Kungl. Maj:t Kungörelse (1970:301) om frivillig försvarsverksamhet

SFS nr
1970:301
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1970-05-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:524
Upphävd
1994-07-01

Allmänna bestämmelser

1 § Med frivillig försvarsorganisation avses i denna kungörelse

Centralförbundet för befälsutbildning,
Flygfältsingenjörsföreningarna,
Flygvapenföreningarnas riksförbund,
Frivilliga automobilkårernas riksförbund,
Frivilliga flygkåren,
Frivilliga motorcykelkårernas riksförbund,
Frivilliga radioorganisationen,
Frivilliga skytterörelsen,
Svenska blå stjärnan,

Föreningen svenska röda korset i fråga om medverkan i totalförsvarets
sjukvård och i verksamheten för civilbefolkningens skydd i krig,

Riksförbundet Sveriges lottakårer,

Sjövärnskårernas riksförbund,
Svenska brukshundklubben,
Svenska fallskärmsförbundet,
Svenska pistolskytteförbundet,
Svenska sportskytteförbundet,
Sveriges civilförsvarsförbund och
Sveriges kvinnliga bilkårers riksförbund
samt i fråga om frivillig befälsutbildning
Kustartilleriets reservofficersförbund,
Svenska Arméns och Flygvapnets reservofficersförbund,
Svenska Flottans reservofficersförbund och
Svenska värnpliktsofficersförbundet. Förordning (1984:849).

2 § Statsbidrag eller annat statligt stöd till frivillig
försvarsorganisation utgår under förutsättning att organisationen följer
bestämmelserna i denna kungörelse och övriga föreskrifter som regeringen
meddelar. Förordning (1977:124).

3 § Försvarsverksamheten inom frivillig försvarsorganisation skall tjäna
totalförsvaret och omfatta försvarsupplysning samt rekrytering och
utbildning av frivillig personal.

Grundstadgar för frivillig försvarsorganisation fastställes av
regeringen. Förordning (1977:124).

4 § Personal som genom skriftligt avtal åtager sig att frivilligt
tjänstgöra inom totalförsvaret kallas A- eller B-personal. Med A-
personal förstås sådan personal som placeras för ständig tjänstgöring
inom totalförsvaret och med B-personal sådan personal som står till
förfogande för tillfällig tjänstgöring inom totalförsvaret.

Myndigheternas uppgifter

5 § Myndighet skall inom sitt verksamhetsområde och i samråd med de
frivilliga försvarsorganisationerna

lämna organisationerna underlag för upplysningsverksamheten,

bistå organisationerna i rekryteringsverksamheten,

leda frivillig befälsutbildning samt A- och B-personals utbildning,

anordna utbildning av annan frivilig personal under medverkan av
organisationerna,

registrera personal för frivillig befälsutbildning,

teckna avtal med, registrera och krigsplacera A-personal,

svara för erforderlig lokal- och centralregistrering samt krigsplacering
av B- personal,

tillhandahålla frivillig försvarsorganisation materiel, lokaler och
övningsområden enligt särskilda bestämmelser,

i övrigt understödja den frivilliga försvarsverksamheten.

6 § Överbefälhavaren och arbetsmarknadsstyrelsen samordnar i samråd med
andra berörda myndigheter den frivilliga försvarsverksamheten,
överbefälhavaren inom försvarsmakten och arbetsmarknadsstyrelsen inom
totalförsvaret i övrigt. Överbefälhavaren svarar också för samordning
mellan de militära och civila delarna av den frivilliga
försvarsverksamheten. Förordning (1977:124).

7 § Överbefälhavaren, statens räddningsverk, överstyrelsen för civil
beredskap, socialstyrelsen, statens jordbruksverk,
arbetsmarknadsstyrelsen och andra berörda myndigheter inom
totalförsvaret skall, var och en inom sitt område, yttra sig över
förslag till framställning om statsbidrag från en frivillig
försvarsorganisation. Förordning (1991:1207).

8 § Överbefälhavaren och arbetsmarknadsstyrelsen åligger särskilt att
i samråd lämna anvisningar för beräkning av maximistyrkor för A- och
B-personal samt att ange riktlinjer för rekrytering av denna
personal.

Överbefälhavaren åligger vidare särskilt att verka för enhetliga
bestämmelser om utbildning, antagning och förordnande av personal, som
deltager i frivillig försvarsutbildning, och för en ändamålsenlig
fördelning av de frivilliga försvarsorganisationernas uppgifter.

9 § Försvarsgrenschef och myndighet utanför försvarsmakten åligger
särskilt att lämna frivillig försvarsorganisation uppgifter om behovet
av frivillig personal och det årliga utbildningsbehovet. Förordning
(1977:124).

