Lag (1970:144) om fortsatt försäkring enligt lagen (1954:744) med särskilda bestämmelser om frivillig sjukpenningförsäkring i allmän sjukkassa

SFS nr
1970:144
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1970-05-27

Försäkring enligt lagen (1954:774) med särskilda bestämmelser om
frivillig sjukpenningförsäkring i allmän sjukkassa får, såvida ansökan
om försäkring göres före utgången av juni 1970, meddelas även för tid
därefter, dock längst till utgången av juni 1975.

Den som vid utgången av juni 1970 är försäkrad enligt nämnda lag skall,
om han ej begär annat, utan ny anmälan anses försäkrad även för tiden
därefter.

För tid efter utgången av juni 1970 skall, med avvikelse från 3 § fjärde
stycket lagen, gälla att sjukpenning icke i något fall nedsättes för dag
då den försäkrade åtnjuter sjukhusvård.

Riksförsäkringsverket får medge befrielse från försäkringsavgift enligt
4 § första stycket lagen i den mån verket bedömer att statsbidrag och
andra för försäkringsverksamheten tillgängliga medel kommer att förslå
till täckande av kostnaderna för försäkringen under tid då lagen är i
kraft.