Kungl. Maj:ts Börsordning (1969:546) för Stockholms fondbörs

SFS nr
1969:546
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1969-10-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 1978:758

Inledande bestämmelser

1 § Stockholms fondbörs har till ändamål att enligt lagen (1919:240) om
fondkommissionsrörelse och fondbörsverksamhet samt denna börsordning
dels bereda köpare och säljare regelbundna tillfällen att avsluta
affärer i värdepapper, dels med ledning av efterfrågan, utbud och avslut
vid börsen notera köp-, sälj- och betalkurser för värdepapper.

Fondbörsen står under tillsyn av bankinspektionen.

2 § Affärer och noteringar vid fondbörsen får avse endast värdepapper
som inregistrerats vid börsen (börspapper).

Som börspapper kan inregistreras

i Sverige utfärdade aktier,

i utlandet utfärdade aktier i dotterbolag till svenskt aktiebolag, vars
aktier inregistrerats vid fondbörsen,

i Sverige eller i utlandet utfärdade obligationer,

i Sverige utfärdade partial- och förlagsbevis,

konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till
nyteckning, som utfärdats av svenskt aktiebolag, vars aktier
inregistrerats vid fondbörsen.

Som i Sverige utfärdade obligationer anses av svensk låntagare utfärdade
obligationer, oavsett i vilket land de utgivits. Förordning (1976:542).

Börsstyrelse, börschef och revisorer

3 § Om börsstyrelsens sammansättning finns bestämmelser i 31 § lagen
(1919:240) om fondkommissionsrörelse och fondbörsverksamhet. Ledamöter
och suppleanter utses för tre kalenderår. Valen äger rum före utgången
av november året före valperiodens början.

Val av de ledamöter och suppleanter som börsmedlemmarna utser sker vid
sammanträde inför börschefen. Skriftlig kallelse sändes till medlemmarna
minst åtta dagar före valet och anslås i börssalen. Val sker med slutna
sedlar särskilt för ledamöterna och särskilt för suppleanterna. Valsedel
som upptar flera än två namn är ogiltig. De som får högsta röstetalen är
valda. Vid lika röstetal skiljer lotten.

Avgår vald ledamot före utgången av valperioden, skall börsstyrelsen
anmäla avgången till den eller dem som har valt honom. Val av ny ledamot
skall ske inom en månad efter det anmälan gjordes och avse den tid som
återstår av den avgångnes valperiod. Valet sker i samma ordning som när
den avgångne valdes. Vad som nu har sagts gäller även när suppleant
avgår före utgången av den tid för vilken han blivit vald. Avser val som
företages av börsmedlemmarna endast en person, är valsedel ogiltig om
den upptar flera än ett namn. Kungörelse (1974:849).

4 § Börsstyrelsen leder fondbörsens verksamhet och förvaltar dess
angelägenheter. Styrelsen skall följa kursbildningen vid börsen och se
till att handeln där sker under förhållanden som överensstämmer med lag
och annan författning samt god affärssed.

Börsstyrelsen meddelar ordningsregler för börsen.

Styrelsen skall hålla börsens protokoll och övriga handlingar
tillgängliga för granskning av bankinspektionen och i övrigt meddela
inspektionen alla de upplysningar om verksamheten vid börsen och därmed
sammanhängande omständigheter som inspektionen begär. Förordning
(1976:542).

5 § För den dagliga ledningen och förvaltningen av fondbörsen tillsätter
börsstyrelsen en börschef.

Till börschef får ej utses den som är fondkommissionär eller anställd
hos fondkommissionär och ej heller ledamot av styrelsen för bolag som
driver fondkommissionsrörelse eller delägare i annat bolag som driver
fondkommissionsrörelse än bankaktiebolag.

Börsstyrelsen fastställer instruktion för börschefen.

