Förordning (1970:1030) med instruktion för marknadsdomstolen

SFS nr
1970:1030
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1970-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1564
Upphävd
1989-01-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 15 §,
tillämpas på marknadsdomstolen. 11 § verksstadgan gäller dock endast i
fråga om ärende som ej handlägges enligt lagen (1970:417) om
marknadsdomstol m.m. Kungörelse (1972:736).

Uppgifter

2 § Bestämmelser om domstolens uppgifter finns i lagen (1970:417) om
marknadsdomstol m.m. Kungörelse (1972:736).

Organisation

3 § Bestämmelser om ledamöter och ersättare i domstolen finns i lagen
(1970:417) om marknadsdomstol m.m. Förordning (1986:1274).

4 § Hos domstolen finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av
regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.
Förordning (1986:1274).

Ärendenas handläggning

5 § Bestämmelser om handläggning vid domstolen finns i lagen (1970:417)
om marknadsdomstol m.m. Ärende, som ej skall handläggas enligt dessa
bestämmelser, avgöres i den ordning som anges i 6–11 §§ denna
instruktion. Kungörelse (1972:736).

6 § I plenum avgörs

1. viktigare författningsfrågor,

2. viktigare frågor om organisation, arbetsordning eller
tjänsteföreskrifter,

3. frågor om förslag till anslagsframställning hos riksdagen och andra
frågor av större ekonomisk betydelse,

4. frågor om tillsättning av tjänst i lägst lönegrad N 15,

5. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller
om skiljande från uppdrag eller frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan,
avstängning eller läkarundersökning,

6. övriga frågor, som ordföranden finner böra handläggas i plenum.

Plenum består av domstolens samtliga ledamöter. Av de särskilda
ledamöterna deltar dock vid handläggning av ärenden om
konkurrensbegränsning eller avtalsvillkor mellan näringsidkare endast de
som har utsetts för sådana ärenden och vid handläggning av ärenden om
marknadsföring eller avtalsvillkor i konsumentförhållanden endast den
som har utsetts för sådana ärenden. Förordning (1986:1274).

7 § Bestämmelserna om beslutförhet och omröstning till beslut i lagen
(1970:417) om marknadsdomstol m.m. äger motsvarande tillämpning vid
handläggning av fråga som avses i 6 §. Om omröstning i fråga som avses i
6 § 5 finns särskilda bestämmelser. Kungörelse (1972:736).

8 § Ärende, som icke skall avgöras i plenum, avgöres av ordföranden
ensam.

9 § I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt
sekreterare eller annan tjänsteman att avgöra ärende eller grupp av
ärenden som icke är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på
ordföranden.

10 § Ärende avgöres efter föredragning som ankommer på sekreterare eller
på särskilt förordnad föredragande. I arbetsordning eller genom särskilt
beslut får medges att ärende som handlägges enligt 9 § avgöres utan
föredragning. Ordföranden kan själv övertaga beredning och föredragning
av ärende.

11 § I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att
få en avvikande mening antecknad. Förordning (1986:1274).

Protokoll m.m.

12 § Vid domstolens sammanträden för handläggning av ärenden enligt
lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m. föres protokoll särskilt för
varje ärende.

Protokoll föres av sekreterare eller annan tjänsteman hos domstolen som
ordföranden utser. Kungörelse (1972:736).

13 § I protokoll som avses i 12 § skall antecknas

1. tid och plats för sammanträdet,

2. vilka som tjänstgör i domstolen,

3. parterna samt deras ombud och biträden med uppgift vilka av dem som
är tillstädes,

4. fullmakt som lämnas muntligen inför domstolen,

5. kort beteckning av saken,

6. parts yrkanden och invändningar, ändringar däri samt medgivanden av
motparts yrkanden,

7. personer som höres och övrig utredning som förebringas,

8. domstolens beslut, om det ej sättes upp särskilt, och skiljaktig
mening inom domstolen. Kungörelse (1972:736).

14 § Ordföranden skriver under beslut som sättes upp särskilt.

Registrering och aktbildning

15 § Över inkommande ärenden föres förteckning, i vilken ärendena
upptages efter hand som de inkommer och numreras i löpande följd för
kalenderår.

16 § I varje ärende inrättas en akt som förses med omslag utvisande
ärendets nummer. Inlagor och andra handlingar som upptages i akten
numreras i löpande följd efter hand som de inkommer eller upprättas och
förses med uppgift om ärendets nummer. Inkommande handling förses med
uppgift om inkomstdag.

Föreläggande eller annat beslut får tecknas på inlaga eller annan
handling i akten.

Tjänstetillsättning

17 § Domstolens ordförande förordnas för högst sex år.

Domstolens övriga ledamöter och ersättare för dem förordnas för högst
tre år.

Domstolen tillsätter tjänster och antager annan personal. Kungörelse
(1972:736).