Kungörelse (1970:344) om kompetenskrav för förare av större fritidsbåtar

SFS nr
1970:344
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1970-06-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1581

1 § Fritidsbåt, vars skrov har en största längd av minst tolv
meter och en största bredd av minst fyra meter, får föras
endast av den som har avlagt skepparexamen enligt kungörelsen
(1960:488) om lägre nautisk och maskinteknisk utbildning, har
examens- eller avgångsbetyg från kurs vid nautisk linje vid
sjöbefälsskola i riket eller har annan utbildning som
Transportstyrelsen bestämmer.

Transportstyrelsen får i enskilda fall medge undantag från
första stycket i den mån kravet på sjösäkerhet inte åsidosätts.
Styrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av
en ansökan om undantag. Förordning (2010:1581).

2 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 1 § döms
till böter. Förordning (1999:345).