Förordning (1969:624) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap

SFS nr
1969:624
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1969-12-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:955

1 § Sådana blodprov som avses i lagen (1958:642) om
blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap skall
undersökas genom Rättsmedicinalverkets försorg. Annan
undersökning rörande ärftliga egenskaper än blodundersökning
skall utföras av sakkunnig som godkänns av
Rättsmedicinalverket. Förordning (2002:955).

2 § En domstol som har förordnat om blodundersökning skall inom en vecka
underrätta Rättsmedicinalverket om detta. En socialnämnd har samma
skyldighet, om nämnden tagit initiativ till blodundersökning.

Om en domstols förordnande avser någon annan undersökning rörande
ärftliga egenskaper än blodundersökning, skall Rättsmedicinalverket
underrättas. Förordning (2002:955).

3 § Om en undersökning har gjorts på grund av domstols förordnande,
skall utlåtandet över undersökningen sändas till domstolen. Utlåtande
över undersökning som har utförts efter anmodan av socialnämnd
tillställs nämnden.

Om ett insänt blodprov som tagits på grund av domstols förordnande inte
är tillfyllest, skall Rättsmedicinalverket underrätta domstolen om att
nytt blodprov behövs. Om blodprovet har tagits efter anmodan av
socialnämnd, underrättas i stället nämnden. Förordning (2002:955).

4 § Har upphävts genom kungörelse (1974:968).

5 § Har upphävts genom förordning (1997:412).

6 § Ytterligare föreskrifter för verkställighet av lagen (1958:642) om
blodundersökning m. m. vid utredning av faderskap meddelas av
Rättsmedicinalverket. Förordning (2002:955).