Kungörelse (1970:113) om förevisning av brandfarlig biograffilm

SFS nr
1970:113
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1970-04-24
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1145
Upphävd
1989-07-01

1 § Med brandfarlig biograffilm avses i denna kungörelse film som
innehåller explosivt eller särskilt lättantändligt ämne och som är
avsedd för upptagning och förevisning av biografbilder.

Uppstår fråga huruvida film som innehåller visst ämne skall anses som
brandfarlig, tillkommer det kommerskollegium att avgöra frågan.

2 § Brandfarlig biograffilm får icke förevisas utan tillstånd av
byggnadsnämnden i den kommun där förevisningen avses äga rum.

Tillstånd behövs dock icke för förevisning i särskild lokal, där
brandfarlig biograffilm framkallas, revideras eller på annat sätt
behandlas eller färdigställes för förevisning (filmbyrå eller
filmlaboratorium), under förutsättning att lokalen är anordnad och
förevisningen sker enligt förordningen (1949:341) om explosiva varor
och föreskrifter som meddelas med stöd av förordningen.

3 § Tillstånd enligt 2 § första stycket skall meddelas, om

1. förevisningslokalen är försedd med särskilt apparatrum för
filmprojektor samt lokalen och apparatrummet uppfyller de
byggnadstekniska krav på publikens och personalens säkerhet mot brand
och explosion som bestäms med stöd av byggnadsstadgan (1959:612),

2. filmprojektor som skall användas vid förevisningen är så utförd att
visningen icke medför särskild brandfara, samt

3. den person som vid förevisningen skall sköta filmprojektorn vet att
brandfarlig biograffilm skall förevisas samt har kunskap om de risker
som föreligger vid förevisning av sådan film och de bestämmelser som
gäller för sådan förevisning.

4 § Vid förevisning av brandfarlig biograffilm i annan lokal än
filmbyrå eller filmlaboratorium vara uppställd i sådant apparatrum som
avses i 3 § 1. I apparatrummet får förvaras högst femtio kilogram
brandfarlig biograffilm.

I fråga om förvaringen samt ordningen i övrigt i apparatrummet skall
iakttagas de föreskrifter som meddelas med stöd av förordningen om
explosiva varor.

5 § Till böter dömes den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. förevisar brandfarlig biograffilm utan erforderligt tillstånd,

2. i verksamhet för tillhandahållande av film för visning
tillhandahåller brandfarlig biograffilm åt någon som icke får förevisa
sådan film, eller

3. bryter mot 4 § första stycket.

6 § Talan mot byggnadsnämnds beslut enligt denna kungörelse föres hos
länsstyrelsen genom besvär.

Mot länsstyrelsens beslut föres talan hos kammarrätten genom besvär.
Förordning (1971:680)