Förordning (1970:272) om statsbidrag till viss central kursverksamhet

SFS nr
1970:272
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1970-05-27
Författningen har upphävts genom
SFS1992:398
Upphävd
1992-07-01

1 § Löntagarorganisation som är huvudorganisation, förbund som
är anslutet till huvudorganisation, Lantbrukarnas riksförbund,
Sveriges fiskares riksförbund och Småföretagens Riksorganisation
får enligt denna förordning statsbidrag för central
kursverksamhet. Förordning (1983:269).

2 § Bidragen ges till kostnader för kurser som till inte obetydlig del
avser utbildning i allmänna ämnen, såsom samhällskunskap,
nationalekonomi, psykologi, svenska, matematik eller
produktionsteknik. Till allmänna ämnen räknas även ämne som avser
frågor om företagsnämnder, arbetarskydd, företagsekonomi,
arbetsplatsens miljö eller därmed jämförliga frågor. Till allmänna
ämnen hör vidare ämne som avser frågor om lönepolitik,
förhandlingsarbete, avtalsfrågor, den fackliga rörelsens organisation
eller därmed jämförliga frågor, i den mån ämnet har en allmän och
informerande karaktär. Förordning (1983:269).

3 § En kurs skall omfatta minst tre kursdagar. Om en kurs delats upp på
flera kurstillfällen (delkurser) inom en utbildningsgång som är
sammanhållen för kursdeltagarna, skall delkurserna omfatta sammanlagt
minst tre kursdagar. Förordning (1988:585).

4 § Bidragen ges i form av ett årligt fast bidrag till varje
organisation. Beloppens storlek bestäms av regeringen.

Bidragen betalas ut av centrala studiestödsnämnden kvartalsvis i
förskott med en fjärdedel vid varje tillfälle. Förordning (1991:974).

5 § Utbetalade bidrag skall jämte ränta helt eller delvis betalas
tillbaka om bidraget har beviljats på grund av oriktiga uppgifter från
bidragstagaren eller om denne bryter mot villkoren. Beslut om sådan
återbetalning fattas av centrala studiestödsnämnden. Förordning
(1991:974).

6 § har upphört att gälla genom förordning (1983:269).

7 § Sådan verksamhet till vilken utgår bidrag skall stå under tillsyn av
centrala studiestödsnämnden. Förordning (1991:974).

Övergångsbestämmelser

1992:398

Regeringen föreskriver att förordningen (1970:272) om statsbidrag till
viss central kursverksamhet skall upphöra att gälla vid utgången av juni
1992. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om
statsbidrag som avser tid dessförinnan.