Kungl. Maj.ts Förordning (1969:713) med särskilda bestämmelser om insättning på skogskonto;

SFS nr
1969:713
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1969-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:103
Upphävd
1994-04-01

Utan hinder av 2 § första stycket a)–c) förordningen (1954:142) om
taxering för inkomst av medel, som insatts å skogskonto, får
skattskyldig, som med intyg från skogsvårdsstyrelsen i länet visar att
skog stormfällts i avsevärd omfattning under år 1969 på viss
fastighet, beträffande den förvärvskälla vari fastigheten ingår för
beskattningsåren 1969, 1970 och 1971 åtnjuta uppskov med högst ett
belopp, motsvarande summan av

a) åttio procent av den på beskattningsåret belöpande köpeskillingen
för skog som avyttrats genom upplåtelse av avverkningsrätt,

b) femtio procent av den på beskattningsåret belöpande köpeskillingen
för avyttrade skogsprodukter,

c) femtio procent av saluvärdet av skogsprodukter som under
beskattningsåret uttagits för förädling i egen rörelse.