Lag (1969:596) om kommunalt partistöd

SFS nr
1969:596
Departement/myndighet
Civildepartementet RS
Utfärdad
1969-11-28
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:900
Upphävd
1992-01-01

Kommun får lämna ekonomiskt bidrag till politiskt parti, som under den
tid beslut om bidrag avser är representerat i kommunens fullmäktige.
Beslutet skall innehålla att bidrag utgår till varje sådant parti med
samma belopp för varje plats som partiet under nämnda tid har i
fullmäktige.

Vad som sagts nu äger motsvarande tillämpning på landstingskommun och
landsting.