5 a § Börsstyrelsen kan uppraga åt ordföranden och börschefen att
gemensamt, var för sig eller i förening med en eller flera ledamöter av
styrelsen såväl att avgöra ärende eller grupp av ärenden, som ej är av
sådan vikt att prövningen bör ankomma på styrelsen, som att fatta beslut
i fråga som ej tål uppskov. Förordning (1976:542).

6 § Börsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta
omständigheterna föranleder det eller när minst två av de övriga
ledamöterna begär det. Styrelsen sammanträder också på begäran av
bankinspektionen.

Kallelse med föredragningslista tillställes ledamöterna i god tid före
sammanträdet. Listan och meddelande om sammanträde skickas även till
suppleanterna och bankinspektionen.

7 § Börsstyrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden
och minst fem andra ledamöter är närvarande.

Vid förfall för ledamot kallas den suppleant som har utsetts för honom.
Har även suppleanten förfall, får han ersättas av suppleant för annan
ledamot, om det behövs för att styrelsen skall vara beslutsför.

Omröstning sker öppet. Beslut fattas med enkel röstövervikt om ej annat
följer av 14 eller 18 § eller 27 § andra stycket. Vid lika röstetal
gäller den mening, som ordföranden biträder. Vid val skiljer lotten.

Börschefen, suppleant i börsstyrelsen och den som företräder
bankinspektionen vid sammanträdet har rätt att deltaga i
överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet.

Protokoll över sammanträdet justeras av ordföranden. Kungörelse
(1974:849).

8 § För granskning av fondbörsens räkenskaper samt börsstyrelsens och
börschefens förvaltning skall finnas två revisorer, av vilka
bankinspektionen utser en och börsmedlemmarna utser en genom val.
Revisorernas uppdrag gäller ett kalenderår. Revisorerna utses före
utgången av november året före det som uppdraget avser. Vid
börsmedlemmarnas val äger 3 § andra och tredje styckena motsvarande
tillämpning. För varje revisor skall finnas en suppelant, som utses på
samma sätt och för samma tid som revisorn.

Revisorerna skall avge revisionsberättelse för varje räkenskapsår.
Berättelsen skall överlämnas till bankinspektionen före utgången av
april. En avskrift skall tillställas börsstyrelsen, som fattar beslut
med anledning av anmärkning som har framställts mot börschefen.
Kungörelse (1974:849).

Grundfond

9 § Av fondbörsens kapital skall en miljon kronor utgöra grundfonden.

Nedsättning av fonden får ske endast för att täcka förlust, som uppstått
i fondbörsens verksamhet och som ej kan ersättas av medel, som avsatts
till framtida förfogande. Nedsättes fonden, skall den inom fem år åter
bringas upp till samma belopp som före nedsättningen.

Börsmedlemmar och börsombud

10 § Köp och försäljning vid fondbörsen får ske endast genom börsmedlem
eller genom ombud för denne, som godkänts av börsstyelsen (börsombud).

11 § Ansökan om medlemskap prövas av börsstyrelsen.

Endast den som har tillstånd att driva fondkommissionsrörelse får
antagas till börsmedlem. Som villkor i övrigt gäller,

att fondkommissionären eller den bolagsman eller styrelseledamot för
vilken särskilda kvalifikationsgrunder gäller enligt 4 och 5 §§ lagen
(1919:240) om fondkommissionsrörelse och fondbörsverksamhet, eller också
föreståndare för kommissionärens rörelse, är svensk medborgare,

att fondkommissionären finnes lämplig att vara börsmedlem.

12 § Vid ansökan om medlemskap skall inges

1. bevis, att sökanden har tillstånd att driva fondkommissionsrörelse,

2. bevis om svenskt medborgarskap,

3. skriftligt förord av två börsmedlemmar.

Annan sökande än bankaktiebolag skall dessutom som säkerhet för de
förbindelser som ingås vid fondbörsen till börsstyrelsen lämna svenska
statsobligationern till ett värde av minst 25 000 kronor eller
bankgaranti på eller bevis om insättning på spärrkonto i bank av
motsvarande belopp.

