Lag (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt

SFS nr
1969:93
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
1969-05-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:303

1 § Denna lag äger tillämpning i den mån särskild föreskrift därom
meddelas i lag eller annan författning eller i beslut av Konungen om
bidrag åt arbetslösa eller annat samhällsstöd.

2 § Arbetskonflikt anses i denna lag föreligga vid lockout eller
strejk eller därmed jämförlig stridsåtgärd på arbetsmarknaden.

Vid tillämpning av lagen anses som arbetstagare även den som, utan att
anställningsförhållande föreligger, utför arbete för annans räkning
och därvid till denne intager en beroende ställning av väsentligen
samma art som en arbetstagare till arbetsgivaren. Den för vars räkning
arbetet utföres anses som arbetsgivare enligt lagen.

3 § Samhällsstöd utgår icke till arbetsgivare eller arbetstagare som
är indragen i arbetskonflikt.

Samhällsstöd utgår dock till den som är indragen i arbetskonflikt till
följd av motparts stridsåtgärd, om åtgärden är olovlig enligt lag
eller kollektivavtal eller icke vidtagits öppet.

4 § Arbetsgivare är indragen i arbetskonflikt, om han omfattas av
stridsåtgärd som avses i 2 §.

5 § Arbetstagare är indragen i arbetskonflikt under förutsättning att
han

1. omfattas av sådan stridsåtgärd på arbetsplatsen som avses i 2 § eller
i annat fall blir utan arbete till följd av arbetskonflikt på
arbetsplatsen, om han icke är eller till kort tid före konflikten varit
bunden av något där gällande kollektivavtal samt flertalet av de
arbetstagare på arbetsplatsen, vilka hade huvudsakligen samma
arbetsuppgifter som han, omfattas av stridsåtgärden,

2. före konfliktens utbrott tillträtt och vid konfliktutbrottet alltjämt
innehade anställning vid den konfliktberörda arbetsplatsen samt
anställningen var avsedd att vara minst en månad och gällde arbete minst
två dagar eller 17 timmar i veckan samt

3. vid konfliktutbrottet icke var permitterad eller uppsagd av
arbetsgivaren.

Har arbetstagares anställning vid konfliktberörd arbetsplats upphört
före konfliktutbrottet på grund av att arbetstagaren efter varsel om
konflikten själv sagt upp eller utan uppsägning lämnat anställningen och
kan det antagas att han vid bibehållen anställning hade fyllt
förutsättningarna i första stycket, anses han indragen i konflikten, om
ej annat följer av 6 §.

6 § Har konfliktindragen arbetstagares anställning vid den
konfliktberörda arbetsplatsen upphört på grund av att arbetstagaren
själv sagt upp eller utan uppsägning lämnat anställningen och får han
anställning vid annan arbetsplats, anses han ej längre indragen i
konflikten, sedan den nya anställningen varat en månad.

7 § En central förvaltningsmyndighets beslut överklagas till
Arbetsdomstolen i den del beslutet rör tillämpningen av denna
lag. Prövningstillstånd krävs inte för att Arbetsdomstolen ska
pröva beslutet.

Om beslutet angår en medlem i en organisation som avses i 6 §
lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, kan
medlemmens talan föras av organisationen. Medlemmen har dock
rätt att själv föra talan, om han eller hon visar att
organisationen undandrar sig att föra hans eller hennes talan.

I fråga om överklaganden till Arbetsdomstolen enligt denna lag
ska i övrigt i tillämpliga delar gälla vad som i lagen
(1974:371) om rättegången i arbetstvister föreskrivs om
rättegången i mål om beslut som har överklagats till
Arbetsdomstolen. Mål enligt denna lag kan dock även avgöras
efter huvudförhandling. Lag (2008:303).

8 § Har myndighet beviljat eller avslagit framställning om samhällsstöd,
kan arbetsdomstolen förordna annat för tiden intill dess lagakraftägande
beslut föreligger i målet. Lag (1974:381).

9 § har upphävts genom lag (1974:381).

10 § har upphvärt genom lag (1974:381).

11 § har upphävts genom lag (1974:381).