Kungörelse (1970:27) om uppgifter till lagfarts- och fastighetsprisstatistiken;

SFS nr
1970:27
Departement/myndighet
Justitiedepartementet F
Utfärdad
1970-02-06
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:100
Upphävd
2001-04-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1990:1257

1 § Skattemyndighet skall för lagfarts- och fastighetsstatistiken
lämna uppgift till statistiska centralbyrån om sökta lagfarter å fång
till fast egendom och om lagfarter som beviljats efter fullföljd av
vilandeförklarad ansökan.

Bestämmelserna i denna kungörelse om lagfart äger motsvarande
tillämpning på inskrivning av tomträtt och vattenfallsrätt samt av
fång till sådan rätt. Förordning (1990:1257).

2 § har upphävts genom förordning (1990:1257).

3 § har upphävts genom förordning (1986:457).

Övergångsbestämmelser

1970:27

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen
enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk
författingssamling. Kungörelsen tillämpas dock för tid från och med
den 1 januari 1970.