13 § Den som har antagits till börsmedlem skall erlägga en
inträdesavgift av 10 000 kronor. Har medlem övertagit annan medlems
rörelse, kan dock börsstyrelsen medge befrielse från avgiften, om
särskilda skäl föranleder det.

Börsmedlem skall varje år betala medlemsavgift till bestridande av
fondbörsens allmänna omkostnader. Avgiften utgår med 2,5 procent eller
det lägre procenttal, som börsstyrelsen bestämmer, av sammanlagda
beloppet av de provisioner som medlemmen året innan har uppburit på
avtal om köp eller försäljning av fondpapper. Lägsta avgiften är dock
1 000 kronor. Avgifterna skall sammanlagt uppgå till minst en femtedel
av summan av medlemmarnas årsavgifter enligt detta stycke och
årsavgifterna för värdepapper enligt 24 §. För nyantagen medlem är
första årets avgift 1 000 kronor.

För s.k. dubbelplatser, telefonskåp och andra tekniska anordningar m.m.
vid fondbörsen skall medlem varje år betala särskild avgift enligt
grunder som börsstyrelsen fastställer.

Uppstår under något räkenskapsår brist i fonbörsens verksamhet, som ej i
sin helhet kan täckas av medel som står till förfogande, får
börsstyrelsen taga ut en tilläggsavgift för att täcka återstoden av
bristen. Tilläggsavgiften skall erläggas av de medlemmar som är anslutna
till börsen vid räkenskapsårets utgång och beräknas i förhållande till
det provisionsbelopp, som anges i andra stycket.

Årliga avgifter erlägges i förskott före utgången av februari. Upphör
någon att vara börsmedlem, har han ej rätt att få tillbaka vad han har
erlagt. Börsstyrelsen får dock medge återbetalning av viss del av
erlagda årsavgifter, om särskilda omständigheter föranleder det.
Förordning (1976:542).

14 § Förfaller eller återkallas börsmedlems tillstånd att driva
fondkommissionsrörelse, upphör samtidigt medlemskapet. Har
bankinspektionen med stöd av 18 § lagen (1919:240) om
fondkommissionsrörelse och fondbörsverksamhet förbjudit fondkommissionär
som är börsmedlem att fortsätta sin rörelse under viss tid, upphör
medlemskapet för samma tid.

Om sådana förändringar skett i börsmedlems företag i fråga om
delägarskap eller ledning att det är att anse som ett väsentligen nytt
företag, kan börsstyrelsen förordna att medlemskapet skall upphöra sex
månader från den dag då medlemmen delgivits styrelsens beslut. Medlem
skall omedelbart underrätta börsstyrelsen om sådan förändring.

Finnes någon ej längre lämplig som börsmedlem eller bryter medlem mot
denna börsordning, ordningsreglerna för börsen eller styrelsens
föreskrifter i övrigt, kan börsstyrelsen förordna att medlemskapet
omedelbart skall upphöra. Vid lindrigare överträdelse får styrelsen ge
medlemmen skriftlig erinran.

Beslut enligt andra eller tredje stycket får ej meddelas innan
börsmedlemmen beretts tillfälle att yttra sig. Beslutet skall ha
biträtts av minst två tredjedelar av börsstyrelsens samtliga ledamöter.

15 § Som börsombud får godkännas den som är svensk medborgare och fast
anställd hos börsmedlem samt har fyllt 25 år och på grund av
tjänstgöring inom fondkommissions-, bank- eller likartad rörelse är väl
kvalificerad.

Ålderskravet får nedsättas till lägst 20 år, om särskilda skäl
föreligger.

Börombud får ej för egen räkning handla med börspapper eller andra
värdepapper i större omfattning än som står i rimligt förhållande till
ombudets inkomster och förmögenhetsförhållanden.

