/r1/ Kungl. Maj:ts Förordning (1969:744) om befrielse från skattskyldighet vid fusion inom stadshypoteks- och bostadskreditinstitutionerna, m.m.;

SFS nr
1969:744
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1969-11-28
Författningen har upphävts genom
SFS1992:708
Upphävd
1992-07-01

Kungl. Maj:t har, med riksdagen, funnit gott förordna som följer.

Konungariket Sveriges stadshypotekskassa, Svenska bostadskreditkassan,
stadshypoteksförening och bostadskreditförening är befriade från
skyldighet att erlägga skatt med anledning av fusion som skett enligt
förordningen den 6 december 1968 (nr 575) om fusion inom stadshypoteks-
och bostadskreditinstitutionerna. Övertagande kassa eller förening har
vid taxering till statlig inkomstskatt rätt till avdrag för sådan den
överlåtande kassans eller föreningens skatt, vilken enligt 4 § 1 mom.
första stycket förordningen den 26 juli 1947 (nr 576) om statlig
inkomstskatt skulle ha varit avdragsgill för den överlåtande kassan
eller föreningen. Restituerad, avkortad eller avskriven skatt som enligt
2 § första stycket sistnämnda förordning skulle ha utgjort skattepliktig
intäkt för den överlåtande kassan eller föreningen utgör skattepliktig
intäkt för den övertagande kassan eller föreningen vid taxering till
statlig inkomstskatt.