Förordning (1970:44) om kontroll över betalning av tilläggspensionsavgift;

SFS nr
1970:44
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1970-01-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:750
Upphävd
1997-11-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1992:1677

1 § För bevakning av att tilläggspensionsavgift, som uppbärs enligt
uppbördslagen (1953:272), betalas inom den tid som anges i 29 § andra
stycket nämnda lag, skall iakttas vad som nedan föreskrivs. Förordning
(1984:901).

2 § Skattemyndigheten upprättar bevakningslista i två exemplar över
försäkrade för vilka tilläggspensionsavgiften vid debiteringen av
slutlig skatt överstiger till skattemyndigheten erlagd preliminär och
kvarstående skatt. Båda exemplaren skall sändas till
kronofogdemyndigheten senast den 31 juli året näst efter taxeringsåret.
Förordning (1990:1258).

3 § Ingår tilläggspensionsavgift i tillkommande skatt och överstiger den
totala tilläggspensionsavgiften för inkomståret summan av preliminär,
kvarstående och tillkommande skatt som har betalats inom åtta månader
efter utgången av den månad, då underrättelse om debitering av avgiften
meddelades den försäkrade, skall skattemyndigheten omedelbart lämna
uppgift om detta till kronofogdemyndigheten.

Uppgift enligt första stycket skall lämnas på blankett enligt formulär
som fastställs av riksförsäkringsverket. Förordning (1990:1258).

4 § Innan bevakningslista enligt 2 § eller uppgift enligt 3 § sändes
till kronofogdemyndighet antecknar skattemyndigheten på handlingen
sådan preliminär A-skatt som tillgodoräknats den skattskyldige efter
debitering av slutlig skatt. Förordning (1990:1258).

5 § Kronofogdemyndigheten antecknar på bevakningslista enligt 2 § sådan
preliminär F-skatt, särskild A-skatt och kvarstående skatt som efter
restföring erlagts före utgången av september månad året näst efter
taxeringsåret. Ett exemplar av bevakningslistan skall därefter sändas
till skattemyndigheten senast den 20 oktober året näst efter
taxeringsåret.

På uppgift enligt 3 § antecknar kronofogdemyndigheten sådan tillkommande
skatt som efter restföring erlagts inom åtta månader efter den månad då
underrättelse om debitering av avgiften meddelades den försäkrade.
Uppgiften skall återställas till skattemyndigheten inom tre veckor efter
utgången av tid som nyss sagts.

Bestämmelserna i första och andra styckena om anteckning på
bevakningslista eller uppgift skall också tillämpas på preliminär
A-skatt, som g ottskrivits den skattskyldige enligt 27 § 2 mom.
uppbördslagen (1953:272). Förordning (1992:1677).

6 § har upphävts genom förordning (1990:1258).

7 § Sker på grund av att tilläggspensionsavgift icke till fullo
erlagts inom föreskriven tid omdebitering av den försäkrades slutliga
eller tillkommande skatt med uteslutande av tilläggspensionsavgiften,
skall skattemyndigheten underrätta den allmänna
försäkringskassan om omdebiteringen. Sådan underrättelse lämnas på
blankett enligt formulär som fastställes av riksförsäkringsverket.
Förordning (1990:1258).

Övergångsbestämmelser

1984:901

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1985. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande i fråga om avgifter för år 1984 eller tidigare år.

1992:1677

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1993. Äldre bestämmelser
gäller dock i fråga om preliminär skatt som avser tid före
ikraftträdandet.

1997:750

Denna förordning skall dock fortfarande tillämpas i fråga om skatt,
ränta eller avgift enligt uppbördslagen eller lagen om uppbörd
av socialavgifter från arbetsgivare.