Börsombud skall utan dröjsmål i den ordning bankinspektionen föreskriver
till inspektionen redovisa varje affär i börspapper eller andra
värdepapper, där han själv eller honom veterligen hans make eller
omyndigt barn, som står under hans vårdnad, är part. Har någon av dem
eller flera av dem tillsammans sådan väsentlig ekonomisk gemenskap med
juridisk person som grundas på andelsrätt eller därmed jämförligt
ekonomiskt intresse, omfattar redovisningsskyldigheten även den
juridiska personens värdepappersinnehav, om börsombudet har väsentligt
inflytande över den juridiska personens verksamhet. Kungörelse
(1971:785).

16 § Ansökan om godkännande av börsombud göres av den börsmedlem, hos
vilken han är anställd. Till ansökningshandlingen skall fogas

bevis om förhållanden som anges i 15 §,

uppgift huruvida ersättning till ombudet enligt anställningsavtalet
huvudsakligen skall utgå som fast lön eller som provision.

17 § Börsstyrelsen bestämmer antalet börsombud för varje medlem.
Styrelsens godkännande av ombud gäller för ett kalenderår i sänder.

Ansökan om nytt godkännande av börsombud skall göras före den 1
december. Vid ansökningen skall uppges om ändring skett eller är avsedd
att ske i förhållande som anges i 15 eller 16 §.

Börsmedlem skall omedelbart anmäla när börsombud entledigats eller
uppsagt sin tjänst och när förhållande som anges i 15 eller 16 §
ändrats.

Börsmedlem skall i den ordning som bankinspektionen föreskriver till
inspektionen redovisa varje affär i börspapper eller andra värdepapper,
där ena parten är börsombud, dennes make, omyndigt barn, som står under
börsombudets vårdnad, eller sådan juridisk person som avses i 15 §
fjärde stycket. Kungörelse (1971:785).

18 § Upphör börsmedlem att vara medlem av fondbörsen, förfaller
samtidigt godkännande för medlemmens börsombud.

Finnes någon ej längre lämplig att vara börsombud eller bryter ombud
mot denna börsordning, ordningsreglerna för börsen eller börsstyrelsens
föreskrifter i örigt, kan styrelsen återkalla godkännandet. Vid
linrigare överträdelse får styrelsen ge ombudet skriftlig erinran.

Beslut enligt andra stycket får ej meddelas innan ombudet beretts
tillfälle att yttra sig. Belustet skall ha biträtts av minst två
tredjedelar av börsstyrelsens samtliga ledamöter.

Inregistrering av värdepapper vid fondbörsen m.m.

19 § Ansökan om inregistrering av aktier vid fondbörsen göres
skriftligen hos börsstyrelsen av styrelsen för det bolag, vars aktier
inregistreringen avser.

Till ansökningshandlingen skall i fråga om svenska aktier fogas

1. bolagsordning,

2. bevis att aktiekapitalet till fullo inbetalats,

3. uppgift om aktiernas ungefärliga marknadsvärde och spridning bland
allmänheten samt ungefärliga antalet aktieägare,

4. uppgift om aktienummer och aktiernas fördelning på aktiebrev, nummer
eller årtal för närmast förfallande kupong och – om i bolagsordningen
finns bestämmelse om förbehåll som avses i 2 § andra stycket lagen
(1916:156) om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egenomdom
m.m. – särskild uppgift om numren på aktier utan förbehåll (fria
aktier),

5. årsredovisningar och revisionsberättelser för de fem senaste
räkenskapsåren,

6. utfästelse av bolaget att enligt formulär som fastställes av
börsstyrelsen dels offentliggöra upplysningar om bolaget, dels medverka
till att börsstyrelsen kan fullgöra sina uppgifter enligt lagen
(1919:240) om fondkommissionsrörelse och fondbörsverksamhet samt denna
börsordning.

Andra stycket 4 gäller ej i fråga om aktiebolag, vars aktier registreras
hos Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag (värdepapperscentralen). Har
sådant bolag utfärdat fria aktier, skall bolaget till
ansökningshandlingen foga särskild uppgift om antalet sådana aktier.

