Förordning (1970:340) om skolskjutsning

SFS nr
1970:340
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1970-06-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1246

1 § Med skolskjutsning avses i denna förordning sådan befordran
av elev i förskola, grundskola, gymnasieskola eller motsvarande
skola till eller från skolan som ordnas av det allmänna
särskilt för ändamålet och inte är av tillfällig natur.

Med icke yrkesmässig skolskjutsning avses befordran som inte är
yrkesmässig trafik eller taxitrafik. Förordning (2012:239).

2 § Skolskjutsning ska när det gäller tidsplaner och
färdvägar ordnas så att kraven på trafiksäkerhet
tillgodoses.

I varje kommun ska den eller de nämnder som enligt 2 kap. 2 §
andra stycket skollagen (2010:800) fullgör kommunens
uppgifter som huvudman inom skolväsendet verka för att
särskilt anordnade hållplatser för skolskjutsning utformas så
att olyckor i möjligaste mån undviks. Nämnden bestämmer efter
att ha inhämtat synpunkter från den kommunala nämnd som
ansvarar för trafikfrågor, Polismyndigheten och väghållaren
för varje skolskjuts färdväg och de platser där på- eller
avstigning bör ske.

Nämnden ansvarar för att eleverna undervisas om vad de ska
göra för att undvika olyckor i samband med skolskjutsning.
Förordning (2014:1246).

3 § Har upphävts genom förordning (1975:880).

4 § Har upphävts genom förordning (1989:943).

5 § När ett fordon används för skolskjutsning skall det vara försett
med en skylt eller liknande som visar fordonets användning. Vid
skolskjutsning skall dörrar på vänster sida av fordonet inte kunna
öppnas av passagerare. Andra dörrar skall vara så konstruerade att de
inte kan öppnas ofrivilligt av passagerare.

I undantagsfall får fordon som inte uppfyller kraven i första
stycket användas för skolskjutsning.

Sittplatserna i en personbil eller lätt lastbil som används för
skolskjutsning skall vara utrustade med bilbälte.
Förordning (1996:291).

6 § Har upphävts genom förordning (2005:950).

7 § Om ett fordon används för skolskjutsning uppsåtligen eller
av oaktsamhet i strid mot 5 § eller en föreskrift som har
meddelats i anslutning till denna förordning för tillämpningen
av 5 § döms föraren och den som bedrivit skolskjutsningen till
böter. I fråga om ansvar för den som bedrivit skolskjutsningen
gäller de grunder som anges i 14 kap. 13 § trafikförordningen
(1998:1276).

Det som föreskrivits i 5 kap. 3 § yrkestrafikförordningen
(2012:237) och 6 kap. 3 § taxitrafikförordningen (2012:238) ska
tillämpas i de fall som avses i första stycket.
Förordning (2012:239).

8 § Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna
förordning får meddelas av Transportstyrelsen. Därvid får
föreskrivas att en sådan utmärkningsanordning som avses i 5 §
ska vara av en typ som godkänts av styrelsen eller någon annan
myndighet.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i enskilda
fall besluta om undantag från bestämmelserna i denna
förordning, när det är nödvändigt av särskilda skäl. Styrelsen
får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av en ansökan
om undantag. Förordning (2010:1580).

9 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Övergångsbestämmelser

1988:68

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1988.

Utan hinder av vad som sägs i förordningen får till den tidpunkt som
trafiksäkerhetsverket bestämmer personbilar med sittplatser utan
bilbälte användas för skolskjutsning om kommunen gett tillstånd till
detta.

1996:291

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996.

Utan hinder av vad som sägs i förordningen får till den tidpunkt som
Vägverket bestämmer lätt lastbil med sittplatser utan bilbälte
användas för skolskjutsning om kommunen gett tillstånd till detta.
Förordning (1996:291).

1998:1277

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1999.

Utan hinder av vad som sägs i förordningen får till den
tidpunkt som Vägverket bestämmer lätt lastbil med sittplatser
utan bilbälte användas för skolskjutsning om kommunen gett
tillstånd till detta.