Kungörelse (1970:406) om garanti för obligationslån

SFS nr
1970:406
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1970-06-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1278
Upphävd
1994-01-01

Kungl. Maj:t har funnit gott ge till känna, att Kungl. Maj:t /k/ dels
/-k/ fastställt fullmäktiges i riksgäldskontoret beslut att utfärda fyra
obligationslån enligt följande uppställning, /k/ dels /-k/ meddelat
garanti för dessa lån på sammanlagt nominellt två miljarder
trehundraåttioen miljoner åttahundratrettiotusenetthundra kronor.

Obligationslån Lånebelopp

Svenska statens 7 1/4 % obligationslån den 20 januari 1970 900 000 000
Svenska statens 7 1/4 % obligationslån den 19 maj 1970 800 000 000
1969 års sparobligationslån 306 830 100
1970 års premieobligationslån 375 000 000