Lag (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

SFS nr
1970:417
Departement/myndighet
Finansdepartementet KO
Utfärdad
1970-06-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:344

Inledande bestämmelser

1 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Marknadsdomstolen handlägger mål och ärenden enligt

1. konkurrenslagen (2008:579),

2. marknadsföringslagen (2008:486),

3. lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i
konsumentförhållanden,

4. lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare,

5. lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska
konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer,

6. försäkringsavtalslagen (2005:104),

7. lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser
m.m.,

8. lagen (2006:484) om franchisegivares
informationsskyldighet,

9. lagen (2010:510) om lufttransporter,

10. lagen (1986:436) om näringsförbud,

11. lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om
marknads- och konkurrensförhållanden, och

12. lagen (2014:1344) med kompletterande bestämmelser till
EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar.

Bestämmelserna i 14–22 §§ tillämpas inte i mål eller ärenden
enligt konkurrenslagen, marknadsföringslagen,
försäkringsavtalslagen, lagen om insyn i vissa finansiella
förbindelser m.m., lagen om franchisegivares
informationsskyldighet, 13 eller 15 § lagen om
lufttransporter, lagen om näringsförbud, lagen om
uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och
konkurrensförhållanden eller 4 § lagen med kompletterande
bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och
busspassagerarförordningar. I mål enligt marknadsföringslagen,
försäkringsavtalslagen eller lagen om franchisegivares
informationsskyldighet tilllämpas inte heller 13 a §. I
stället gäller rättegångsreglerna i dessa lagar.
Lag (2014:1345).

1 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Marknadsdomstolen handlägger mål och ärenden enligt

1. konkurrenslagen (2008:579),

2. marknadsföringslagen (2008:486),

3. lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i
konsumentförhållanden,

4. lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare,

5. lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska
konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer,

6. försäkringsavtalslagen (2005:104),

7. lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser
m.m.,

8. lagen (2006:484) om franchisegivares
informationsskyldighet,

9. lagen (2010:510) om lufttransporter,

10. lagen (2014:836) om näringsförbud,

11. lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om
marknads- och konkurrensförhållanden, och

12. lagen (2014:1344) med kompletterande bestämmelser till
EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar.

Bestämmelserna i 14–22 §§ tillämpas inte i mål eller ärenden
enligt konkurrenslagen, marknadsföringslagen,
försäkringsavtalslagen, lagen om insyn i vissa finansiella
förbindelser m.m., lagen om franchisegivares
informationsskyldighet, 13 eller 15 § lagen om
lufttransporter, lagen om näringsförbud, lagen om
uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och
konkurrensförhållanden eller 4 § lagen med kompletterande
bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och
busspassagerarförordningar. I mål enligt
marknadsföringslagen, försäkringsavtalslagen eller lagen om
franchisegivares informationsskyldighet tilllämpas inte
heller 13 a §. I stället gäller rättegångsreglerna i dessa
lagar. Lag (2015:344).

2 § Mot Marknadsdomstolens dom eller beslut i mål och ärenden
enligt denna lag får talan inte föras. Detsamma gäller
domstolens beslut i övrigt enligt denna lag. Lag (1998:649).

Marknadsdomstolens sammansättning m.m.

3 § Marknadsdomstolen består av en ordförande, en vice
ordförande samt fem särskilda ledamöter. Lag (1993:22).

4 § Ordföranden, vice ordföranden och en av de särskilda
ledamöterna skall vara jurister och ha erfarenhet som domare. De
andra särskilda ledamöterna skall vara ekonomiska experter.

För vice ordföranden och var och en av de särskilda ledamöterna
finns en eller flera ersättare. Bestämmelserna om vice ordförande
och särskild ledamot gäller även ersättare. Lag (1993:22).

5 § Har upphävts genom lag (1993:22).

6 § I lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare finns
bestämmelser om utnämning av ordförande i Marknadsdomstolen.
Vice ordförande, övriga ledamöter och ersättare förordnas av
regeringen för viss tid. Lag (2010:1396).

7 § Ledamot och ersättare i marknadsdomstolen skall vara svensk
medborgare och får inte vara underårig eller ha förvaltare enligt 11
kap. 7 § föräldrabalken. Innan ledamot eller ersättare börjar tjänstgöra
i domstolen, skall han ha avlagt domared. Lag (1988:1288).

8 § Bestämmelserna i 4 kap. rättegångsbalken om jäv mot domare äger
motsvarande tillämpning på ledamot i marknadsdomstolen. Lag (1972:732).

9 § Marknadsdomstolen är beslutför, när ordföranden och tre
andra ledamöter är närvarande.

