Instruktion (1970:350) för Statens va-nämnd

SFS nr
1970:350
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1970-06-05
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1058
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1180

Inledande bestämmelser

1 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322)
skall

tillämpas på Statens va-nämnd:

18 § om interna föreskrifter,

26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

27 och 28 §§ om myndigheternas föreskrifter,

30 § om ärendeförteckning,

31 § om myndighetens beslut,

35 § om överklagande.

Bestämmelserna i 31 § gäller dock endast i fråga om

administrativa ärenden.

Va-nämndens ordförande har det ansvar för verksamheten och de

uppgifter som anges i 3, 6-9 och 15 §§ verksförordningen.
Förordning (1998:1156).

2 § har upphävts genom förordning (1989:287).

Uppgift

3 § Va-nämnden handlägger mål enligt lagen (2006:412) om
allmänna vattentjänster.

Nämnden skall på begäran av en domstol, Statens energimyndighet
eller en länsstyrelse avge yttrande i mål eller ärenden om
vattenförsörjning, avlopp, fjärrvärme eller naturgas.
Förordning (2006:1180).

Organisation

4 § Om nämndens ordförande, vice ordförande och övriga
ledamöter samt ersättare för dem finns bestämmelser i lagen
(1976:839) om Statens va-nämnd.

Nämndens ledamöter och ersättare för dem förordnas för högst
sex år.

Hos nämnden finns en eller flera sekreterare. Dessa och andra
tjänster tillsätts av nämnden. Förordning (2006:1180).

Handläggning

5 § Om handläggningen av mål som avses i 3 § första stycket finns
bestämmelser i lagen (1976:839) om Statens va-nämnd.

I fråga om yttrande enligt 3 § andra stycket och annat ärende gäller
6-8 §§. Förordning (1976:840).

6 § I plenum, som består av nämndens samtliga ledamöter, avgörs

1. viktigare frågor om nämndens organisation eller arbetsformer,

2. sådana frågor som avses i 13 § 1 och 2 verksförordningen
(1995:1322),

3. viktigare yttranden i lagstiftningsfrågor,

4. frågor om yttrande enligt 3 § andra stycket, och

5. andra frågor som ordföranden hänskjuter till plenum.

7 § I pleniärende är nämnden beslutför när samtliga ledamöter är
närvarande.

Som nämndens beslut gäller den mening varom de flesta förenar sig eller,
vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

Är pleniärende så brådskande att nämnden icke hinner sammanträda för
behandling av ärendet, avgöres detta genom meddelanden mellan
ordföranden och ledamöterna.

8 § Ärende, som icke skall avgöras i plenum, avgöres av ordföranden
ensam. I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt
annan tjänsteman än ordföranden att avgöra ärende eller grupp av ärenden
som ej är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på
ordföranden. Förordning (1976:840).

9 § Va-nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden.

Protokoll och beslut i mål

10 § Vid förhandling och vid besiktning enligt lagen (1976:839) om
Statens va-nämnd föres protokoll särskilt för varje mål.

Protokoll föres av ordföranden, sekreterare eller annan som förordnats
till protokollförare. När protokollet är uppsatt, skall ordföranden göra
anteckning därom på protokollet med angivande av dagen för anteckningen
samt utsättande av namn eller signatur. För sådant ändamål skall
protokoll som förts av annan än ordföranden uppvisas för denne så snart
det är uppsatt. Vid besiktning som ej företages av nämnden föres
protokollet av den som förordnats att verkställa besiktning eller, om
flera förordnats till det, någon av dem. Förordning (1976:840).

11 § I protokoll vid förhandling skall antecknas

1. tid och plats för förhandlingen,

2. vilka som tjänstgör i nämnden,

3. parterna och deras ombud eller biträden med uppgift vilka av dem som
är närvarande,

4. fullmakt som lämnas muntligen inför nämnden,

5. kort beteckning av saken,

6. närvarande personer som skall höras enligt 13 § lagen (1976:839) om
Statens va-nämnd och utredning som förebringas på annat sätt,

7. parts yrkanden och invändningar, ändringar i dessa samt medgivande av
motparts yrkanden,

8. kort redogörelse för de omständigheter part åberopar och motparts
yttrande över dessa,

9. nämndens beslut, om det ej sättes upp särskilt, och skiljaktig mening
inom nämnden.

Har det som enligt första stycket 7 och 8 skall antecknas i protokollet
upptagits i inlaga eller annan handling, skall i protokollet endast
hänvisas till handlingen.

I protokoll vid besiktning skall antecknas

1. tid och plats för besiktningen,

2. vilka som tjänstgör i nämnden eller, om besiktningen ej företages av
nämnden, vem som verkställer besiktningen,

3. närvarande parter, ombud och biträden,

4. kortfattad redogörelse för iakttagelserna vid besiktningen.
Förordning (1976:840).

12 § Beslut i mål, som innebär avgörande av saken, sättes upp särskilt
och skrives under av ordföranden. Annat beslut i mål, som icke skall
tagas upp i protokoll, får tecknas på inlaga eller annan handling.

Registrering och aktbildning m.m. i mål

13 § Vid va-nämnden föres förteckning över inkommande mål. Målen
upptages i förteckningen efter hand som de inkommer och numreras i
löpande följd för kalenderår.

När målets beskaffenhet kräver det, föres dagboksblad. Dagboksblad
förvaras i den för målet upprättade akten.

14 § I varje mål inrättas en akt som förses med omslag, utvisande målets
nummer. Inlagor och andra handlingar som upptages i akten numreras i
löpande följd efter hand som de inkommer eller upprättas och förses med
uppgift om målets nummer. Inkommande handling förses med uppgift om
inkomstdag.

Överföres handlingar i samband med förening av mål eller uppdelning av
mål från en akt till en annan, utmärkes på dagboksbladet eller omslaget
till den förstnämnda akten var övriga handlingar förvaras.

I fråga om gallring och andra åtgärder i anslutning till arkivering av
akter meddelar riksarkivet föreskrifter.

Övriga bestämmelser

15 § I fråga om ersättning som avses i 13 § lagen (1976:839) om Statens
va-nämnd äger bestämmelserna om ersättning av allmänna medel till vittne
motsvarande tillämpning. Ersättningen skall dock alltid stanna på
statsverket. Förordning (1976:840).

16 § Regeringen bestämmer om ersättning åt nämndens ledamöter.
Förordning (1996:510).

Övergångsbestämmelser

2006:1180

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

2. Äldre bestämmelser gäller för handläggningen av mål som
inletts före den 1 januari 2007.