Instruktion (1970:363) för civilbefälhavare

SFS nr
1970:363
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1970-06-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1121
Upphävd
1989-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Civilbefälhavaren får i krig den högsta civila
totalförsvarsmyndigheten inom ett civilområde.

Om rikets indelning i civilområden finns föreskrifter i förordningen
(1981:978) om rikets indelning i militär- och civilområden m.m.
Förordning (1981:979).

2 § Regeringen utser för varje civilområde en civilbefälhavare.

Civilbefälhavaren biträdes av ett kansli.

Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 2 §, 3 § 2 och
3 samt 15 §, tillämpas på civilbefälhavaren och dennes kansli.
Förordning (1975:1328).

Bestämmelser för krig m.m.

3 § Kommer Sverige i krig skall 4 — 14 §§ träda i tillämpning. I
annat fall tillämpas dessa bestämmelser i den mån regeringen förordnar
därom. Förordning (1975:1328).

4 § Civilbefälhavaren skall inom civilområdet verka för att största
möjliga försvarseffekt uppnås.

Han skall därvid

verka för att sådan verksamhet hos civila myndigheter och andra
civila organ, som har betydelse för försvarsansträngningarna, bedrives
med en enhetlig inriktning,

samordna de civila försvarsåtgärderna,

i samråd med militärbefälhavaren verka för att det civila och det
militära försvaret samordnas,

verka för att civilområdets tillgångar fördelas och utnyttjas så att
försvarsansträngningarna främjas.

Civilbefälhavaren skall iakttaga föreskrifter som meddelats av
centrala myndigheter. Förordning (1981:979).

5 § Civilbefälhavaren skall ägna särskild uppmärksamhet åt frågor som
sammanhänger med

1. inom civilförsvaret: större utrymnings- och flyktingrörelser,
undsättande verksamhet samt skydd mot radioaktiva och kemiska
stridsmedel,

2. inom hälso- och sjukvården samt veterinärväsendet: fördelningen
av personal-, vård- och laboratorietillgångar och medicinska
förnödenheter, skydd mot biologiska stridsmedel samt bekämpandet av
smittsamma sjukdomar hos människor och husdjur,

3. inom det psykologiska försvaret: upplysningsverksamheten genom
radio, television och press samt åtgärder mot ryktesspridning,

4. inom polisväsendet: trafikövervakning, flyktingkontroll och
säkerhetstjänst,

5. inom transportväsendet: transportreglering omfattande landsvägs-,
järnvägs-, sjö- och flygtransporter,

6. inom försörjningsväsendet: utnyttjande av beredskapslager och
andra nyttigheter samt viktigare undanförsel- och
förstöringsåtgärder,

7. inom arbetsmarknadsväsendet: fördelning av
arbetskraftstillgångar,

8. inom vägväsendet: ianspråktagande av förråd av
ersättningsmaterial samt omfördelning av väghållningsorgan och för
väghållningen erforderlig utrustning.

Civilbefälhavaren skall verka för att förbindelserna inom
civilområdet upprätthålles.

6 § Civilbefälhavaren får meddela länsstyrelserna inom civilområdet
föreskrifter för verksamheten.

Om det är nödvändigt för samordning av försvarsansträngningarna, får
civilbefälhavaren meddela annan regional civil myndighet med statliga
förvaltningsuppgifter inom civilområdet, riksdagens verk dock
undantagna, föreskrifter i fråga om verksamheten.

7 § Civilbefälhavaren skall hålla sig underrättad om läget inom
civilområdet. Han skall på allt sätt söka upprätthålla förbindelse med
regeringen, centrala myndigheter och civilbefälhavarna i angränsande
civilområden.

Om civilbefälhavarens rapporteringsskyldighet gäller särskilda
bestämmelser. Förordning (1975:1328).

8 § Om civilbefälhavarens befogenheter när förbindelserna med
riksstyrelsen är avbrutna eller avsevärt försvårade eller när eljest
trängande behov av omedelbara åtgärder föreligger finns bestämmelser i
lagen (1942:87) med särskilda bestämmelser angående stats- och
kommunalmyndigheterna och deras verksamhet vid krig eller krigsfara
m.m.

Civilbefälhavaren skall i fall som avses i första stycket
självständigt vidtaga de åtgärder som behövs för den civila
totalförsvarsverksamheten och till stöd för det militära försvaret.

