Kungörelse (1969:91) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg

SFS nr
1969:91
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1969-04-11

Kungl. Maj:t har funnit gott tillkännage, att den i Genève den 19 maj
1956 avslutade konventionen om fraktavtalet vid internationell
godsbefordran på väg, vilken jämte signaturprotokoll har den lydelse
härvid fogad bilaga utvisar, för Sveriges del träder i kraft den 1
juli 1969.