Kungörelse (1970:149) om handel med preventivmedel;

SFS nr
1970:149
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1970-04-24
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:586
Upphävd
1993-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1991:232

1 § Preventivmedel får säljas endast om det godkänts av
läkemedelsverket. Försäljning skall ske under hygieniskt
tillfredsställande former. Förordning (1990:552).

2 § Godkännande får återkallas om skäl finnes därtill. Beslut om
återkallelse länder omedelbart till efterrättelse.

3 § För att täcka statens kostnader för kontrollen av preventivmedel
skall den som söker eller erhållit godkännande erlägga särskilda
avgifter som bestäms av regeringen. Kostnader för undersökning eller
annan åtgärd, som äger rum utan samband med införsel och som
läkemedelsverket föreskriver som villkor för att godkännande skall
lämnas eller bestå, betalas av den som saluhåller preventivmedlet. Lag
(1991:232).

4 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet saluhåller preventivmedel i
strid mot 1 § dömes till böter. Preventivmedel som påträffas hos honom
skall, oavsett vem det tillhör, förklaras förverkat, om det ej är
uppenbart obilligt.

5 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas
av läkemedelsverket. Förordning (1990:552).