Lag (1970:205) om detaljhandel med läkemedel

SFS nr
1970:205
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1970-05-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:1152
Upphävd
1997-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1993:367

1 § Med detaljhandel förstås i denna lag försäljning till den som inte
har tillstånd till försäljning.

Denna lag skall tillämpas på samma varor som de numera upphävda
läkemedelsförordningen (1962:701) och lagen (1981:50) med bestämmelser
om vissa medel avsedda för injektion. Lag (1992:1201).

2 § Detaljhandel med vara som avses i 1 § får drivas endast av staten
eller av juridisk person i vilken staten äger ett bestämmande
inflytande. Lag (1992:1201).

3 § Regeringen bestämmer av vem och på vilka villkor detaljhandel med
läkemedel får drivas. Lag (1985:394).