Ordföranden får ensam på domstolens vägnar

1. vidta förberedande åtgärder,

2. meddela beslut om avskrivning,

3. besluta om rättelse av en dom eller ett beslut under de
förutsättningar som anges i 17 kap. 15 § första stycket
rättegångsbalken,

4. avslå en begäran om att domstolen ska pröva en fråga om
interimistiskt förbud eller åläggande utan att motparten getts
tillfälle att yttra sig, och

5. meddela prövningstillstånd under de förutsättningar som
anges i 2 kap. 4 § tredje stycket rättegångsbalken.

Ordföranden får förordna sekreterare hos domstolen att ensam på
domstolens vägnar vidta förberedande åtgärder. Lag (2008:589).

10 § Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning
tillämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i
tvistemål. Domstolen bestämmer dock själv i vilken ordning ledamöterna
skall säga sin mening. Lag (1986:1158).

10 a § Dom skall meddelas så snart som det är möjligt. Den
skall skrivas under av rättens ordförande. Kopia av domen skall
skickas till parterna samma dag som domen meddelas. Vad som
sägs om dom gäller också slutligt beslut. Lag (1999:115).

Konsumentombudsmannen

11 § För frågor om marknadsföring och frågor om avtalsvillkor
i konsumentförhållanden finns en konsumentombudsman.
Ombudsmannen utses av regeringen för viss tid och skall vara
jurist. Lag (2004:452).

12 § Har upphört att gälla genom lag (1982:731).

Förfarandet

13 § Ansökan görs skriftligen om förbud eller åläggande
enligt 1 § lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i
konsumentförhållanden eller 1 § lagen (1984:292) om
avtalsvillkor mellan näringsidkare. Av ansökan ska de skäl
framgå på vilka ansökan grundas och den utredning som
sökanden åberopar. Lag (2009:1271).

13 a § I fråga om rätt för sammanslutningar av näringsidkare
att medverka i mål som avses i 13 § gäller följande särskilda regler.

Om en sammanslutning av näringsidkare gör sannolikt att utgången
av målet kan ha betydande intresse för medlemmarna i
sammanslutningen, får Marknadsdomstolen på ansökan av
sammanslutningen tillåta att denna, vid sidan av en enskild part,
medverkar i förfarandet och därvid åberopar bevisning.

Ansökningen om medverkan skall vara skriftlig och innehålla de
skäl som den grundas på.

Parterna skall beredas tillfälle att yttra sig över ansökningen. Denna
får inte bifallas, om parten på den sida som ansökningen om
medverkan avser motsätter sig detta. Lag (1993:22).

14 § Sökanden och dennes motpart ska beredas tillfälle att
vid sammanträde inför Marknadsdomstolen lägga fram sina
synpunkter och förebringa den utredning de vill åberopa.

I mål enligt lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i
konsumentförhållanden ska Konsumentombudsmannen kallas till
sammanträde, även om han inte är sökande. Vidare ska den som
medverkar enligt 13 a § kallas till sammanträde.

Före sammanträde kan muntlig eller skriftlig förberedelse äga
rum i den utsträckning domstolen bestämmer. Lag (2009:1271).

15 § Mål får avgöras utan sammanträde enligt 14 § första
stycket, om tillfredsställande utredning föreligger och part
inte begär sammanträde. Ansökan som uppenbart inte förtjänar
avseende får avslås utan sådant sammanträde.

Fråga om förbud eller åläggande enligt 6 § lagen (1994:1512)
om avtalsvillkor i konsumentförhållanden får prövas utan
sammanträde enligt 14 § första stycket.

Förbud eller åläggande som avses i andra stycket får inte
beslutas utan att den som förbudet eller åläggandet avser
fått tillfälle att yttra sig i frågan, såvida det inte finns
anledning anta att denne avvikit eller på annat sätt håller
sig undan. Lag (2009:1271).

15 a § Har upphävts genom lag (2004:452).

16 § Bestämmelserna i 5 kap. rättegångsbalken skall tillämpas
vid Marknadsdomstolen. Lag (2005:694).

17 § Vid Marknadsdomstolens sammanträden skall protokoll föras.
Berättelser som lämnas under förhör i bevissyfte behöver inte
dokumenteras. Lag (2005:694).

18 § Marknadsdomstolen får vid vite förelägga part eller
annan, som kan antas ha sådana upplysningar att lämna som är av
betydelse i målet, att inställa sig personligen inför domstolen.
Domstolen kan besluta att den som inte är part skall höras som
vittne. Därvid tillämpas 36 kap. 3, 5 och 6 §§, 10 § andra stycket,
11 §, 13 § första stycket och 14 § rättegångsbalken. Vägrar vittne utan
giltigt skäl att avlägga ed eller att avge vittnesmål eller besvara
fråga, får domstolen vid vite förelägga vittnet att fullgöra sin
skyldighet.