För aktier i utländskt bolag gäller andra stycket i tillämpliga delar.

I särskilda fall får börsstyrelsen medge inregistrering, även om
årsredovisning och revisionsberättelse för det bolag, vars aktier
inregistreringen avser, kan företes för endast ett räkenskapsår.
Förordning (1976:542).

20 § Ansökan om inregistrering av obligationer vid fondbörsen göres
skriftligen hos börsstyrelsen av börsmedlem eller av den myndighet eller
det företag, vars obligationer inregistreringen avser.

Till ansökningshandlingen skall fogas uppgift om

1. behörigheten att utfärda obligtionerna, styrkt med bevis om tillstånd
av myndighet, bolagsstämmobeslut eller annan sådan handling,

2. totalbeloppet av de obligationer inregistreringen avser och – om
obligationerna är del av en emission – hur mycket som förut utgivits och
vad som återstår,

3. kapitalbeloppet av de obligationer som fått spridning bland
allmänheten,

4. serier i vilka obligationerna har indelats och obligationernas
valörer,

5. bestämmelser om amortering, konvertering och slutbetalning,

6. plats och termin för betalning av ränta eller av kapitalbelopp som är
förfallet till betalning,

7. tid för preskription av ränta eller av kapitalbelopp som är förfallet
till betalning,

8. pant eller säkerhet som har utfästs och den förmånsrätt som gäller
för de anmälda obligationerna i förhållande till andra emissioner.

Andra stycket 2 gäller dock ej för svenska statsens obligationer.

Om ansökningen avser obligationer utfärdade av bolag vars aktier ej är
inregistrerade vid fondbörsen, skall bolagsordning samt, om
börsstyrelsen ej finner särskilda omständigheter föranleda annat,
årsredovisningar och revisionsberättelser för de två senaste
räkenskapsåren fogas till ansökningshandlingen.

Denna paragraf gäller i tillämpliga delar även partial- och förlagsbevis
samt konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt till
nyteckning. Förordning (1976:542).

21 § Inregistrering får ej ske av

aktier i bolag med aktiekapital under fem miljoner kronor eller
motsvarande belopp i utländsk valuta enligt växelkusern vid den tid då
frågan om inregistreringen avgöres,

aktier tillhörande emission, som icke blivit helt inbetald eller för
vilken aktiebrev eller, i fråga om utländskt aktiebolag, mot aktiebrev
svarande utländskt värdepapper ej utfärdats,

obligationer samt partial- och förlagsbevis, om nomiella beloppet av
lånet eller den del av lånet som inregistreringen avser understiger fem
miljoner kronor eller motsvarande belopp i utländsk valuta enligt
växelkursen vid den tid få frågan om inregistreringen avgöres,

konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt till
nyteckning, om nominella beloppet av lånet eller den del av lånet som
inregistreringen avser understiger tre miljoner kronor,

obligationer, partial- och förlagsbevis samt konvertibla skuldebrev och
skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning, om till lånet
hörande förfallna kuponger ej infriats eller de som är ansvariga för
lånet i övrigt ej fullgjort sina förpliktelse i fråga om värdepapperen,

aktier, obligationer, partial- och förlagsbevis samt konvertibla
skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning, om
utfärdaren inställt sina betalningar, försatts i konkurs eller trätt i
likvidation.

Aktier som registreras hos värdepapperscentralen får inregistreras utan
hinder av att aktierna ej motsvaras av aktiebrev. Förordning (1976:542).

22 § För inregistrering av i utlandet utfärdade obligationer gäller
dessutom följande.

Obligationerna skall avse lån, vars uppläggande svenskt bankaktiebolag
deltagit, och ha emitterats inom landet genom offentligt annonserad
teckningsinbjudan eller genom utsända prospekt.

