Kungörelse (1970:100) om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten (obsolet)

SFS nr
1970:100
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1970-05-06
Upphävd
1971-08-01

1 § Investeringsavgift som avses i förordningen (1970:99) om
investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten erlägges icke för

byggnadsarbete i de delar av Gävleborgs, Kopparbergs, Värmlands,
Älvsborgs och Göteborgs och Bohus län som ingår i det allmänna
stödområdet enligt 3 § kungörelsen (1970:180) om statligt
regionalpolitiskt stöd,

byggnadsarbete för vilket byggnadskostnaden icke överstiger 50 000
kronor eller, om arbetet utgör del av byggnadsföretag eller eljest har
samband med annat byggnadsarbete, den sammanlagda byggnadskostnaden icke
överstiger 50 000 kronor. Kungörelse (1970:319).

2 § Deklaration som avses i 4 § först stycket förordningen (1970:99) om
investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten skall innehålla uppgift om
byggnadsarbetets art och tidpunkten när arbetet skall igångsättas samt,
förutom den beräknade byggnadskostnaden, sättet för beräkningen av
denna. Deklaration som avses i 5 § första stycket nämnda förordning
skall innehålla uppgift om tidpunkten när arbetet slutförts och, förutom
den verkliga byggnadskostnaden, sättet för beräkningen av denna.

Deklaration skall avges på heder och samvete.

Riksskattenämnden fastställer formulär till deklaration. Deklaration får
dock lämnas utan att fastställt formulär användes.

3 § Om det enligt särskild lagstiftning fordras tillstånd för
igångsättning av sådant byggnadsarbete som avses i 1 § förordningen
(1970:99) om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten, bör
länsstyrelsen höra länsarbetsnämnden innan särskilt beslut meddelas
huruvida visst byggnadsarbete är avgiftsbelagt eller icke.

4 § Beräknar länsstyrelsen avgift med avvikelse från deklaration eller
utan att deklaration lämnats, skall länsstyrelsen bereda byggherren
tillfälle att yttra sig över beräkningen innan avgiften fastställes.

5 § Sedan länsstyrelsen meddelat beslut i ärende rörande
investeringsavgift, underrättar länsstyrelsen byggherren om beslutet i
rekommenderat brev med mottagningsbevis. Meddelandet skall innehålla
uppgift om vad byggherren har att iakttaga om han önskar föra talan mot
beslutet.

6 § Myndighet som meddelar byggnadslov eller tillstånd att påbörja
byggnadsarbete skall underrätta länsstyrelsen om sådant lov eller
tillstånd. Underrättelse skall dock icke lämnas, om det är uppenbart att
arbetet icke är avgiftsbelagt.

7 § Hos länsstyrelsen föres förteckning över beslut i ärenden rörande
investeringsavgift. I förteckningen antecknas byggherrens namn och
adress, dagen då deklarationen inkom samt dagen för inbetalning av
avgift. Annan anteckning om deklarationen eller om dess innehåll får ej
ske. Förteckningen upprättas på blankett enligt formulär som
riksskattenämnden fastställer.

8 § Deklarationer och andra handlingar som ingivits eller upprättats för
fastställande av avgift förvaras hos länsstyrelsen. De förstöres sedan
sex år förflutit efter utgången av det år då de ingivits eller
upprättats.