Lag (1969:620) om ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag

SFS nr
1969:620
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1969-12-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:440

1 § Den som på grund av förordnande enligt 7 kap. 15 § föräldrabalken i
mål om fastställande av faderskap utgivit underhållsbidrag till barn har
rätt att av allmänna medel få ersättning härför om domstolen genom dom
eller beslut som vunnit laga kraft skilt målet från sig utan att mannen
blivit underhållsskyldig.

Vad som sägs i första stycket om rätt till ersättning av allmänna medel
gäller också för det fall att underhållsbidrag utgivits på grund av att
mannen i skriftlig, av två personer bevittnad handling åtagit sig att
utge underhåll för tid, intill dess resultatet av blodundersökning om
faderskapet föreligger, och blodundersökningen visar att han icke kan
vara fader till barnet. Är hans faderskap enligt blodundersökningen
osannolikt, har han rätt till ersättning för utgivna underhållsbidrag,
såvida talan om faderskapet icke väckes mot honom inom sex månader från
det utlåtandet över blodundersökningen förelåg. Oavsett resultatet av
blodundersökningen föreligger rätt till ersättning, om han genom
lagakraftvunnen dom friats från faderskapet eller om annan man på grund
av lagakraftvunnen dom eller erkännande är att anse som fader till
barnet. Lag (1979:337).

2 § Har en man enligt 1 kap. 1 § föräldrabalken ansetts som far till ett
barn eller har en mans faderskap till ett barn fastställts genom
bekräftelse eller dom, men frias mannen från faderskapet, har han rätt
till ersättning av allmänna medel för underhållsbidrag som han enligt 7
kap. 2 § föräldrabalken utgett till barnet. Lag (1990:1531).

3 § Ersättning enligt 1 eller 2 § skall motsvara vad mannen på grund av
dom, beslut eller avtal har erlagt i underhåll för barnet. Om det finns
synnerliga skäl får dock ersättningen sättas ner eller vägras.

Utöver ersättning för erlagda underhållsbidrag utgår ränta enligt 5 §
räntelagen (1975:635) på varje erlagt belopp från dess betalningsdag.
Kan icke styrkas när underhållsbidragen betalats, beräknas ränta till
skäligt belopp. Lag (1979:338).

4 § Föreligger rätt till ersättning enligt denna lag får mannen ej kräva
tillbaka vad han har utgett av den som mottagit underhållsbidraget. Ej
heller får staten kräva tillbaka utgiven ersättning av den som har
mottagit underhållsbidraget.

Fastställs att en annan man är far till barnet får staten, om det finns
särskilda skäl, kräva tillbaka utgiven ersättning av denne enligt vad
som följer av hans underhållsskyldighet mot barnet. Lag (1979:338).

5 § Ansökan om ersättning göres hos länsstyrelsen i det län där mål om
faderskapet handlagts eller skulle ha handlagts av underrätt.

6 § Lagen tillämpas också i fråga om underhållsbidrag som har
betalats av en kvinna på grund av hennes föräldraskap enligt 1
kap. 9 § föräldrabalken. Lag (2005:440).