Hemvärnskungörelse (1970:304)

SFS nr
1970:304
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1970-05-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:146
Upphävd
1997-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:644

Allmänna bestämmelser

1 § Hemvärnet har till uppgift att skydda hembygd och arbetsplats.

Hemvärnet rekryteras på frivillighetens väg. Hemvärnet ingår i
Försvarsmakten. Förordning (1995:644).

2 § Hemvärnet indelas i allmänt hemvärn och driftvärn.

Allmänna hemvärnet har till uppgift att skydda hembygden. Inom allmänna
hemvärnet får enligt rikshemvärnschefens bestämmande organiseras
företagshemvärn för skydd av anläggning eller arbetsplats.

Driftvärnet har till uppgift att skydda myndighets eller företags egna
anläggningar och egen verksamhet och får ej utan medgivande av
myndigheten eller företaget användas för andra uppgifter.

3 § Inom Försvarsmakten utövar rikshemvärnschefen
ledningen av och uppsikten över hemvärnet.

I viktigare frågor som rör hemvärnet skall rikshemvärnschefen höra
rikshemvärnsrådet. Förordning (1994:869).

4 § Militärbefälhavare och försvarsområdesbefälhavare leder hemvärnet
inom militärområdet respektive förvarsområdet.

Om driftvärnets operativa användning föreskrives i 36 §.

5 § har upphävts genom förordning (1984:72).

6 § Hemvärnets personal består av hemvärnsmän, hemvärnsungdom och
avtalspersonal enligt förordningen (1994:524) om frivillig
försvarsverksamhet samt av fast anställd personal vid Försvarsmakten
som är krigsplacerad i hemvärnet. Till hemvärnsmän hör hemvärnsbefäl.
Hemvärnsman är frivillig. Hemvärnsman i driftvärnet får under
tjänstgöring i driftvärnet benämnas driftvärnsman. Förordning
(1995:644).

7 § Hemvärnsmän är antingen ordinarie hemvärnsmän, extra
hemvärnsmän, hemvärnsveteraner eller hemvärnsmusiker. Ordinarie
hemvärnsmän är placerade för tjänstgöring i hemvärnet. Extra
hemvärnsmän disponeras av hemvärnet endast när de inte tas i anspråk
för andra uppgifter inom totalförsvaret med stöd av lagen (1994:1809)
om totalförsvarsplikt. För hemvärnsveteraner och hemvärnsmusiker
gäller föreskrifter som rikshemvärnschefen meddelar.

Åtaganden av hemvärnsmän att tjänstgöra i hemvärnet sker genom
skriftliga avtal. Förordning (1995:644).

8 § har upphävts genom förordning (1995:644).

9 § Den som antas som hemvärnsman skall

1. vara svensk medborgare och ha fyllt 18 år,

2. ha nöjaktiga förutsättningar för tjänstgöringen samt

3. vara disponibel för tjänstgöring i hemvärnet.
Förordning (1995:644).

10 § har upphävts genom förordning (1995:644).

11 § Den som antas som hemvärnsungdom skall

1. vara svensk medborgare och ha fyllt 15 år,

2. ha nöjaktiga förutsättningar för tjänstgöringen,

3. ha förmyndares medgivande.

För hemvärnsungdom gäller i övrigt föreskrifter som rikshemvärnschefen
meddelar. Förordning (1990:17).

12 § Ansökan om att bli antagen som hemvärnsman skall vara skriftlig
och innehålla förklaring om sökandens hälsotillstånd. Den avtalsslutande
myndigheten får infordra andra uppgifter som fordras om personliga
förhållanden av betydelse för tjänstgöringen.

13 § Om hemvärnets personalstyrka och om högsta antalet extra
hemvärnsmän finns särskilda bestämmelser.

14 § Vid höjd beredskap eller annars efter särskilt beslut av regeringen
intar hemvärnet hemvärnsberedskap. Om överbefälhavaren hos regeringen har
gjort framställning om hemvärnsberedskap och landets försvar eller säkerhet
kräver att hemvärnet tas i anspråk omedelbart, får Försvarsmakten förordna
om hemvärnsberedskap för tiden intill dess regeringens beslut föreligger.

Vid beredskapslarm intar hemvärnet högsta beredskapsgrad. Närmare
föreskrifter om hemvärnets beredskapsgrader meddelas av Försvarsmakten.
Förordning (1994:869).

