Lag (1969:644) om vissa rättigheter för statslösa personer och politiska flyktingar

SFS nr
1969:644
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet IU
Utfärdad
1969-11-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:1632

Är i lag eller annan författning föreskrivet, att viss rättighet
tillkommer utländsk medborgare under förutsättningar av ömsesidighet
i lagstiftningen eller att Konungen får under förutsättning av
ömsesidighet förordna att viss rättighet skall tillkomma utländsk
medborgare, får Konungen förordna att sådan rättighet skall tillkomma
också statslös person eller politisk flykting. Rättighet som
tillkommer utländsk medborgare under förutsättning av ömsesidighet i
lagstiftningen tillkommer dock utan Konungens förordnande statslös
person och politisk flykting som vistats i riket oavbrutet under
minst tre år.

Förordnande enligt första stycket första punkten får avse endast den
som stadigvarande vistas i riket, om ej särskilda skäl föranleder
annat. Vad som sagts nu gäller ej i fråga om rättshjälp enligt
rättshjälpslagen (1996:000) och ej heller i fråga om annan rättighet,
om den hänför sig till rättegång vid svensk domstol. Lag (1996:1632).