ombesörjer domstolen detta.
Något krav på bestyrkande av översättningen genom officiellt organ är
ej uppställt i konventionen. Föreligger svårighet för domstolen att
själv anskaffa lämplig översättare, kan hänvändelse göras till
utrikesdepartementets juridiska byrå.

Såväl framställningen (med smmanfattningen) som delgivningshandlingen
skall översändas i två exemplar. Framställningen översändes som
tjänsteförsändelse, jfr 5 § förordningen (1945:329) angående
utgörandet av postavgifter för tjänsteförsändelser m.m.

Har annan statlig myndighet än domstol med stöd av cirkuläret vänt sig
till utrikesdepartementet i fråga om delgivning och därvid fått besked
att delgivningen kan göras direkt hos centralorganet i den främmande
staten, äger vad ovan föreskrivits om domstol motsvarande tillämpning
på myndigheten.

Ytterligare upplysningar om konventionens tillämpning lämnas av
utrikesdepartementets juridiska byrå (tel.08/224070).

Stockholm den 11 september 1969

TORSTEN NILSSON /L. Kellberg
Bilaga 1

Förteckning över utomnordiska centralorgan i stater anslutna till
delgivningskonventionen m.m.

Stat Centralorgan Krav på översätt-
ning av delgiv-
ningshandlingen
m.m.

Amerikas Förenta The Department of Justice engelska
Stater med Dis- of the United States
trict of Columbia, (adr.: Office of Interna-
Guam, Jung- national Judicial Assistance,
fruöarna och Department of Justice,
Puerto Rico Washington, D.C. 20530, USA)

Barbados The Registrar of the Supreme
Court of Barbados
(adr.: Bridgetown, Barbados)

Belgien Le Ministère de la Justice, franska
Aministration de la Légis-
lation
(adr.: Place Poelaert 4,
1000 Bryssel, Belgien)

Botswana The minister of State in the engelska
Office of the President of
Republic of Botswana
(adr.: Gaborone, Botswana)

Cypern The Ministry of Justice of
the Republic of Cyprus
(adr.: Nicosia, Cypern)

Egypten Le Ministère de la Justice arabiska, engelska
(adr.: Kairo, Arabrepu- eller franska
bliken Egypten)

Frankrike Le Ministère de la Justice, franska
Service Civil de l’Entraide
Judiciaire Internationale
(adr.: 13, Place Vendome
75042 Paris Cedex 01,
Frankrike)

Grekland Department of Administrative grekiska
and Judicial Affaires,
Ministry of Foreign Affairs
of the Hellenic Republic
(adr.: Dimitressa 4, 115 28
Athen, Grekland)

Stat Centralorgan Krav på översätt-
ning av delgiv-
ningshandlingen
m.m.

Israel The Director of the Courts
(adr.: 19, Jaffa Road,
Jerusalem, Israel)

Italien Ufficio unico degli italienska
ufficiali giudiziari presso
la corte d’appello di Roma
(adr.: Via Carlo Poma, 5,
00195 Rom, Italien)

Japan Minister for Foreign japanska
Affairs
(adr.: Kasumigaseki,
Chiyodaku, Tokyo, Japan)

Luxenburg Le Parquet Général près la franska eller
Cour Supérieure de Justice tyska
(adr.: Luxenburg)

Malawi The Registrar of the High
Court of Malawi
(adr.: P.O. Box 30244,
Chichiri, Blantyre 3,
Malawi)

Nederländerna Le Procureur du Roi près le
Tribunal d’arrondissement de
la Haye
(adr.: Juliana van Stolberg-
glaan 2-4, Haag, Neder-
länderna)

Portugal La Direction Général des Ser-
vices Judiciaires du Ministère
de la Justice
(adr.: Lissabon, Portugal)

Seychellerna The Registrar, Supreme Court
(adr.: Victoria Mahé,
Seychellerna)

Storbritannien och engelska
Nordirland jämte
vissa områden för
vilkas internationlla
förbindelser Stor-
britannien ansvarar:
England och Wales The Senior Master or the Su-
preme Court
(adr.: Royal Courts of Justice,
Strand, London, W.C. 2, Stor-
britannien)

Stat Centralorgan Krav på översätt-
ning av delgiv-
ningshandlingen
m.m.

Skottland The Crown Agent for Scotland
(adr.: Lord Advocate’s
Department, Crown Office,
9, Parliament Square,
Edinburgh 1, Skottland)

Nordirland The Master (Queen, Bench
and Appeals)
(adr.: Royal Courts of
Justice, Belfast 1,
Nordirland)

Anguilla The Registrar of the Sup-
reme Court of Anguilla
(adr.: Anguilla)

Antigua The Registrar, High Court of
Justice
(adr.: West Indies Associated
States Supreme Court, St.
John’s, Antigua)

Belize The Supreme Court Registry
(adr.: Belize)

Bermuda The Registrar of The Supreme
Court
(adr.: Bermuda)

Caymanöarna Her Majesty`s Principal Secre-
tary of State for Foreign and
Commonwealth Affairs
(adr.: London S.W. 1, Stor-
britannien)

Falklandsöarna The Registrar of the Supreme
Court
(adr.: Stanley, Falklands-
öarna)

Gibraltar The Registrar of the Supreme
Court
(adr.: Gibraltar)

Gilbertöarna The Registrar of the High
Court
(adr.: Tarawa, Gilbertöarna)

Guernsey The Bailiff
(adr.: Bailiff’s Office, Royal
Court House, Guernsey, Chan-
nel Islands, Storbritannien)

Stat Centralorgan Krav på översätt-
ning av delgiv-
ningshandlingen
m.m.

Hongkong The Chief Secretary of
Hongkong
(adr.: Central Government
Offices, Hongkong)

Isle of Man The First Deemster and
Clerk of the Rolls
(adr.: Rolls Office,
Douglas, Isle of Man,
Storbritannien)

Jersey The Attorney General
(adr.: Jersey, Channel
Islands, Storbritannien)

Jungfruöarna The Registrar of the
Supreme Court
(adr.: British Virgin Islands,
Brittiska Jungfruöarna)

Montserrat The Registrar of the High
Court
(adr.: Montserrat)

Pitcairn The Governor and Commander-
in-Chief
(adr.: Pitcairn)

S:t Christopher The Registrar of the West
and Nevis Indies Associated State Sup-
reme Court, S:t Christopher
and Nevis circuit
(adr.: S:t Christopher and
Nevis)

S:t Helena The Supreme Court
(adr.: S:t Helena)

S:t Vincent The Registrar of the Supreme
Court
(adr.: S:t Vincent)

S:ta Lucia The Registrar of the High
Court of Justice
(adr.: S:ta Lucia)

Turks- och The Registrar of the Supreme
Caicosöarna Court
(adr.: Turks- och Caicosöarna)

Stat Centralorgan Krav på översätt-
ning av delgiv-
ningshandlingen
m.m.

Tjeckoslovakien Minstry of Justice, Minis- tjeckoslovakiska
för den tjeckiska terstvo spravedlnosti
republiken (CSR) (adr.: Vysehradska 16,
128 10 Prag 2 Tjeckoslo-
vakien)

för den slova- Minstry of Justice, Minis- tjeckoslovakiska
kiska republiken terstvo spravedlnosti
(adr.: Suvorovova 12,
883 11 Bratislava,
Tjeckoslovakien)

Turkiet La Direction Générale des
Affaires Civiles au
Ministère de la Justice
(adr.: Adalet Bakanligi
Hukuk Isleri Genel
M