Part eller den som medverkar enligt 13 a § får även föreläggas vid
vite att tillhandahålla domstolen handling, varuprov och liknande
som kan ha betydelse i målet. Detta innebär dock inte någon
skyldighet att röja företagshemligheter av teknisk natur.

I fråga om vite som avses i denna paragraf gäller 9 kap. 8 §
rättegångsbalken.

Den som inte är part och inte heller medverkar enligt 13 a § och
som efter kallelse av Marknadsdomstolen inställt sig inför
domstolen har rätt till ersättning enligt vad i rättegångsbalken är
föreskrivet om ersättning till vittne eller sakkunnig. I mål där
Konsumentombudsmannen för talan tillämpas bestämmelserna för
mål om allmänt åtal. I andra mål tillämpas bestämmelserna för mål
vari förlikning är tillåten. Skall ersättning utges av parterna en för
båda och båda för en, skall domstolen slutligt fördela kostnaden
mellan dem med hälften på vardera. Lag (1993:22).

19 § I Marknadsdomstolens dom varigenom mål avgörs skall de
skäl anges på vilka domen grundas. Domen och ett sådant beslut
som avses i 15 § andra stycket skall sändas till parterna och
till den som medverkar enligt 13 a § samma dag som domen eller
beslutet meddelas. Lag (2004:452).

20 § Ska en ansökan, en kallelse eller ett föreläggande
tillställas en part eller någon annan, sker det genom
delgivning. Detsamma gäller en dom eller ett beslut som sänds
enligt 19 §. För andra handlingar får delgivning användas om
det anses erforderligt.

Delgivning av sådana domar eller beslut av Marknadsdomstolen,
som innefattar vitesföreläggande enligt lagen (1994:1512) om
avtalsvillkor i konsumentförhållanden eller lagen (1984:292) om
avtalsvillkor mellan näringsidkare, får inte ske enligt
34–37 §§ delgivningslagen (2010:1932), om det inte med
beaktande av vad som har framkommit i det aktuella
delgivningsärendet eller vid andra delgivningsförsök med
delgivningsmottagaren finns anledning att anta att han eller
hon har avvikit eller på annat sätt håller sig undan.
Lag (2010:1939).

Övriga bestämmelser

21 § Den som obehörigen yppar vad som enligt marknadsdomstolens beslut
icke får uppenbaras, dömes till böter eller fängelse i högst ett år, om
ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken. Lag (1972:732).

22 § Fråga om utdömande av vite enligt 18 § prövas av marknadsdomstolen.
Lag (1972:732).

Övergångsbestämmelser

1993:22

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

2. Föreskrifterna i 13, 14, 15, 15 a, 16 och 18–20 §§ i deras äldre
lydelser skall fortfarande tillämpas vid handläggningen av ärenden
om företagsförvärv enligt punkten 7 i övergångsbestämmelserna till
konkurrenslagen (1993:20).

3. Skulle efter ikraftträdandet av denna lag uppkomma ett ärende
enligt lagen (1992:138) om tillämpning av avtal mellan Sverige,
Norge och EEG om civil luftfart, som skulle ha handlagts av
Marknadsdomstolen enligt 1 § i dess äldre lydelse, skall
Marknadsdomstolen handlägga ärendet med tillämpning av 1, 2, 13
och 14 §§ i deras äldre lydelser. Detsamma skall gälla om ett sådant
ärende inletts vid Marknadsdomstolen när denna lag träder i kraft.
Lag (1993:682).

1994:1514

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

2. Mål som vid ikraftträdandet är anhängigt vid
Marknadsdomstolen prövas enligt äldre bestämmelser.

1995:452

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2. Föreskrifterna i 1, 13, 14, 15 och 20 §§ i deras äldre lydelse
skall fortfarande tillämpas i ärenden om förbud eller ålägganden som
handläggs enligt punkten 4 övergångsbestämmelserna till
marknadsföringslagen (1995:450).

2004:452

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om mål som vid
ikraftträdandet är anhängiga vid Marknadsdomstolen.

2008:589

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.

2. För ärenden enligt lagen (1994:615) om ingripande mot
otillbörligt beteende vid upphandling som anhängiggjorts vid
Marknadsdomstolen före ikraftträdandet gäller 1 § första
stycket 5 i sin äldre lydelse.

2010:1939

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt
15–17 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1
april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före
denna tidpunkt.