Förordning (1969:54) om beräkning och redovisning av lönekostnadspålägg

SFS nr
1969:54
Departement/myndighet
Finansdepartementet PP
Utfärdad
1969-03-21
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:909
Upphävd
1998-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:1310

1 § Lönekostnadspålägg beräknas av statlig myndighet eller annat statligt
organ utom affärsverk.

Lönekostnadspålägg beräknas vidare, i den mån regeringen bestämmer, på lön
som utges av icke statligt organ inom tillämpningsområdet för förordningen
(1991:1427) om tjänstepension för vissa arbetstagare med icke-statlig
anställning eller statligt pensionsavtal (reducerat lönekostnadspålägg).
Förordning (1992:539).

2 § Underlaget för beräkning av lönekostnadspålägg enligt 1 § skall
vara detsamma som gäller för beräkning av arbetsgivaravgifter enligt
2 kap. 3-5 §§ lagen (1981:691) om socialavgifter.

Lönekostnadspålägget utgör 7,8 procent av det underlag som beräknas
av statlig myndighet eller annat statligt organ som avses i 1 §
första stycket och 11 procent av det underlag som beräknas av icke
statligt organ som avses i 1 § andra stycket. Förordning (1996:1310).

3 § En myndighet skall betala lönekostnadspålägget till
Riksförsäkringsverket. Beloppet skall vara Riksförsäkringsverket till
handa senast den 10 i varje månad efter den månad beloppet avser. I
januari månad får betalning ske senast den 15. Riksförsäkringsverket
skall överföra motsvarande belopp till statsverkets checkräkning i
Riksbanken och redovisa beloppet under inkomsttiteln Statliga
pensionsavgifter. Förordning (1996:1310).

3 a § har upphävts genom förordning (1996:40).

4 § Riksrevisionsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning. Förordning (1989:524).

Övergångsbestämmelser

1995:901

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995 och tillämpas på
avgiftspliktig ersättning som betalas ut från och med samma dag.

1996:1310

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997 och tillämpas på
avgiftspliktig ersättning som betalas ut från och med samma dag.