Lag (1970:462) om vissa anslag på kommuns anslagstavla

SFS nr
1970:462
Departement/myndighet
Finansdepartementet K
Utfärdad
1970-06-29

1 § Får myndighet eller enskild på grund av lag eller annan författning
påkalla att handling anslås på kommuns anslagstavla, åligger det
kommunen att verkställa åtgärden.

2 § Den som påkallar att handling anslås, skall lämna handlingen till
kommunstyrelsen med upplysning om den tid varunder handlingen skall vara
anslagen. Innefattar denna ett meddelande om att annan handling hålles
tillgänglig, skall meddelandet ange sistnämnda handlings huvudsakliga
innehåll, den plats där den finns tillgänglig och tiden härför. Påkallar
enskild att sådant meddelande anslås, skall den handling som nämnes i
meddelandet hållas tillgänglig hos kommunstyrelsen.

3 § Har enskild påkallat att handling anslås och finner kommunen att
åtgärden bör företagas i annan kommun, hänskjutes frågan till
länsstyrelsen för avgörande. Detsamma gäller om hinder mot åtgärden
finnes föreligga av annan anledning.

4 § Sedan handling varit anslagen under föreskriven tid, skall bevis
härom tillställas den som påkallat åtgärden.