Obligationerna skall, med undantag av obligationer som utfärdats i
Danmark, Finland, Island eller Norge, utgöra svensk andel av
obligationslån, vars för utlandet avsedda del är föremål för handel och
notering vid utländsk större fondbörs.

Utlottning och uppsägning av obligationer skall kungöras i Post- och
Inrikes Tidningar.

Förfallna kuponger till obligationerna och utlottade eller uppsagda
obligationer skall inlösas i Stockholm utan avdrag för kostnader eller
i annat land utgående skatter.

23 § Börsstyrelsen har rätt att infordra alla upplysningar som är
nödvändiga för att bedöma om värdepapper som anmälts till inregistrering
är av sådan beskaffenhet att det bör inregistreras. Styrelsen är ej
skyldig att ange skälen för avslag på ansökan om inregistrering.

24 § För aktier, konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med
optionsrätt till nyteckning samt för utländska obligationer utgår
inregistreringsavgift med 5/100 promille av det nominella kapital som
inregistreringen avser, dock minst 5000 kronor. För inregistrering av
aktier i aktiebolag, vari förut aktier är inregistrerade vid
fondbörsen, utgår dock ej avgift.

Utgift som fondbörsen haft för utredning av fråga om inregistrering av
värdepapper som anges i första stycket skall ersättas av
värdepapperets utgivare.

För inregistrerade värdepapper utgår årsavgift, som skall betalas i
förskott före utgången av februari. Avgiften bestämmes av
börsstyrelsen och är

1. för aktier högst 5/100 promille av de inregistrerade aktiernas
sammanlagda noterade värde vid utgången av november månad närmast före
avgiftsåret, dock minst 5000 kronor för varje å fondbörsens kurslista
upptagen aktiebenämning,

2. för konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt
till nyteckning högst 5/100 promille av skuldebrevens sammanlagda
noterade värde vid utgången av november månad närmast före
avgiftsåret, dock minst 5000 kronor,

3. för premieobligationer högst 1/10 promille av obligationslånets
nominella belopp,

4. för räntebärande obligationer samt förlagsbevis och liknande
skuldebrev högst 2000 kronor om värdepapperet noteras dagligen och
annars högst 1000 kronor.

Årsavgift för år då värdepapper inregistreras eller avföres från
notering skall nedsättas med en tolftedel för varje månad varunder
värdepapperet ej varit eller kommer att vara noterat vid fondbörsen.
Årsavgift enligt tredje stycket 1 och 2 för år då värdepapper
inregistreras skall grundas på värdepapperets noterade värde
omedelbart efter inregistreringen.

Börsstyrelsen har rätt att efterge eller nedsätta årsavgift för
särskilt fall.

Om värdepapper lyder på utländskt myntslag och avgiften utgår i
förhållande till inregistrerat belopp eller värdet viss dag skall
avgiftsunderlaget omräknas till svenska kronor enligt den växelkurs
som gäller vid tiden för inregistreringen eller på dagen för
värdeberäkningen.

Om inregistrering av anmält värdepapper har vägrats, har sökande rätt
att få tillbaka inregistreringsavgift som har betalats i förskott men
ej sådan ersättning som avses i andra stycket.

Inregistreringsavgift för värdepapper som avförts från notering vid
fondbörsen återbetalas ej. I fråga om värdepapper som registreras på
nytt inom ett år från beslutet om avförande, kan börsstyrelsen dock
medge befrielse från ny avgift. Förordning (1978:758).

25 § Om bolagsordning för aktieblolag vars aktier är inregistrerade vid
fondbörsen intages förbehåll som anges i 19 § andra stycket 4 eller
sådant förbehåll ändras, skall bolaget inom sex månader från
registreringen av ändringen i aktiebolagsregistret till börsstyrelsen
uppge numren på de aktier, för vilka förbehåll icke gäller (fria
aktier). Om i övrigt ändring sker i den omfattning, vari förbehåll som
nyss nämnts tillämpats på bolags aktier, skall bolaget inom sex månader
efter det att ändringen beslutats anmäla det till börsstyrelsen och
därvid uppge numren på de aktier, för vilka förbehållet icke gäller.

