Kungörelse (1970:397) om statens övertagande av lokalhållningen för de allmänna underrätterna

SFS nr
1970:397
Departement/myndighet
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1970-06-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1073
Upphävd
1993-11-01

Lokalhållningsnämnden

1 § I frågor som rör statens övertagande av lokalhållningen för de
allmänna underrätterna företrädes staten av en nämnd
(lokalhållningsnämnden) enligt vad som anges i 2-7 §§. Bestämmelserna
i 2 § 1-6 och 3 § 1-3 gäller dock icke i den mån uppgift som anges där
skall fullgöras av annan myndighet enligt särskilda föreskrifter eller
särskilt uppdrag.

2 § I fall då tingshusbyggnadsskyldige svarar för lokalhållningen
skall lokalhållningsnämnden

1. på lämpligt sätt förteckna tillgångar och förbindelser,
2. omhändertaga penningmedel och värdehandlingar,
3. utreda vilka medel och andra tillgångar som avsatts eller eljest
reserverats för särskilt ändamål,
4. redovisa tillgångar samt överlämna förteckning över förbindelser
till myndighet som skall handha förvaltningen,
5. träffa avtal med kommun eller annan som gör anspråk på att förvärva
egendom som staten övertager eller som eljest riktar särskilda anspråk
mot staten med anledning av övertagandet,
6. utreda frågor om statlig anställning för personal hos
tingshusbyggnadsskyldige,
7. handlägga de övriga frågor i samband med övertagandet som Kungl.
Maj:t överlämnar till nämnden.

3 § I fall då stad fullgör lokalhållningsskyldighet för rådhusrätt
eller kommun fullgör tingshusbyggnadsskyldighet skall
lokalhållningsnämnden
1. på lämpligt sätt förteckna den utrustning som nuvarande
lokalhållare tillhandahåller för domstolens verksamhet och redovisa
utrustningen till den myndighet som skall handha förvaltningen,
2. träffa avtal med lokalhållaren i frågor som har samband med
övertagandet,
3. utreda frågor om statlig anställning för personal hos nuvarande
lokalhållare,
4. handlägga de övriga frågor i samband med övertagandet som Kungl.
Maj:t överlämnar till nämnden.

4 § Lokalhållningsnämnden får ej träffa avtal i fråga som gäller
egendom med högre värde än 300 000 kronor eller som är av
principiell betydelse. Sådan fråga skall nämnden med eget yttrande
hänskjuta till Kungl. Maj:t.

5 § Lokalhållningsnämnden får föreskriva på vilket sätt och inom
vilken tid anspråk som avses i 2 § 5 skall framställas.

6 § Lokalhållningsnämnden består av ordförande och fyra andra
ledamöter. Ledamöterna utses av Kungl. Maj:t. Två av ledamöterna utses
på förslag av Svenska kommunförbundet.

Nämnden är beslutför endast om den är fulltalig. I fråga om
förberedande åtgärd beslutar dock ordföranden ensam.

Bestämmelserna i rättegångsbalken om omröstningen i domstol med endast
lagfarna ledamöter äger motsvarande tillämpning på avgörande av
nämnden. Ordföranden skall dock säga sin mening först.

7 § Lokalhållningsnämnden sammanträder på kallelse av ordföranden. I
ärende hos nämnden föres protokoll när sammanträde eller besiktning
hålles eller när nämnden eljest finner protokoll erforderligt.

Nämnden för fastställande av lokalhyra

8 § Framställning om fastställande av hyra i fall som avses i 8 §
första eller andra stycket lagen (l970:390) med vissa bestämmelser i
anledning av statens övertagande av lokalhållningen för de allmänna
underrätterna göres hos den nämnd som anges i tredje stycket i samma
paragraf (nämnden för fastställande av lokalhyra) inom en månad efter
det att parterna fastslagit att överenskommelse om hyran ej kan
träffas.

9 § Parterna skall beredas tillfälle at skriftligen eller muntligen
utföra sin talan inför nämnden för fastställande av lokalhyra.

Om part begär det eller skäl eljest föreligger skall nämnden företaga
besiktning på platsen.

10 § Bestämmelserna i 6 § andra stycket och 7 § äger motsvarande
tillämpning på nämnden för fastställande av lokalhyra.

Vardera parten skall själv bära sina kostnader för förfarandet inför
nämnden.

Kostnadsbidrag

11 § Kostnadsbidrag enligt 7 § lagen (1970:390) med vissa bestämmelser
i anledning av statens övertagande av lokalhållningen för de allmänna
underrätterna fastställes av byggnadsstyrelsen.

Stad som skall utge kostnadsbidrag skall på anmaning av styrelsen
tillhandahålla de uppgifter och handlingar som krävs för att
fastställa bidraget.

Fastställt bidrag skall betalas till styrelsen.

Föreskrifter om redovisningen av erlagda bidrag meddelas av
riksrevisionsverket.