Kungl. Maj:ts Kungörelse (1969:566) om tillämpning av avtal den 29 april 1969 mellan Sverige och Liberia för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet

SFS nr
1969:566
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1969-10-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1046
Upphävd
1988-01-01

Övergångsbestämmelser

1987:1046

De upphävda författningarna gäller dock fortfarande för inkomst
som förvärvas före den 1 januari 1988 och för förmögenhet
som taxeras före år 1989.