Bolag, vars aktier registreras hos värdepapperscentralen, skall vid
anmälan enligt första stycket uppge antalet fria aktier i stället för
numren på sådana aktier.

Första stycket äger motsvarande tillämpning i fråga om utländskt
aktiebolag, om för bolagets aktier införes bestämmelser som begränsar
rätten att äga, uppbära avkastning på eller utöva rösträtt för aktierna
eller som medför ändring i sådana bestämmelser. Förordning (1976:542).

26 § Företag, vars aktier, obligationer, partial- eller förlagsbevis
eller andra skuldebrev är inregistrerade vid fondbörsen, skall för varje
räkenskapsår avge årsredovisning och revisionsberättelse i två exemplar
till börsstyrelsen och bankinspektionen. Handlingarna skall inges så
snart de är tillgängliga för företagets delägare. Andra meddelanden från
företaget till aktieägare eller innehavare av obligationer, partial-
eller förlagsbevis eller andra inregistrerade skuldebrev skall utan
dröjsmål tillställas börsstyrelsen i två exemplar. På begäran av
börsstyrelsen skall företaget lämna de upplysningar som behövs för
värdepapperets notering vid fondbörsen. Förordning (1976:542).

27 § Börspapper skall avföras från notering vid fondbörsen när det ej
längre uppfyller villkoren för inregistrering eller inregistrerings-
eller årsavgift ej betalas eller börsordningens föreskrifter om
börspapper i övrigt ej följes, om ej bristen eller uraktlåtenheten är av
underordnad betydelse.

Om börspapper ej har omsatts vid fondbörsen minst en gång under de
senaste två kalenderåren eller om börsstyrelsen finner att börspapper av
annan anledning icke längre bör noteras vid börsen, får börsstyrelsen
besluta att börspapperet skall avföras från notering. Styrelsens beslut
skall ha biträtts av minst två tredjedelar av samtliga
styrelseledamöter. Styrelsen är ej skyldig att ange skälen för beslutet.

27 a § Om särskilda skäl föreligger, får börsstyrelsen besluta att
handel och notering vid fondbörsen skall avbrytas i fråga om börspapper
av visst slag. Sådant beslut får ej gälla längre än som oundgängligen
behövs.

Börsstyrelsen skall omedelbart offentliggöra beslut om avbrytande eller
återupptagande av handel och notering som avses i första stycket.
Styrelsen skall samtidigt underrätta samtliga fondkommissionärer om
beslutet. Förordning (1976:542).

Fondaffärer

28 § Vid fondbörsen sker förhandlingar för avslut i och kursnotering av
börspapper varje helgfri dag utom lördag. För särskilt fall eller för
viss tid få börsstyrelsen dock besluta annat.

29 § Förhandlingarna vid fondbörsen avser endast kassaaffärer. De
försiggår, enligt vad som närmare anges i ordningsreglerna för börsen,
dels som offentliga förhandlingar (upprop), dels som fria förhandlingar
mellan börsmedlemmarna.

De kurser som noteras vid förhandlingarna skall omedelbart
offentliggöras genom anslag i börslokalerna. Börsstyrelsen bestämmer och
ombesörjer publicering i övrigt av kursnoteringarna.

30 § Börsmedlem skall av vardera kommittenten uttaga provision på avtal,
som han sluter för annans räkning vid fondbörsen. Provisionen är för

aktier, konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt
till nyteckning 4,5 promille av köpesumman,

svenska statens räntebärande obligationer 1 promille av köpesumman,

premieobligationer 2 promille av nominella värdet,

övriga i Sverige utfärdade obligationer 1 promille av köpesumman,

partial- och förlagsbevis 1,5 promille av köpesumman,

i utlandet utfärdade obligationer 2,5 promilla av köpesumman.

