Förordning (1970:300) om skydd mot flyghavre

SFS nr
1970:300
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1970-05-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1069

1 § Som bevisning om att växtodlingsprodukt härrör från
brukningsenhet
på vilken ej funnits axade plantor av flyghavre under
vegetationsperioden fordras skriftlig försäkran av odlaren. Som
bevisning om flyghavrehalt som avses i 2 § 2, 3 § andra stycket och 4 §
4 lagen (1970:299) om skydd mot flyghavre fordras analysbevis från
undersökning.

2 § Statens jordbruksverk fastställer bekämpningsplan enligt 8 § första
stycket lagen (1970:299) om skydd mot flyghavre.

När bekämpningsplan meddelas, ändras eller upphäves, skall beslutet
ofördröjligen kungöras på det sätt som är föreskrivet beträffande
författningar i allmänhet. I den mån så finnes erforderligt, skall
beslutet även kungöras i ortstidning eller tillkännages på annat
lämpligt sätt. Förordning (1991:1440).

3 § Har upphävts genom förordning (2011:1069).

4 § Tillsyn över efterlevnaden av lagen (1970:299) om skydd mot
flyghavre och i anslutning därtill meddelade föreskrifter utövas
centralt av jordbruksverket och inom länet av länsstyrelsen. Förordning
(1991:1440).

5 § För att utöva tillsyn har tillsynsmyndighet rätt att vinna tillträde
till område, lokal eller transportfordon samt att företaga undersökning
och taga prov.

6 § Kontrollprov skall analyseras av statens centrala
frökontrollanstalt.

Provtagning och analys, som Jordbruksverket verkställer i samband
med tillsynen över efterlevnaden av lagen, sker utan kostnad för
tillsynsmyndigheten. Förordning (2005:1219).

7 § Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av lagen (1970:299) om
skydd mot flyghavre meddelas av jordbruksverket. Förordning (1991:1440).

8 § Länsstyrelsens beslut enligt lagen (1970:299) om skydd mot
flyghavre får överklagas hos Jordbruksverket.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (1998:1104).

Övergångsbestämmelser

1990:844

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990.

I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet
gäller äldre förskrifter.

1995:263

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har
meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.