Lag (1969:630) om viss skattefrihet för utdelning på aktie i Svensk interkontinental lufttrafik aktiebolag (SILA)

SFS nr
1969:630
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1969-11-28
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1576
Upphävd
1994-01-01

För svenskt aktiebolag och svensk ekonomisk förening, som i
kapitalplaceringssyfte innehar aktie i Svensk interkontinental
lufttrafik aktiebolag (SILA) och som ej är sådant företag som avses i
7 § 8 mom. andra stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, skall
utdelning på aktie i SILA icke utgöra skattepliktig inkomst vid taxering
till statlig inkomstskatt i den mån sammanlagda beloppet av utdelning,
som SILA utbetalat för ett beskattningsår, motsvaras av utdelning som
detta bolag under samma beskattningsår uppburit på aktier i Aktiebolaget
Aerotransport (ABA). Vid bedömningen härav skall av SILA verkställd
utdelning anses i första hand motsvara utdelning från ABA. Lag
(1992:1350).

Övergångsbestämmelser

1984:1065

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985 och tillämpas första
gången vid 1986 års taxering. Lagen i dess äldre lydelse skall dock
fortfarande tillämpas vid nämnda taxering i fråga om skattskyldiga som
då taxeras för beskattningsår som har påbörjats före den 1 januari
1985.

1992:1350

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas första gången
vid 1992 års taxering.

1993:1576

Den upphävda lagen skall dock fortfarande tillämpas vid 1995 och
tidigare års taxeringar.