Förordning (1970:276) om doktorsavhandlingar

SFS nr
1970:276
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1970-05-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:82
Upphävd
1998-04-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1993:864

1 § Av statsmedel ersättes sådan skälig kostnad för framställning av
doktorsavhandling, som fordras för avläggande av doktorsexamen, såvitt
gäller slutlig utskrift av manuskript, översättning eller
språkgranskning och mångfaldigande.

Kostnad för översättning av doktorsavhandling till främmande språk
eller för språkgranskning av doktorsavhandling som avfattats på
främmande språk ersättes, såvitt gäller annan del än obligatorisk
sammanfattning på främmande språk, endast om det är önskvärt att de
forskningsresultat som redovisas i avhandlingen blir kända utom
landet.

Kostnad för mångfaldigande genom tryckning ersättes endast om det är
önskvärt att de forskningsresultat som redovisas i doktorsavhandlingen
får stor spridning.

2 § har upphävts genom förordning (1984:826).

3 § Av statsmedel ersätts även skälig kostnad för mångfaldigande
på billigaste framställningssätt av de vetenskapliga
uppsatser som sammanfattats i sammanläggningsavhandling.
Förordning (1993:864).

4 § Vid bestämmandet av ersättning enligt 1 – 3 §§ skall skälig hänsyn
tagas till annan ersättning som utgår till framställning av
doktorsavhandlingen eller till mångfaldigande av de vetenskapliga
uppsatser, som sammanfattats i sammanläggningsavhandlingen.

5 § Fråga om ersättning samt fråga huruvida villkor enligt 1 §
andra eller tredje stycket är uppfyllt prövas av styrelsen för
universitetet eller högskolan.

Innan ansökan om ersättning för kostnad, som avser
mångfaldigande av doktorsavhandling genom tryckning, avslås på
grund av bestämmelsen i 1 § tredje stycket, bör yttrande inhämtas
från det forskningsråd till vars ämnesområde avhandlingen hör.

Beslut som avser fråga huruvida villkor enligt 1 § andra eller
tredje stycket är uppfyllt får inte överklagas.
Förordning (1993:864).

6 § Till universitetets eller högskolans bibliotek överlämnas

1. av tryckt doktorsavhandling 150 exemplar, om ersättning för
tryckningskostnad utgår enligt denna förordning,

2. av doktorsavhandling, som mångfaldigats på annat sätt än genom
tryckning, 100 exemplar, om ersättning för kostnad för
mångfaldigande utgår enligt denna förordning.
Förordning (1993:864).

7 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna förordning
meddelas av högskolestyrelsen. Förordning (1977:592).