/r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse (1969:635) om tillämpning av avtal den 12 april 1966 mellan Sverige och Filippinerna för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet;

SFS nr
1969:635
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1969-12-05
Författningen har upphävts genom
SFS1989:900
Upphävd
1990-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1973:50

Kungl. Maj:t har, med stöd av 72 § 3 mom. kommunalskattelagen
(1928:370), 20 § 3 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt samt
20 § 3 mom. lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, funnit gott
förordna, /k/ dels /-k/ att ett mellan Sverige och Filippinerna den 12
april 1966 ingånget avtal, vars innehåll framgår av bilaga 1 till denna
kungörelse, för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av
skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet skall lända
till efterrättelse för Sveriges del, /k/ dels /-k/ att vid
tillämpningen av avtalet skall iakttagas de anvisningar som är fogade
till kungörelsen som bilaga 2. (Jämför 1974:770 ö.b. och 1974:859 ö.b.)

Övergångsbestämmelser

1989:900

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

2. Genom förordningen upphävs kungörelsen (1969:635) om tillämpning av
avtal den 12 april 1966 mellan Sverige och Filippinerna för undvikande
av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter
på inkomst och förmögenhet samt kungörelsen (1973:51) om kupongskatt för
person hemmahörande i Filippinerna, m. m.

De upphävda författningarna tillämpas fortfarande beträffande
kupongskatt på aktieutdelning som betalas till person med hemvist i
Filippinerna före den 1 januari 1990 och beträffande andra
inkomstskatter för beskattningsår som börjar före den 1 januari 1990.
Beträffande svensk förmögenhetsskatt tillämpas den upphävda kungörelsen
sista gången vid 1990 års taxering.