Vid uppdrag för annan svensk fondkommissionär kan provisionen efter
särskild överenskommelse utgå med lägst hälften av den eljest bestämda.

Vid uppdrag för Sveriges riksbank får efter avtal provisionen nedsättas
för svenska statens obligationer till en tiondel och för andra
obligationer till en femtedel av vad annars skulle ha utgått.

Slutes avtal i fråga om börspapper som noteras i utländskt myntslag,
skall för bestämmande av provisionen papperets betalkurs eller
köpesumman räknas om till svenska kronor enligt den växelkurs som gäller
på avslutsdagen. Förordning (1976:542).

31 § Avräkningsnota skall upprättas och avsänds samman dag som avtal
träffats. Bestämmelser om uppgörelse av börsaffär finns i
ordningsreglerna. Kungörelse (1971:785).

Börsauktioner

32 § Börsauktion förrättas av börschefen eller den han förordnar.

33 § För fondpapper som säljes vid börsauktion skall säljaren betala en
avgift. Denna är

för aktier och i utlandet utfärdade obligationer 3 promille av
köpesumman,

för andra fondpapper 2 promille av köpesumman,

dock sammanlagt minst 50 kronor för samtliga poster, som sålts av en och
samma säljare. Köpesumma i utländskt myntslag skall omräknas till
svenska kronor enligt växelkursen på auktionsdagen.

En tredjedel av avgiften vid försäljning av aktier och hälften vid
försäljning av annat fondpapper tillfaller Stockholms kommun. Återstoden
av avgiften tillfaller fondbörsen. Auktionsförrättaren skall se till att
kommunens andel inbetalas utan dröjsmål.

Börsstyrelsen får besluta att avgiften vid större auktion skall
nedsättas. Meddelande om beslutet skall i varje särskilt fall lämnas
till kommunens drätselnämnd.

Avgiften samt kostnaderna för auktionens kungörande och för stämpel till
avräkningsnotan utgår ur köpesumman för det sålda fondpapperet. Om den
ej förslår, skall säljaren betala skillnaden. Kungörelse (1974:849).

34 § Återtages anmälan om försäljning innan auktionen ägt rum eller
kommer försäljning icke till stånd, skall den som begärt försäljningen
betala en avgift av 50 kronor till fondbörsen och ersätta börsen
kostnaden för auktionens kungörande.

Skiljemannaförfarande

35 § Tvist om avtal som har ingåtts vid fondbörsen kan på begäran av de
tvistande hänskjutas till avgörande av skiljemän enligt lagen (1929:145)
om skiljemän. Kungörelse (1974:849).

Fondbörsens upphörande

36 § Om fondbörsen upphör, skall efter beslut av börsstyrelsen börsens
behållna tillgångar användas för främjande av ändamål som står börsens
verksamhet nära. Beslutet får verkställas först efter medgivande av
regeringen. Kungörelse (1974:849).

Övergångsbestämmelser

1969:546

Denna börsordning träder i kraft den 1 januari 1970 och gäller tills
vidare, dock längst till utgången av år 1979.

Beslut om antagande av fondkommissionär till börsmedlem och om
inregistrering av värdepapper vid fondbörsen som är i kraft vid utgången
av år 1969 gäller fortfarande.

Inregistrerat värdepapper får ej avföras från notering endast därför att
papperet icke uppfyller de strängare villkor för inregistrering som
denna börsordning innehåller i förhållande till den börsordning som
gällde vid inregistreringstillfället.

1976:542

Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 19 § andra stycket 6 och
27 a §, den 1 januari 1977, och i övrigt en vecka efter den dag, då
förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk
författningssamling.

Har bolag, vars aktier inregistrerat före den 1 januari 1977, ej före
utgången av år 1977 lämnat utfästelse enligt 19 § andra stycket 6,
upphör inregistreringsbeslutet att gälla vid nämnda tidpunkt.