Förordning (1969:736) med instruktion för postverket

SFS nr
1969:736
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1969-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:79
Upphävd
1988-04-01

Inledande bestämmelser

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 9 § andra
stycket, 11 § första stycket, 15 och 17 §§ samt 18 § tredje stycket,
tillämpas på postverket. Förordning (1977:864).

Uppgifter

2 § Postverkets huvuduppgift är att svara för poströrelsen vari ingår
att befordra och distribuera brev och paket samt att förmedla
betalningar främst genom postgirot. Verket driver också annan
verksamhet som det har särskilda förutsättningar för.

Postverket fullgör enligt överenskommelse med Post- och Kreditbanken
uppgifter i anslutning till bankens rörelse. Verket får även åtaga sig
uppdrag för andra bankinstituts räkning. Förordning (1985:692).

3 § Postverket beslutar om allmän poststadga och fastställer sådana
avgifter för olika grenar av verksamheten som inte fastställs av
regeringen.

I fråga om ny-, om- och tillbyggnadsarbeten för postverket finns
särskilda bestämmelser.

Postverket får inrätta och dra in postkontor och andra
postanordningar, anordna postförbindelser samt bestämma i vilken
utsträckning och under vilka former postutdelningen skall äga rum.
Innan namn på postkontor fastställs eller ändras, skall verket samråda
med berörd kommun. Kan enighet därvid inte nås, skall ärendet
underställas regeringen. Förordning (1985:692).

4 § Verksamheten i fred skall bedrivas så, att även de krav som det
totala försvaret i krig uppställer i största möjliga utsträckning kan
tillgodoses. Postverket skall därvid samråda med överbefälhavaren,
civilförsvarsstyrelsen, överstyrelsen för ekonomiskt försvar och
beredskapsnämnden för psykologiskt försvar. Överstyrelsen för
ekonomiskt försvar skall hållas underrättad om
beredskapsplanläggningen på det ekonomiska försvarets område.

5 § Postverket har kalenderåret som räkenskapsår.

Postverket skall till regeringen varje år

1. före den 1 september lämna ett förslag till en verksamhetsplan för
de kommande tre åren,

2. före den 1 september lämna ett halvårsbokslut för första hälften av
det innevarande året,

3. före den 1 maj lämna en redovisning för verksamheten under det
senaste räkenskapsåret, vilken innefattar balansräkning,
resultaträkning, finansieringsanalys och förvaltningsberättelse.

Postverket skall varje år utarbeta och offentliggöra statistik för
verket. Förordning (1986:129).

6 § Räntan på postverkets statslån skall för varje halvår senast den
30 juni respektive 31 december sättas in på statsverkets checkräkning
i riksbanken.

Avkastningen på verkets fasta statskapital undet ett år, beräknad
enligt fastställd avkastningsränta, skall till en fjärdedel av det
beräknade beloppet sättas in på statsverkets checkräkning i riksbanken
senast den 30 juni, 30 september respektive 31 december. Sedan
räkenskaperna är avslutade för året skall en slutlig reglering ske så
att det insatta beloppet kommer att motsvara avkastningen i det
fastställda bokslutet. Förordning (1986:129).

7 § Postverket får sälja eller avskriva lös egendom som är obehövlig,
försliten eller icke längre användbar för sitt ändamål eller som gått
förlorad genom olyckshändelse eller förkommit på annat sätt.

Postverket får nedsätta eller efterge postavgifter och bevilja kredit
på sådana avgifter.

8 § Har skadegörelse förövats på egendom som förvaltas av postverket
eller har tillgrepp skett av sådan egendom, får verket belöna den som
bidragit till att gärningsmannen har upptäckts eller gripits. Verket
får belöna även den som har avvärjt skada på eller förlust av egendom
och den som har tillrättaskaffat tillgripna eller på annat sätt
förkomna effekter eller penningmedel.

Har kläder eller andra personliga tillhörigheter skadats för eller
förlorats av anställd under hans tjänsteutövning eller vid förvaring
på plats, som anvisats av postverket, får verket ersätta honom.
Förordning (1976:480).

9 § Inom sitt verksamhetsområde företräder postverket staten såväl vid
som utom domstol.