15 § Under hemvärnsberedskap skall hemvärnets personal utom
hemvärnsungdom fullgöra den tjänstgöring som behövs med hänsyn till
hemvärnets uppgifter. Förordning (1995:644).

15 a § Hemvärnsungdom får inte fullgöra tjänstgöring under höjd
beredskap. Förordning (1994:869).

16 § När det inte råder hemvärnsberedskap eller höjd beredskap är
hemvärnsmän och avtalspersonal skyldiga att varje år fullgöra
utbildning under lägst 20 och högst 50 timmar. Inom allmänna
hemvärnet skall utbildningen planläggas och genomföras så, att
hemvärnsmannen kan fullgöra utbildningsskyldigheten under icke
arbetstid. Förordning (1995:644).

17 § Avtal om tjänstgöring i hemvärnet träffas genom hemvärnskontrakt
och gäller med en månads uppsägningstid. Kontraktet får dock omedelbart
hävas av försvarsområdesbefälhavare för hemvärnsman i allmänna hemvärnet
och av driftvärnschef för hemvärnsman i driftvärnet. Hemvärnsman får ej
säga upp avtalet under hemvärnsberedskap.

18 § Försvarsmakten får under höjd beredskap medge hemvärnsmän och
avtalspersonal undantag från tjänstgöringsskyldighet enligt 6 kap.
2 § 2 lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

När det inte råder höjd beredskap tillämpas i fråga om uppskov
bestämmelsen i 5 kap. 8 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt på
hemvärnsmän och avtalspersonal. Beslut om uppskov skall fattas av
Försvarsmakten. Förordning (1995:644).

19 § Om hemvärnsmans medverkan i efterspanings- och bevakningstjänst
m.m. finns särskilda bestämmelser.

Särskilda bestämmelser om allmänna hemvärnet

20 § För allmänna hemvärnets verksamhet indelas försvarsområde i
hemvärnsområden. Hemvärnsområden kan sammanföras till en
hemvärnskrets.

Militärbefälhavaren bestämmer i samråd med rikshemvärnschefen
indelningen i hemvärnsområden och hemvärnskretsar.

21 § Chef för hemvärnskrets (kretshemvärnschef) leder under
försvarsområdesbefälhavaren hemvärnet inom hemvärnskretsen.

Kretshemvärnschef åligger särskilt att

1. medverka i utbildningsverksamheten,

2. verka för rekrytering,

3. främja samarbetet med civila myndigheter och frivilliga
försvarsorganisationer.

Kretshemvärnschefen skall i fråga om uppgifter under 2 och 3 samråda
med något av de organ som utövar hemvärnspersonalens förslags- och
beslutanderätt inom försvarsområdet. Förordning (1979:401).

22 § Chef för hemvärnsområde (hemvärnschef) leder hemvärnet inom
hemvärnsområdet.

Hemvärnschef åligger särskilt att

1. leda utbildningsverksamheten inom området,

2. förestå områdets expedition och föra erforderliga handlingar,

3. verka för rekrytering,

4. främja samarbetet med civila myndigheter och frivilliga
försvarsorganisationer.

Hemvärnschef skall i fråga om uppgifterna under 3 och 4 samråda med något
av de organ som utövar hemvärnspersonalens förslags- och beslutanderätt
inom hemvärnsområdet.

Om handläggning av förvaltningsärenden finns särskilda bestämmelser.
Förordning (1979:401).

23 § Kretshemvärnschef är underställd försvarsområdesbefälhavaren.

Hemvärnschef är underställd kretshemvärnschefen eller, om hemvärnsområdet
ej ingår i hemvärnskrets, försvarsområdesbefälhavaren.

Under hemvärnschef lyder hemvärnspersonal inom hemvärnsområdet.

24 § Inom hemvärnsområdet organiseras hemvärnsmännen i hemvärnsförband
— grupper, plutoner, kompanier.

Försvarsområdesbefälhavaren bestämmer efter hörande av kretshemvärnschefen
och hemvärnschefen antalet hemvärnsmän inom hemvärnsområdet och områdets
indelning i hemvärnsförband.

25 § Befäl i hemvärnet skall förordnas av försvarsområdesbefälhavaren för
högst fyra år, dock längst till och med den månad befälet fyller sextiofem
år.

Innan en kretshemvärnschef eller en hemvärnschef förordnas skall yttrande
inhämtas från något av de organ som utövar hemvärnspersonalens förslags-
och beslutanderätt inom försvarsområdet.

