Kungörelse (1970:264) om ersättning av statsmedel vid vissa atomolyckor

SFS nr
1970:264
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1970-05-27

1 § Inträffar under tiden till dess Danmark och Norge blivit bundna av
den i Paris den 29 juli 1960 avslutade konventionen om
skadeståndsansvar på atomenergins område samt den i Bryssel den 31
januari 1963 avslutade tilläggskonventionen till Paris-konventionen
atomolycka i de atomreaktoranläggningar vid Ringhals i Hallands län,
som enligt Kungl. Maj:ts tillstånd den 6 juni 1968 och den 21 mars
1969 är under utförande eller som i framtiden enligt Kungl. Maj:ts
tillstånd där kommer att utföras, utgår ersättning av statsmedel för
atomskada i följd av olyckan

a) med belopp som anläggningens innehavare, utöver de
ersättningsbelopp som det åligger denne att betala enligt
atomansvarighetslagen (1968:45), skulle ha varit skyldig att utge, om
det för honom enligt 17 § nämnda lag gällande ansvarighetsbeloppet
utgjort ett belopp motsvarande 15 miljoner sådana betalningsenheter
som avses i 31 § samma lag, samt

b) med belopp som staten, utöver de ersättningsbelopp som det kan
åligga staten att betala enligt 29-31 §§ atomansvarighetslagen
(1968:45), skulle ha varit skyldig att utge enligt nämnda paragrafer,
om samtliga stater som undertecknat tilläggskonventionen varit bundna
av denna vid tiden för olyckan samt det i 31 § första stycket nämnda
lag föreskrivna beloppet utgjort 70 miljoner betalningsenheter.

2 § Anspråk på gottgörelse enligt 1 § får väckas av den skadelidande
eller av den som på grund av främmande stats lag nödgats utge
ersättning till den skadelidande.

3 § Fråga om ersättning enligt denna kungörelse prövas av Kungl.
Maj:t.