Organisation

10 § Postverket ledes av en styrelse. Ledamöter av denna är en
generaldirektör, som är styrelsens ordförande, och sju andra av
regeringen särskilt utsedda ledamöter, av vilka en är ledamot av
styrelsen för Post- och Kreditbanken. Förordning (1975:1062).

11 § har upphävts genom kungörelse (1974:590).

12 § har upphävts genom kungörelse (1974:590).

13 § Generaldirektören är chef för postverket.

Inom postverket finns ett huvudkontor, som består av två
huvudaffärsområden och tre koncernstaber samt de enheter som
postverket bestämmer. Varje huvudaffärsområde, koncernstab och enhet
förestås av en chef.

En av cheferna för huvudaffärsområde eller koncernstab är
generaldirektörens ställföreträdare.

För handläggning av vissa personalfrågor finns en särskild nämnd.
Förordning (1985:692).

14 § För poströrelsen är landet indelat i postregioner. Postverket
bestämmer postregionernas gränser. Förordning (1985:692).

15 § Postverket bestämmer i enlighet med föreskrifterna i 13 och 14 §§
hur verksamheten närmare skall vara organiserad.

I fråga om indelning i postregioner och utformning av den lokala
organisationen i övrigt skall postverket samråda med berörda
länsstyrelser och kommuner. Förordning (1985:692).

16 § Hos postverket finns personal enligt särskilda beslut av
regeringen samt annan personal i mån av behov.

I mån av behov får postverket anlita utomstående för särskilda
uppdrag. Förordning (1985:692).

Ärendenas handläggning

17 § Av styrelsen avgöres

1. viktigare författningsfrågor,

2. viktigare frågor om organisation, arbetsordning och
tjänsteföreskrifter,

3. frågor om förslag till anslagsframställning hos riksdagen och andra
frågor av större ekonomisk betydelse,

4. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.

18 § har upphävts genom kungörelse (1974:590).

19 § har upphävts genom kungörelse (1974:590).

20 § Styrelsen är beslutför när generaldirektören eller hans
ställföreträdare och minst tre andra ledamöter är närvarande. Vid
behandlingen av frågor som avser samarbetet med Post- och Kreditbanken
skall den ledamot som också är ledamot av bankens styrelse närvara.
När ärenden av större vikt handläggs, bör om möjligt samtliga
ledamöter närvara.

En tjänsteman skall närvara vid styrelsesammanträde när
generaldirektören bestämmer det eller en annan ledamot begär det.

Är ett styrelseärende så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelande
mellan minst fyra ledamöter. Därvid skall i styrelsen ingå
generaldirektören eller hans ställföreträdare. Kan ärendet inte
lämpligen avgöras på detta sätt, får styrelsens ordförande besluta
ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör.
Beslut, som fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa
sammanträde med styrelsen. Förordning (1986:1056).

21 § har upphävts genom kungörelse (1974:590).

22 § Av den särskilda nämnden avgörs frågor om skiljande från annan
anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller
om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller
läkarundersökning.

Nämnden består av en chef för en koncernstab, som är nämndens
ordförande, verkets chefsjurist, en tjänsteman från varje
huvudaffärsområde samt två personalföreträdare.

Uppkommer hinder för verksrepresentant att närvara utser
generaldirektören ersättare. Förordning (1986:1056).

23 § Ärende, som icke skall avgöras av styrelsen eller enligt 22 §,
avgöres av generaldirektören ensam. Kungörelse (1974:590).

24 § I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt
annan tjänsteman än generaldirektören att avgöra ärende eller viss
grupp av ärenden, som icke är av sådan beskaffenhet att prövningen bör
ankomma på generaldirektören.

25 § När generaldirektören är hindrad att utöva sin tjänst, utövas den
av hans ställföreträdare.

26 § När både generaldirektören och hans ställföreträdare har
förhinder, utövas generaldirektörens tjänst av den chef för
huvudaffärsområde eller koncernstab som generaldirektören bestämmer.
Förordning (1985:692).

27 § I generaldirektörens frånvaro får ej fattas beslut av större
vikt, som kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande
vidtagas åtgärd, som rubbar eller ändrar av postverket meddelade
föreskrifter eller tillämpade grunder.