Om det finns särskilda skäl, kan försvarsområdesbefälhavaren förlänga
ett förordnande enligt första stycket med ett år i taget, dock längst
till och med den månad befälet fyller sjuttio år. Förordning (1992:534).

26 § har upphävts genom förordning (1992:534).

27 § Hemvärnsman antages av försvarsområdesbefälhavaren efter förslag av
hemvärnschefen. Ansökan inges till hemvärnschefen i det hemvärnsområde
där sökanden är bosatt eller vistas.

28 § I ärende om förordnande av hemvärnschef eller om antagning av
hemvärnsman skall hemortskommunen ha lämnats tillfälle att yttra sig.
Sådant yttrande får ej frångås utan att särskilda skäl föreligger. Är
yttrandet avstyrkande, får förordnande eller antagning ej ske utan att
frågan underställs rikshemvärnschefen, som avgör ärendet efter samråd
med länsstyrelsen.

29 § Innan hemvärnskontrakt häves skall hemortskommunen ha lämnats
tillfälle att yttra sig. Kommunen kan också hemställa att hemvärnskontrakt
eller befälsförordnande häves. Har kommunen och försvarsområdesbefälhavaren
olika mening, skall frågan underställas rikshemvärnschefen, som avgör
ärendet efter samråd med länsstyrelsen.

Särskilda bestämmelser om driftvärnet

30 § Driftvärn organiseras vid myndighet och företag i den omfattning
som regeringen bestämmer. Inom byggnads- och reparationsberedskapen får
driftvärn organiseras utan tillstånd av regeringen. Ansökan om tillstånd
att få organisera driftvärn vid kommunal myndighet eller enskilt företag
inges till rikshemvärnschefen som med eget yttrande överlämnar ärendet
till regeringen. Förordning (1977:184).

31 § För driftvärnets verksamhet kan indelning ske i driftvärnsdistrikt,
driftvärnssektioner eller andra områden samt i lokala driftvärnsavdelningar.
Indelningen bör såvitt möjligt anpassas till myndighetens eller företagets
organisation. Rikshemvärnschefen bestämmer indelningen efter förslag av
myndigheten eller företaget.

32 § Chef för driftvärn vid myndighet eller företag (driftvärnschef) utövar
under rikshemvärnschefen ledningen av och uppsikten över myndighetens eller
företagets driftvärn samt verkar för utbildningen inom detta.

33 § Chef för driftvärnsdistrikt, driftvärnssektion eller annat områd
samt chef för lokal driftvärnsavdelning (driftvärnsledare) leder under
driftvärnschefen driftvärnet inom myndigheten eller företaget enligt
instruktion som godkännes av rikshemvärnschefen.

34 § Försvarsområdesbefälhavare svarar i samråd med vederbörande chef inom
driftvärnet för utbildning och utrustning av driftvärn inom försvarsområdet.

35 § Driftvärn organiseras i förband — grupper, plutoner, kompanier —
enligt bestämmande av driftvärnschefen efter samråd med
försvarsområdesbefälhavaren. Uppgift om organisationen insändes till
rikshemvärnschefen.

36 § Chef för driftvärnsförband är underställd vederbörande chef
inom driftvärnet men lyder i fråga om utbildning och utrustning
under försvarsområdesbefälhavaren. Chef för driftvärnsförband
lyder också under försvarsområdesbefälhavaren i fråga om
samordning av stridsverksamhet under krig när särskilda
förhållanden påkallar det. Förordning (1994:869).

37 § Driftvärnschef och chef för driftvärnsdistrikt samt ställföreträdare
för sådan chef förordnas av rikshemvärnschefen efter förslag av myndigheten
eller företaget. Förordnandet upphör om vederbörande lämnar sin anställning
hos myndigheten eller företaget. Förordnandet kan också återkallas av
rikshemvärnschefen efter framställning av myndigheten eller företaget.

38 § Annan chef inom driftvärn än som avses i 37 § och befäl vid
driftvärnsförband förordnas av driftvärnschefen eller, enligt dennes
bemyndigande, av chef för driftvärnsdistrikt.

39 § Driftvärnets personal rekryteras från den personal som är sysselsatt
eller beredskapsregistrerad vid myndigheten eller företaget.

40 § Hemvärnsman i driftvärnet antages av driftvärnschefen eller, enligt
dennes bemyndigande, av chef för driftvärnsdistrikt eller driftvärnssektion
eller annan områdeschef. Kontraktet upphör att gälla om hemvärnsmannen
lämnar sin anställning hos myndigheten eller företaget eller om han ej
längre är beredskapsregistrerad där.

