Lag (1970:299) om skydd mot flyghavre

SFS nr
1970:299
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1970-05-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 1991:384

Inledande bestämmelser

1 § I denna lag förstås med

växtodlingsprodukt vara som helt eller delvis består av spannmål, frö,
avrens eller annat avfall av spannmål eller frö eller halm från odling
av spannmål eller frö,

flyghavre kärnor av flyghavre (Avena fatua och Avena sterilis) och
grobara delar av sådana kärnor.

2 § lagen äger ej tillämpning på

1. växtodlingsprodukt som härrör från brukningsenhet, på vilken ej
funnits axade plantor av flyghavre under vegetationsperioden,

2. växtodlingsprodukt, som icke är halm, från annan brukningsenhet än
som avses under 1, om produkten undergått finförmalning (fingröpning)
med finfördelningsgrad som bestämts av statens jordbruksverk eller vid
undersökning befunnits fri från flyghavre,

3. skogsfrö,

4. frö av växt som odlas endast till prydnad. Lag (1991:384).

Hantering

3 § Om ej annat följer av 4 §, får växtodlingsprodukt ej

1. transporteras, förvaras eller eljest hanteras på sätt som innebär
fara för att flyghavre sprides,

2. lämnas för använding som utsäde, foder eller för annan slutlig
förbrukning, om det kan antagas att produkten kommer att användas på
sätt som innebär fara för att flyghavre sprides.

Innehåller annan växtodlingsprodukt än halm, som förts in i landet,
högre halt flyghavre än som jordbruksverket medgivit, får ej produkten
transporteras från den ort dit den förts in i landet utan medgivande
av jordbruksverket. Lag (1991:384).

4 § Bestämmelserna i 3 § första stycket gäller ej

1. enstaka överlåtelse av växtodlingsprodukt utan offentligt utbud
från odlare till djurhållare på samma ort,

2. överlåtelse av halm för jordbruksändamål, när sådan överlåtelse
enligt jordbruksverkets bestämmande är nödvändig för försörjningen med
foder,

3. transport av växtodlingsprodukt inom sammanhängande del av
brukningsenhet,

4. överlåtelse av annan växtodlingsprodukt än halm för slutlig
förbrukning som foder till tamdjur, om produkten vid undersökning
befunnits icke ha högre halt flyghavre än som jordbruksverket godkänt.
Lag (1991:384).

5 § Vara som är avsedd till viltfoder eller prydnad och som består av
eller innehåller flyghavre, axade flyghavreplantor eller axade delar
av sådana plantor får ej saluhållas eller överlåtas.

6 § Emballage som innehållit växtodlingsprodukt eller fordon i vilket
sådan produkt fraktats får användas utanför sammanhängande del av
brukningsenhet eller överlåtas endast om det är fritt från flyghavre.

7 § Den som innehar kasserat avrens eller annat avfall av spannmål
eller frö, som innehåller flyghavre, skall bränna eller på annat sätt
förstöra det.

Bekämpning

8 § För område där flyghavre av någon betydenhet förekommer
fastställer regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
jordbruksverkets plan för bekämpning av flyghavren.

Förekommer flyghavre inom område, för vilket plan enligt första
stycket ej fastställts, skall marken, så långt det är möjligt, hållas
fri från axade plantor av flyghavren. Lag (1991:385).

9 § Skyldighet att vidtaga åtgärd enligt bekämpningsplan eller enligt
8 § andra stycket åvilar fastighetsägaren. Har i fastigheten eller i
del av denna upplåtits annan nyttjanderätt än som avses i 1 kap. 7 §
lagen (1907:36 s.1) om nyttjanderätt till fast egendom gäller vad som
sagts om ägaren i stället nyttjanderättshavaren.

10 § Fullgör ej fastighetsägare eller nyttjanderättshavare skyldighet
enligt bekämpningsplan eller enligt 8 § andra stycket, kan
länsstyrelsen anmana honom att fullgöra sin skyldighet.

Underlåter fastighetsägare eller nyttjanderättshavare att följa
anmaning enligt första stycket, kan länsstyrelsen låta verkställa
åtgärden på den försumliges bekostnad. Lag (1990:1489).

11 § Beslut enligt 10 § andra stycket länder omedelbart till
efterrättelse.

Övriga bestämmelser

12 § Regeringen kan förordna att denna lag skall äga tillämpning på
annan växtodlingsprodukt eller annat föremål än som avses i 1 eller
6 §. Regeringen kan även beträffande annat fall än som avses i 4 §
förordna att 3 § första stycket ej skall gälla. Lag (1990:1489).

13 § Polismyndigheten skall på begäran av länsstyrelsen lämna
handräckning när det behövs för kontroll av att lagen efterleves eller
för verkställighet av beslut enligt 10 § andra stycket. Lag
(1990:1489).

14 § Till böter dömes den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter
mot 3 eller 5-7 §, 8 § andra stycket eller föreskrift som meddelats i
bekämpningsplan enligt 8 § första stycket.

Övergångsbestämmelser

1970:299

Denna lag träder i kraft, såvitt avser 8-11 §§ samt 14 § i vad avser
brott mot 8 § andra stycket eller föreskrift som meddelats i
bekämpningsplan enligt 8 § första stycket den 1 maj 1971, och i övrigt
den 1 juli 1970.

Förordningen (1961:77) med vissa bestämmelser om skydd mot flyghavre
skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1970. Bestämmelserna i
11-13 §§ nämnda förordning gäller dock till utgången av april 1971.