Bestämmelserna i första stycket gäller även vid ledighet på
generaldirektörstjänsten, till dess regeringen bestämmer annat.
Förordning (1975:1062).

28 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 24 §
avgörs utan föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för det
huvudaffärsområde eller koncernstab eller enhet dit ärendet hör eller
på en särskilt förordnad föredragande. Generaldirektören får överta
beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras av
styrelsen.

Chefen för ett huvudaffärsområde, en koncernstab eller en enhet har
rätt att närvara, när ett ärende som hör till dennes verksamhetsområde
föredras av någon annan. Förordning (1985:692).

29 § I fråga om varje beslut av styrelsen, generaldirektören, nämnden
som handlägger vissa personalfrågor och i övrigt när styrelsen
bestämmer det skall finnas en handling varav det framgår vem som
fattat beslutet, vem som i övrigt närvarit vid den slutliga
handläggningen av ärendet och vem som varit föredragande samt
beslutets dag och dess innehåll. Förordning (1985:692).

30 § har upphävts genom förordning (1986:1056).

31 § Under tjänsteresa eller vid annat tillfälle, när ärende är så
brådskande att föredragande ej kan tillkallas, får generaldirektören
utan föredragning meddela beslut som icke kan uppskjutas utan
olägenhet.

32 § Generaldirektören eller, efter beslut av denne, annan tjänsteman
får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos
postverket. Förordning (1976:480).

Revision

33 § Postverket skall genom revision övervaka att verksamheten
bedrives ändamålsenligt, effektivt och ekonomiskt samt i
överensstämmelse med meddelade riktlinjer ävensom låta granska verkets
räkenskapshandlingar. Kungörelse (1974:590).

34 § Postverket skall pröva anmärkningar som framställts vid
revisionen.

Är anmärkning författningsenligt grundad, får postverket likväl lämna
anmärkningen utan vidare åtgärd, om det anmärkta förfarandet varit
till fördel för verket eller rimligt från dess synpunkt eller om andra
särskilda skäl föreligger.

Tjänstetillsättning

35 § Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

Tjänster som chef för huvudaffärsområde eller koncernstab tillsätts av
regeringen efter anmälan av generaldirektören.

Andra tjänster tillsätts av postverket.

Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av
regeringen för högst tre år efter anmälan av generaldirektören.

Andra styrelseledamöter än generaldirektören förordnas av regeringen
för högst tre år. Förordning (1985:692).

36 § Bestämmelsen i 4 kap. 4 § första stycket lagen (1976:600) om
offentlig anställning att tjänst som myndighet tillsätter skall
kungöras ledig till ansökan gäller i fråga om postverket endast
ordinarie tjänst i någon av lönegraderna F 1 – F 17 eller extra
ordinarie tjänst i någon av lönegraderna F 9 – F 17 som tillsättes på
annat sätt än genom förflyttning. Förordning (1977:864).

37 § När tjänst som avses i 36 § skall tillsättas, utfärdar
postverket kungörelse i verkets cirkulär eller andra för personalen
avsedda meddelanden med föreläggande av tre veckors ansökningstid,
räknat från dagen för införandet. Kungörelsen anslås på verkets
anslagstavla i lokal som verket bestämmer.

Tillkännagivande om postverkets beslut om tillsättande av kungjord
tjänst eller beslut att icke tillsätta tjänsten anslås genast på
verkets anslagstavla i lokal som verket bestämmer med uppgift om den
dag då anslaget skedde. Tillkännagivande i fråga om tjänst som icke
kungjorts ledig till ansökan behöver ej anslås. Förordning
(1977:864).

38 § Vikariat tillsättes av postverket. Avgör regeringen fråga om
ledighet från tjänsten, tillsättes vikariatet av regeringen.

Om omständigheterna påkallar det, får postverket besluta att
långtidsvikariat på tjänst som avses i 36 § tillsättes utan att
vikariatet kungjorts ledigt till ansökan. Förordning (1975:1062).

Semester och annan ledighet

39 § Förläggningen av personalens semester bestäms av postverket.