10 § Militärbefälhavare och civilbefälhavare leder den frivilliga
försvarsverksamheten inom sitt verksamhetsområde. Militärbefälhavare
svarar också i samråd med andra berörda myndigheter för samordning
mellan de militära och civila delarna av den frivilliga
försvarsverksamheten inom militärområdet.

11 § Länsstyrelsen leder i samråd med länsarbetsnämnden,
landstingskommunen och kommunerna den frivilliga försvarsverksamheten
inom sitt verksamhetsområde.

Försvarsområdesbefälhavare och chefen för Gotlands militärkommando
svarar för samordning mellan de militära och civila delarna av den
frivilliga försvarsverksamheten inom försvarsområdet respektive
militärkommandot. Förordning (1991:56).

De frivilliga försvarsorganisationernas uppgifter

12 § Frivillig försvarsorganisation skall i samråd med myndigheterna

leda upplysnings- och rekryteringsverksamheten,

medverka vid sådan utbildning av frivillig personal som ledes av
myndighet,

leda sådan utbildning av frivillig personal som icke anordnas av
myndighet,

teckna avtal med och svara för registrering och krigsplacering av
B-personal.

13 § Frivillig försvarsorganisation skall vidare

avge förslag till framställning om statsbidrag,

omhänderha tilldelade statsmedel enligt föreskrifter av central
förvaltningsmyndighet,

bestämma över sin ekonomiskt stödjande verksamhet och andra
föreningsmässiga angelägenheter.

A- och B-personal

13 a § Som A- eller B-personal får den antas som

1. är svensk medborgare och fyller minst 16 år eller, om tjänstgöringen
avser försvarsmakten, minst 18 år under antagningsåret,

2. har avgett förklaring om sitt hälsotillstånd,

3. har tillräckliga förutsättningar för tjänstgöringen.

Kravet på svenskt medborgarskap gäller inte avtalspersonal i
hemskyddsorganisationen.

Den avtalsslutande myndigheten får infordra andra uppgifter som fordras
om personliga förhållanden av betydelse för tjänstgöringen och skall
före antagningen av personalen samråda med berörda myndigheter.
Förordning (1987:1059).

14 § A- och B-personal är skyldig att fullgöra repetitionsutbildning,
A-personalen högst 16 dagar för varje fyraårsperiod av avtalstiden och
B-personalen högst 80 timmar för varje fyraårsperiod av avtalstiden.

Vid krig eller krigsfara eller då personal inkallas till
tjänstgöring jämlikt 27 § 2 mom. värnpliktslagen (1941:967) är A- och
B-personalen skyldig att fullgöra den tjänstgöring som behövs med
hänsyn till verksamheten inom totalförsvaret.

15 § Avtal med A- och B-personal träffas för fyraårsperioder och
gäller med sex månaders uppsägningstid. Vid uppsägning från den
avtalsslutande myndighetens sida får dock kortare uppsägningstid
iakttagas. Den avtalsslutande myndigheten får medge att avtalet upphör
utan att gällande uppsägningstid iakttages. Avtal som ej sagts upp
före avtalstidens utgång anses förlängt med ytterligare en
fyraårsperiod. Frivillig personal får ej säga upp avtalet vid krig
eller krigsfara eller då värnpliktiga inkallas till tjänstgöring
jämlikt 27 § 2 mom. värnpliktslagen (1941:967).

16 § Anstånd med repetitionsutbildning får av den avtalsslutande
myndigheten beviljas A- och B-personal om det göres sannolikt att
utbildningen skulle medföra avbräck i påbörjade studier eller vålla
olägenhet i vederbörandes arbete eller eljest bereda den frivillige
eller nära anhörig till honom svårigheter.

Övriga bestämmelser

17 § För samordning av de frivilliga försvarsorganisationernas
verksamhet skall finnas samarbetsorgan enligt bestämmelser som
överbefälhavaren meddelar efter samråd med arbetsmarknadsstyrelsen och
organisationerna.

I frivillig försvarsorganisations ledningsorgan skall ingå
representanter för statsmyndigheterna enligt föreskrifter i
organisationens grundstadgar.

18 § Tvist i rekryteringsfråga prövas av en personalprövningsnämnd
enligt särskilda bestämmelser.

19 § Frivillig personal erhåller under utbildning och annan
tjänstgöring förmåner enligt grunder som regeringen bestämmer.
Förordning (1977:124).

20 § Gåva som tillfaller frivillig försvarsorganisation och som kan
komma att medföra kostnad eller förpliktelse för staten får mottagas
först efter regeringens medgivande i varje särskilt fall.
Förordning (1977:124).