Lag (1970:1029) om avrundning av vissa öresbelopp

SFS nr
1970:1029
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
1970-12-17
Ändring införd
t.o.m SFS 2009:283

1 § Denna lag äger tillämpning på all slags betalning i svenskt
mynt, om
ej annat är uttryckligen överenskommet eller eljest får anses avtalat.

2 § Ingår i belopp som ska betalas öretal ska detta avrundas
till närmaste hundratal. Därvid ska slutsiffrorna ett till
och med fyrtionio avrundas nedåt samt femtio till och med
nittionio uppåt. Lag (2009:283).