Annan ledighet än semester beviljas av postverket. För den som innehar
eller uppehåller en tjänst som chef för ett huvudaffärsområde eller en
koncernstab avgör dock regeringen frågor om ledighet om ledigheten
skall vara minst sex månader i följd utom i följande fall:

1. ledighet för sjukdom,

2. ledighet för ett sådant allmänt uppdrag som regeringen meddelat.
Förordning (1985:692).

Besvär

40 § Beslut som har meddelats av chef för enhet inom huvudkontoret,
resultatenhet eller region eller lokal chef hos postverket får
överklagas genom besvär hos generaldirektören eller hos den chef
generaldirektören bestämmer.

I fråga om ett sådant beslut om tjänstetillsättning eller ett sådant
beslut att inte tillsätta en tjänst som tillkännages genom anslag
räknas besvärstiden från den dag då anslaget skedde hos den chef som
meddelat beslutet. Detsamma gäller beslut om långtidsvikariat som
tillsätts i samma ordning som tjänsten. Förordning (1985:692).

Övriga bestämmelser

41 § Bestämmelserna i 9 § första stycket allmänna verkstadgan
(1965:600) om tjänsteresor skall gälla även sådana resor utom landet.

42 § Under arbetstiden skall allmänheten mottagas av postverkets
tjänstemän i den mån deras övriga göromål icke lägger hinder i vägen.

Postverkets expeditioner för allmänheten hålles öppen på tider som
verket bestämmer. Tider för öppethållande tillkännages genom anslag i
expeditionslokalen.

43 § har upphävts genom förordning (1975:1062).

44 § har upphävts genom kungörelse (1974:590).

45 § har upphävts genom förordning (1976:480).

46 § Bestämmelserna i 15 kap. 4 § första stycket lagen (1976:600) om
offentlig anställning äger motsvarande tillämpning i fråga om den som
innehar eller uppehåller tjänst som chef för den enhet som handlägger
juridiska ärenden. Förordning (1977:864).

47 § Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om
chef för central förvaltningsmyndighet äger tillämpning på
generaldirektören. Förordning (1977:864).

48 § När det fordras för att undvika fara eller för att upprätthålla
ordning i tjänsten, får tjänsteman vid postverket försätta den som
lyder under honom ur tjänstgöring. Sådan åtgärd skall genast anmälas
till närmaste förman.

Särskilda föreskrifter under beredskapstillstånd eller krig

49 § Under beredskapstillstånd eller krig gäller utöver 1 — 48 §§
följande föreskrifter.

50 § Postverket skall främst tillgodose det totala försvarets krav.
Verket skall därvid samråda med de centrala myndigheter som företräder
det totala försvaret.

Verksamheten ledes och bedrives i övrigt efter samma grunder som i
fred i den mån förhållandena medger det och annat icke föreskrives
nedan.

51 § Postverket skall i den omfattning omständigheterna föranleder

1. tillgodose totalförsvarets behov av postanordningar och vidtaga
de åtgärder som fordras för att säkerställa posttrafiken,

2. i den mån personaltillgången medger det förordna om förstärkning
av postpersonalen och om erforderlig utsträckning av tjänstgöringen
samt företaga omflyttningar av personalen,

3. medverka till åtgärder som förhindrar att krigsunderrättelser
överbringas till obehöriga,

4. inskränka verksamheten i den omfattning som fordras av militära
skäl,

5. meddela föreskrifter om rätten att anlita postverket i förbindelse
med försvarsmakten och bringa föreskrifterna till allmän kännedom.
Förordning (1976:480).

52 § Om förhållandena oundgängligen kräver det, får
militärbefälhavaren i samråd med civilbefälhavare och regional chef
hos postverket inskränka eller helt förbjuda posttrafik inom
militärområde.

Militärbefälhavare eller enligt dennes bemyndigande annan
territoriell befälhavare får efter samråd med civilbefälhavare eller
länsstyrelse och regional eller lokal chef hos postverket anbefalla
åtgärder som fordras för militärt ändamål i fråga om postanordningarna
inom vederbörligt område.

53 § Postverket skall vidtaga åtgärder för att förhindra fientligt
utnyttjande av personal, anläggningar och materiel.