Lag (1969:740) om avdrag vid inkomsttaxeringen för förlust på aktie i aktiebolaget Atomenergi;

SFS nr
1969:740
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1969-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:103
Upphävd
1994-04-01

Skattskyldig som under beskattningsår, för vilket taxering till
statlig och kommunal inkomstskatt i första instans sker år 1970 eller
1971, till staten utan vederlag överlåter aktie i aktiebolaget
Atomenergi har rätt att vid taxeringen erhålla avdrag för fölust på
aktien med belopp motsvarande hans kostnad för anskaffning av aktien i
den mån avdrag för anskaffningskostnaden icke erhållits tidigare.
Förlusten är att anse som kostnad i den förvärvskälla, som utgör
överlåtarens huvudsakliga verksamhet.