Lag (1969:739) om avdrag vid inkomsttaxeringen för bidrag till Oljeprospektering aktiebolag, m.m.

SFS nr
1969:739
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1969-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:1230
Upphävd
2000-01-01

1 § Bidrag, som lämnas till Oljeprospektering aktiebolag för att täcka
kostnader i detta bolags verksamhet, utgör avdragsgill kostnad vid
beräkning enligt kommunalskattelagen (1928:370) och lagen (1947:576)
om statlig inkomstskatt av nettointäkt av den förvärvskälla, som utgör
givarens huvudsakliga verksamhet. Detsamma gäller förlust som i
samband med bolagets upplösning må uppkomma för aktieägare i bolaget
eller annan skattskyldig, som står i koncernförhållande till
aktieägare enligt 221 § lagen (1944:705) om aktiebolag, på grund av
att medel tillskjutits bolaget i form av aktiekapital, lån e.d.
(Jämför 1974:770 ö.b.)

2 § Bidrag som avses i 1 § utgör skattepliktig intäkt för
Oljeprospektering aktiebolag för det beskattningsår då det kommit
bolaget till godo.