För antagning av hemvärnsmän i byggnads- och reparationsberedskapens
driftvärn meddelar rikshemvärnschefen särskilda bestämmelser.

Uppgifter om antagning av hemvärnsman i driftvärnet och andra uppgifter
om personalen vid driftvärn lämnas till försvarsområdesbefälhavaren
enligt rikshemvärnschefens bestämmande.

Hemvärnspersonalens förslags- och beslutanderätt

41 § Hemvärnets personal får väcka förslag i frågor som rör hemvärnet
och får besluta i sådana frågor i den mån de ej skall avgöras av
förvaltningsmyndigheter. Personalen får också besluta om vården av
tillgångar och medel som ej tillhör staten eller bekostas av statsmedel.
Förslags- och beslutanderätten utövas genom särskilda organ enligt 42 §.
Förordning (1979:401).

42 § För hemvärnet inom hela landet utövas förslags- och beslutanderätten

av rikshemvärnstinget och rikshemvärnsrådet.

Inom hemvärnsområde, försvarsområde och driftvärn utövas förslags- och
beslutanderätten av organ som rikshemvärnschefen bestämmer efter samråd
med rikshemvärnsrådet. Förordning (1993:1599).

43 § Rikshemvärnsrådet består av rikshemvärnschefen, en ledamot som
förordnas av regeringen, ledamöter som utses av rikshemvärnstinget och
övriga ledamöter enligt bestämmelser som meddelas enligt 46 §. För
varje ledamot utses ersättare.

I rikshemvärnstinget deltar ledamöterna i rikshemvärnsrådet jämte
ersättare och ombud för hemvärnspersonalen i övrigt enligt bestämmelser
som meddelas enligt 46 §.

Ordförande vid rikshemvärnsting och i rikshemvärnsrådet är
rikshemvärnschefen. Förordning (1993:1599).

44 § I ärenden om disciplinansvar eller åtalsanmälan enligt lagen
(1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. i fråga om
hemvärnsmän eller avtalspersonal skall yttrande inhämtas från något
av de organ som utövar hemvärnspersonalens förslags- och
beslutanderätt inom hemvärnsområdet eller, i fråga om driftvärnsmän,
bland motsvarande organ inom driftvärnet. Yttrande behöver inte
inhämtas under krig.

I ärenden om förordnande av officer för handläggning av
hemvärnsärenden hos försvarsområdesbefälhavaren samt av
kretshemvärnschef skall yttrande inhämtas från något av de organ
som utövar hemvärnspersonalens förslags- och beslutanderätt inom
försvarsområdet. Förordning (1995:644).

45 § Kommun har rätt att utse minst en ledamot i något av de organ som
utövar hemvärnspersonalens förslags- och beslutanderätt inom kommunen.
Förordning (1979:401).

46 § Efter samråd med rikshemvärnsrådet bestämmer rikshemvärnschefen
vilka organ som skall fullgöra uppgifterna i 21, 22, 25 och 44 §§ samt
meddelar de ytterligare föreskrifter om förslags- och beslutanderätten
som behövs. Förordning (1993:1599).

Övriga bestämmelser

47 § Hemvärnspersonal erhåller under tjänstgöring och vid sammanträde
med hemvärnets särskilda organ traktamente, premie och andra förmåner
enligt grunder som regeringen bestämmer. Förordning (1977:184).

48 § Beslut i ärenden om antagning till hemvärnet får överklagas
till Överklagandenämnden för totalförsvaret. Nämndens beslut får inte
överklagas. Förordning (1995:644).

48 a § I varje kommun skall det finnas en hemvärnsnämnd som skall sköta
kommunens uppgifter enligt denna kungörelse eller enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av kungörelsen. Kommunstyrelsen är hemvärnsnämnd
om inte kommunen har tillsatt en särskild hemvärnsnämnd eller uppdragit åt
någon annan nämnd att vara hemvärnsnämnd.

I fråga om en särskild hemvärnsnämnd tillämpas vad som är föreskrivet om
nämnder i kommunallagen (1991:900). Förordning (1991:1599).

Tillämpningsföreskrifter

49 § Närmare föreskrifter och anvisningar för tillämpningen av denna
kungörelse meddelas av Försvarsmakten, om ej annat föreskrivits i det
föregående. I frågor som avser driftvärn meddelas föreskrifterna och
anvisningarna i samråd med vederbörande myndighet eller företag.
Förordning (1994:869).