9 § Civilbefälhavaren får bemyndiga länsstyrelse att beträffande visst
ärende eller vissa grupper av ärenden på eget ansvar fatta beslut
eller vidtaga åtgärd som eljest skulle ankomma på civilbefälhavaren.

10 § Civilbefälhavarens kansli organiseras enligt fastställd
krigsorganisationsplan.

11 § Civilbefälhavaren skall underrätta regeringen om förordnanden
som chef för kansliet och ställföreträdare för denne, om förordnandena
ej är tillfälliga. Förordning (1975:1328).

12 § Beslut får i brådskande ärenden meddelas muntligen. Om ej
särskilda skäl föranleder annat, skall sådant beslut bekräftas
skriftligen så snart det kan ske.

13 § När civilbefälhavaren är hindrad att utöva sin tjänst, förordnar
regeringen ersättare efter anmälan. I avvaktan på regeringens beslut
fullgöres civilbefälhavarens åligganden av chefen för kansliet.
Förordning (1975:1328).

14 § Blir civilbefälhavaren nödsakad att vidtaga eller ge föreskrift
om åtgärd, som föranleder kostnader för vilka medel ej ställts till
förfogande, och kan regeringens beslut ej avvaktas, får han föreskriva
att länsstyrelse inom civilområdet skall utanordna vad som erfordras.
Om sådan föreskrift skall anmälan göras till regeringen snarast
möjligt. Förordning (1975:1328).

Bestämmelser för fred

15 § Civilbefälhavaren skall verka för att totalförsvaret inom
civilområdet planlägges så att det i krig och vid krigsfara kan föras
med en enhetlig inriktning.

Planläggningen skall i erforderlig utsträckning samordnas såväl
mellan de civila myndigheterna och organen inbördes som mellan dessa
och de militära myndigheterna. Civilbefälhavaren får för sådant
ändamål hos civila myndigheter med statliga förvaltningsuppgifter inom
civilområdet, riksdagens verk dock undantagna, påkalla att material
rörande planläggningen sändes in till honom och, när det bedömes
erforderligt, föreskriva att beredskapsplan ej får fastställas innan
samråd ägt rum med honom.

Civilbefälhavaren skall

leda stabstjänstövningar inom civilområdet,

leda stabstjänstövningar inom civilområdet,

verka för att personal hos de civila myndigheterna inom civilområdet
utbildas för sin verksamhet i krig samt själv anordna sådan
utbildning,

planlägga sitt kanslis krigsorganisation,

med stöd av tillgängligt material rörande beredskapsplanläggningen
göra de sammanställningar och upprätta de egna planer som behövs för
verksamheten i krig och vid krigsfara.

Civilbefälhavaren får i den utsträckning som behövs för hans eget
planläggningsarbete taga del av krigsplanläggningen även hos militära
myndigheter och institutioner inom civilområdet.

16 § I sin verksamhet enligt 15 § skall civilbefälhavaren samverka med
militärbefälhavaren.

Han skall samråda med civila myndigheter och andra civila organ samt
hos dessa göra de framställningar som behövs.

17 § På civilbefälhavarens kansli är anställda tjänstemän enligt
personalförteckning samt annan personal i mån av behov och tillgång på
medel. I mån av behov och tillgång på medel får civilbefälhavaren
anlita experter och sakkunniga.

18 § Tjänst som chef för civilbefälhavarens kansli tillsättes av
regeringen efter förslag av civilbefälhavaren. Övriga tjänster
tillsättes och annan personal antages av civilbefälhavaren.
Förordning (1975:1328).

Gemensamma bestämmelser

19 § Civilbefälhavaren får genom särskilt beslut eller i arbetsordning
uppdraga åt tjänsteman på sitt kansli att avgöra visst ärende eller
vissa grupper av ärenden. I fråga om disciplinansvar, avskedande,
åtalsanmälan, avstängning, läkarundersökning samt annat skiljande från
tjänst eller uppdrag än avskedande får dock beslut meddelas endast av
civilbefälhavaren. Förordning (1975:1328).

20 § Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig
anställning gäller chefen för civilbefälhavarens kansli samt, när 4 —
14 §§ denna instruktion är tillämpliga, den som innehar eller
uppehåller tjänst som sektionschef eller därmed jämställd eller högre
tjänst på kansliet. Förordning (1976:946).

21 § har upphävts genom förordning (1976:946).

22 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av civilbefälhavaren i fråga om tjänst på dennes
kansli som tillsättes av regeringen. Förordning (1976:946).